Zpravodaj - květen 2022

     Milí přátelé,
vstupujeme do přirozeně jarně radostného měsíce května, kdy se zvlášť obracíme k Matce Boží, a nese nás a posiluje zkušenost Svatého týdne, slavnosti Zmrtvýchvstání a potom velikonočního oktávu. Chtěl bych ze srdce poděkovat všem, kdo se obětavě podíleli na organizaci a průběhu krásných bohoslužeb uplynulých dní.

Po celou velikonoční dobu máme příležitost hlouběji pronikat do základního křesťanského tajemství, ze kterého díky Bohu můžeme znovu a znovu čerpat sílu pro svůj osobní život, pro společenství svých blízkých, ale i geograficky vzdálených, kteří však ve své nouzi potřebují naši blízkost. Vyjadřuje to hezky vstupní modlitba druhé velikonoční neděle:

Bože, ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni z Ducha svatého a vykoupeni krví tvého Syna. 

Svatý Ignác si všímá toho, že vzkříšený Kristus své blízké především těší. To nám poskytuje rozlišovací kritérium
ro zodpovědný výběr z tolika zpráv, které se denně snaží upoutat naši pozornost. Přijímejme pouze to, co přináší opravdový pokoj, co spojuje, co je konstruktivní, i když třeba náročné a těžké. Nepopřávejme sluchu tomu, co s sebou nese nepokoj, nedůvěru, podezřívání, malomyslnost, co rozděluje, otravuje ducha, co je nekonstruktivní nebo dokonce destruktivní. Obrazem Vzkříšeného je beránek, žádná dravá šelma.

Sílu a novost vzkříšení můžeme pociťovat i uprostřed všednosti a zmatečnosti našeho života, i ve svém hříchu. Projevem vzkříšení je i každé přijaté a darované odpuštění. Moc odpouštět se projevuje ve svátosti smíření, ale nejen v ní. Odpouštíme-li, je kolem nás čerstvý vzduch, když ne, nedá se kolem nás dýchat.

V květnu a červnu se už budou konat tradiční nedělní „velká kafé“ po deváté mši svaté. Přijďte si po tak dlouhé době popovídat tváří v tvář a buďme Pánu vděční za ústup nákazy covid.

Srdečné poděkování patří všem, kdo se jakkoliv, modlitbou a činem, podílejí na pomoci lidem postiženým válkou proti Ukrajině.

Jsme také vděční a dále se modlíme za čtyři nově pokřtěné i za pátého, který se chystá na křest ještě ve velikonoční době. Pamatujeme také na čtyři biřmovance, kteří se připravují na přijetí této svátosti v červnu v katedrále, a na ty, kdo se připravují na křest příští rok. Čtvrtá neděle velikonoční 8. května je dnem modliteb za duchovní povolání.

S pozdravem vašim rodinám a blízkým a s + požehnáním

                                                                              P. František Hylmar SJ


Obecný liturgický kalendář

     V pondělí 2. května budeme slavit památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve. Den na to, v úterý 3. května, si připomeneme svaté apoštoly Filipa a Jakuba. V pátek 12. května se bude slavit výročí posvěcení dostavěné pražské katedrály v roce 1929 biskupem Janem Sedlákem. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, budeme slavit v pondělí 16. května. Slavnost Nanebevstoupení Páně oslavíme ve čtvrtek
26. května. V úterý 31. května je svátek Navštívení Panny Marie.


Jezuitský liturgický kalendář

     V pondělí 16. května spolu s církví oslaví jezuité sv. Jana Nepomuckého, který je mimo jiné hlavním patronem České provincie Tovaryšstva Ježíšova. V úterý 17. května je památka sv. Ondřeje Boboly, kněze SJ a mučedníka. V úterý 24. května slaví Tovaryšstvo nezávaznou památku Panny Marie della Strada, tedy Panny Marie zobrazené v římském kostele, u kterého se Tovaryšstvo usadilo po svém příchodu do Říma.


