Zpravodaj - červen 2022

     Milí přátelé,
začátkem června vrcholí velikonoční doba slavností seslání Ducha svatého. Duch svatý nás vede k tomu, abychom se ve spolupráci s Bohem a s ostatními lidmi podíleli na poslání, které ve světě zahájil Pán Ježíš. Abychom předávali dál jeho způsob života, jeho obraz Boha jako milujícího Otce a jeho přístup k nám lidem. Je to vznešené poslání. Otevírejme se působení Božího Ducha a nechme se uvádět do dalších zákoutí celé pravdy o Bohu a o člověku. Když jsme se svou moudrostí v koncích, prosme Ducha svatého o pomoc.

Po seslání Ducha svatého slavíme ještě Nejsvětější Trojici a Boží Tělo a celý červen je tradičně věnován úctě Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Připomínají se nám tajemství společenství Božích Osob, do kterého i my můžeme díky Ježíšovi vstupovat, tajemství Ježíšovy přítomnosti mezi námi v eucharistii a tajemství jeho lásky k nám, lásky
bez míry a bez podmínky. Jak těžko se nám v takovou lásku důvěřuje!

Velkou příležitostí k otevření se i lidem mimo řady věřících opět bude Noc kostelů, letos v pátek 10. června od večerní mše svaté do půlnoci v kostele i na dvoře a za ním. Ochotní pomocníci se mohou zapsat v zákristii.

Všechny, kdo jsou nějak spojeni s kostelem sv. Ignáce, bych rád pozval na přátelské setkání s občerstvením
na závěr školního a pracovního roku v pondělí 20. června.
Začneme na dvoře za kostelem asi v 18:15-18:30 po skončení večerní mše svaté. Neváhejte zastavit se aspoň na chvíli. Po dlouhém covidovém společenském půstu se můžeme sejít a popovídat si tváří v tvář.

V příštích týdnech také budou lidé z našeho společenství přijímat svátosti: křtu, eucharistie, biřmování, má být jedna svatba, a dokonce svěcení dvou jezuitů na kněze. Je to známka života a důvod k velké vděčnosti. Bohu díky!

Kolem našeho kostela se vytvořila velká skupina žen a dětí z Ukrajiny, kterým se i díky ochotným dárcům
a pomocníkům daří mnohostranně pomáhat. Díky za to, Bůh zaplať. Praktická pomoc potřebným neodlučně patří
ke křesťanskému životu.

Všem přeji klidný závěr pracovního a školního roku okysličený Božím darem víry, naděje a lásky.
                                                                               S + požehnáním P. František Hylmar SJ


Obecný liturgický kalendář

     Ve středu 1. června je památka sv. Justina, mučedníka, a v pátek 3. června památka sv. Karla Lwangy
a druhů
, mučedníků. Slavnost Seslání Ducha svatého oslavíme v neděli 5. června a v pondělí je památka Panny Marie, Matky církve. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze oslavíme ve čtvrtek 9. června
a památku sv. Barnabáše, apoštola, 11. června. Slavnost Nejsvětější Trojice je v neděli 12. června. V pondělí
13. černa si připomeneme památku sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme ve čtvrtek 16. června a následující čtvrtek 23. června je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. V pátek
24. června je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a následuje v sobotu 25. června památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Liturgický kalendář tohoto měsíce uzavře ve středu 29. června slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.


Jezuitský liturgický kalendář

     Ve středu 8. června je památka sv. Jakuba Berthieu, kněze a mučedníka, misionáře na Madagaskaru,
a 21. června si připomeneme patrona mládeže sv. Aloise Gonzagu.


Kněžské svěcení

     Jáhnové Tovaryšstva Ježíšova Jiří Hebron a Václav Novotný přijmou kněžské svěcení v sobotu 2. července
na Velehradě. Primiční mše svaté budou slavit:
Václav Novotný v neděli 3. července v 10 hodin v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci.

Jiří Hebron v úterý 5. července v 10 hodin před kostelem sv. Václava v Dolních Bojanovicích.
                                                                           Pamatujme na ně modlitbou!


Biřmování

     O slavnosti Seslání Ducha svatého budeme modlitbou provázet také čtyři biřmovance, Vlastu, Jitku, Tomáše
a Mariána, kteří se na přijetí svátosti křesťanské dospělosti připravovali v našem společenství v uplynulém školním roce. Svátost přijmou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. S přípravou s nimi začal P. František Hylmar a potom v ní pokračovala katechetka Ivana Pavlečková s několika vstupy P. Petra Havlíčka.