Jubilejní Ignaciánský rok 2021-2022

     Na adrese https://www.youtube.com/watch?v=sqFqEOIDe90 najdete výstižný videoklip Ignác z Loyoly
– Nacházet Boha ve všech věcech,
vytvořený k jubilejnímu Ignaciánskému roku. Může nás inspirovat.

V zákristii je ke koupi kniha rozhovorů s jezuitským generálem P. Arturem Sosou SJ Na cestě s Ignácom
(ve slovenštině). Čtenář v ní najde úvahy o dnešním světě, o církvi a o jezuitském řádu.

 Můžete také pro sebe i pro své známé koupit velmi praktickou knížku o modlitbě examen Schůzky s živým Bohem.

Věnujte, prosím, pozornost postavám a podnětům jezuitů na roll-upech rozmístěných v našem kostele, jejichž vznik inicioval a podílel se na něm bratr jezuita Václav Dlapka SJ.


Jarní farní výlet

     V sobotu 21. května 2022 Vás srdečně zveme na JARNÍ FARNÍ VÝLET. Tentokrát navštívíme románský kostel
a kapličkový hřbitov v Albrechticích nad Vltavou, zámek Kratochvíle a město Písek. Odjezd autobusem bude jako obvykle v 7:00 od kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici.

Cena zájezdu je 500 Kč. Zapisovat se můžete v sakristii. Platba probíhá předem. Podrobnější informace naleznete
na plakátku ve vývěsce kostela.


Noc kostelů, noc s Pánem!

    Letošní Noc kostelů proběhne v pátek 10. června. Bez ohledu na to, kdo si co o této dnes už celorepublikové akci myslí, je to příležitost pro prezentaci nejen kostela, ale také našeho společenství. A to je dobrá možnost. Vždyť nikdo nevíme, koho může právě večerní návštěva místa, kam třeba přijde poprvé v životě, přivést k Ježíši.

Vloni jsme měli Noc kostelů po dlouhém lockdownu a s různými omezeními. Letos se omezovat nemusíme, proto bude i program pro děti, a to na dvoře jezuitské rezidence. Program povede naše pastorační asistentka Tereza Novotná. Dá-li Bůh a bude-li k nám příznivé počasí, budou mít děti mj. možnost projít si krásnou maketu kostela.

V kostele pak bude program podobný loňskému. Když se něco osvědčí, není rozumné to měnit. Celý večer budou mít návštěvníci možnost se seznámit s tím, co je modlitba. Zároveň připravíme ukázku liturgických předmětů s výkladem P. Jana Adamíka. Bude také komentovaná prohlídka kostela se čtením a promítáním a letos na ni může navázat
i prohlídka varhan s výkladem varhaníka Emanuela Vitteka. Rektor našeho kostela otec František Hylmar si vezme
na starost žehnání předmětů. Navíc se letos chystáme připravit výstavu o otci Adolfu Kajprovi a jeho osud návštěvníkům Noci kostelů představí P. Petr Havlíček. A kromě toho se můžeme těšit i na přednášku paní Kamily Bendové na téma Panna Maria a feminismus.

Věřím, že naše nabídka přivede do sv. Ignáce množství zájemců. Proto bych ráda všechny z našeho společenství poprosila, zda by mohli s realizací pomoci. V sakristii už jsou připraveny desky s možností se k práci přihlásit. Předem všem dobrovolníkům děkuji a těším se na tuto společnou slavnost, kterou, věřím, si my všichni, i s našimi hosty, užijeme.                                                                                 Dana Jaklová


Tip do Vaší knihovny

Kodet, Vojtěch. Marta a Marie trochu jinak. Nakladatelství Neboj se, Doron 2021. 161 s. 2. vydání.

     Jak hledat Boha uprostřed ruchu tohoto světa? Jak žít vnitřně spojen s Bohem, jestliže se můj život odehrává mezi spoustou lidí? Jak se modlit? Není duchovní život luxus? Autor ve světle Božího slova a tradice ukazuje, že lze "Martu a Marii" smířit v jedné osobě. Navíc všechna povolání v církvi mají před Bohem svou důstojnost. Všichni jsou povoláni žít s Ježíšem s přinášet hojné ovoce pro věčnost nezávisle na konkrétním stavu v církvi. Tak jako církev není oddělena od světa, mnohou z něj být odděleni oni Ježíšovi učedníci. Jde o to, abychom si nechali Pánem do života mluvit. Svět a církev se vzájemně ovlivňují.

                                                                           Jana Laudátová


Nejbližší události

   8. května (neděle)

   Setkání „Velké kafe“ po bohoslužbě v 9:00 h.

   15:00-17:00 h adorace (je den modliteb za duchovní povolání)

   21. května (sobota)

   Jarní farní výlet

   22. května (neděle)

   Varhanní koncert od 19:00 h.

   31. května (úterý)

   Absolventský koncert Lukáš Dvořák

* * *

Májové

Po celý květen si můžeme zazpívat a pomodlit se mariánské litanie ve všední dny od pondělí do pátku ráno v 7:20 h.
a potom po večerní mši svaté.

* * *

Všechny aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce či jezuitské rezidenci (Ječná 2, Praha 2).

Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na webu.

* * *

Pomoc karmelitkám v Drastech

Sestry karmelitky v Drastech, které staví nový kontemplativní klášter, hledají muže důchodce ochotné pravidelněji
na 1-2 dny v týdnu přijíždět a pomáhat s pracemi v areálu. Zájemci ať se ohlásí na adrese: karmel.svjosef@centrum.cz.

* * *

Hledá se asistent/ka vozíčkářů

Dva starší manželé vozíčkáři, kteří jezdívají do našeho kostela, hledají doprovod zkušeného asistenta
na charizmatickou konferenci v Brně na dny 6.-10. července. Zájemci na ně získají kontakt v zákristii.

* * *

Informace o sektě

Již vícekrát jsme upozorňovali na působení náboženské skupiny Shincheonji (čti šinčondži), která nemilosrdně získává členy v řadách katolíků, často i za cenu lží a pomluv.  

Díky skupině nadšenců, kteří mají osobní zkušenost s tímto náboženským hnutím, se podařilo vytvořit a spustit nový informační web o tomto korejském „hnutí“.  Jako redakce webu chtějí zůstat v anonymitě, někteří z nich mají se sektou osobní zkušenost, jiní mají mezi členy bývalé kamarády a příbuzné.

 Adresa webu: www.sincheonjibezprikras.info

* * *

Zvláštní květnové sbírky

Sbírka v neděli 1. května bude odeslána do Fondu sv. Vojtěcha na mzdovou podporu duchovních a v neděli
22. května
na pomoc pronásledovaným křesťanům.

* * *

Nový účet sv. Ignáce

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce má od konce února nový účet 2902133346/2010.

* * *

Rádi zaučíme a přivítáme nové ministranty k tolik potřebné službě a pomoci při bohoslužbách ve všední dny
i v neděli.

* * *

Vždy v pátek po večerní mši svaté (kromě slavností) se scházejí dobrovolníci k úklidu kostela, aby kostel voněl čistotou. Po úklidu je možné zůstat chvíli na přátelském posezení.

* * *

V zákristii je krabička na orazítkované poštovní známky, které jednou za čas posíláme otcům pallotinům. Z jejich prodeje je v misiích hrazeno např. očkování dětí, stravné, studia bohoslovců. Děkujeme.


Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek          6:15                 7:30                17:30 (i online)
Sobota                                              7:30                17:30 (i online)
Neděle             7:00                 9:00 (i online) 11:00    17:30 (i online)

     Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle                                                            11:00


ZPRAVODAJ  
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravili: P. F. Hylmar SJ, Z. Šimečková, T. Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 29. 4. 2022


 

Publikováno: 21.05.2022 13:18
Aktualizováno: 21.05.2022 14:00