Všem přejeme pozornost a důvěru vůči vedení Ducha svatého v celém jejich dalším životě a aby dokázali najít své místo v konkrétním společenství církve.

Další turnus příprav na biřmování začne koncem září. Nabídněte svým známým!


Noc kostelů 2022

V letošním roce je program rozdělen na dva velké celky.

Kostel sv. Ignáce (vchod z Karlova náměstí, Praha 2)

19:00

Zahájení, uvítání, představení programu Noci kostelů

19:30

Přednáška RNDr. Kamily Bendové – „Panna Marie a feminismus“

20:00

Komentovaná prohlídka kostela

20:30

Prohlídka ochozu s výkladem o varhanách

21:30

Výklad k procesu blahořečení jezuity otce Adolfa Kajpra – kaple sv. Aloise Gonzagy

22:00

Požehnání přinesených předmětů (např. růženců, křížků, obrázků) s vysvětlením, proč se žehná

22:30

Komentovaná prohlídka kostela

23:30

Požehnání přinesených předmětů

23:50

Rozloučení, ukončení Noci kostelů

celovečerní

„Modlitba! Co to je?“

celovečerní

„Mučedník, který zemřel smíchy“ – výstava o P. Adolfu Kajprovi, SJ

celovečerní

„K čemu se to používá?“ – výstava předmětů, jež se používají v kostele


Zodpovědnou osobou za tuto část programu je paní Dana Jaklová.
 

Dvůr u kostela sv. Ignáce (vchod z Ječné 2, Praha 2)

Tato část programu je určena zvláště rodinám s dětmi. Vzhledem k tomu, že se bude odehrávat pod širým nebem, se bude konat pouze za příznivého počasí.

18:00-21:00 „Kostel? Místo i pro Tebe“ (program pro maličké i velké děti): Poznávací hra s velkým polystyrénovým kostelem.
Zjistíte: co je kostel, proč se staví a co se v něm nachází. Můžete si vyrobit papírový model kostela. Základní program trvá cca 30 minut. Lze tu být i delší čas a věnovat se tvorbě v tematických výtvarných dílnách:
„Bible“ – co je to za knihu?
„Ryba a kříž“ – proč jsou znamením křesťanů
„Anděl“ – proč je kostel krásně vyzdoben?
Materiálem nám bude alobal, papír, lepidlo, korálky, vlna... Vítáni jsou i „nevýtvarníci“.

„Dar od mudrce“ – povídání o tom, co je kadidlo a proč je ve vánoční příběhu, spolu s ukázkou užití; komentovaná minivýstava předmětů, jež se používají v kostele.

Možnost rozhovoru: jsou přítomni věřící (kněží i laici), kteří jsou návštěvníkům k dispozici, aby jim zodpověděli dotazy, případně s nimi hovořili o otázkách víry a o smyslu lidské existence.

Zodpovědnou osobou za tuto část programu je pastorační asistentka Tereza Novotná.
                                                              www.nockostelu.cz


Příměstský tábor s Mojžíšem

     Během letních prázdnin (pondělí 22. 8. - pátek 26. 8. 2021) bude ŘK DS u kostela sv. Ignáce pořádat příměstský tábor.

Program je připravován pro děti na prvním stupni ZŠ. Přijít budou moci i předškoláci. Starší děti se mohou účastnit po předchozí domluvě. Počet účastníků je omezen na dvacet dětí.

Cena na dítě je 1 000,- Kč (sourozenci mohou mít slevu) a zahrnuje obědy, výtvarný materiál, vstupy při výletech apod.

Máte-li o příměstský tábor zájem, prosím, napište (nejpozději 30. června) na email tereza@kostelignac.cz a budou vám poskytnuty bližší informace.
                         Těšíme se na všechny, Tereza Novotná - pastorační asistentka


Jarní farní výlet společenství při kostele sv. Ignáce

     Dne 21.5.2022 se po delší pauze způsobené pandemií Covidu uskutečnil další úspěšný výlet našeho společenství. Celý den nás provázelo krásné slunečné počasí.

Prvním cílem byly Albrechtice nad Vltavou s krásným románským kostelem sv. Petra a Pavla a zajímavým hřbitovem s malovanými kapličkami. Nejprve jsme vyslechli výklad P. Slávka Holého a poté následovala mše svatá.

Dalším cílem cesty byl zámek Kratochvíle. Zde jsme byli rozděleni na dvě skupiny. Kratochvíle je malebný renesanční zámek 2 km severo-západně od města Netolice z konce 16. století. Rožmberský renesanční letohrádek je vybudovaný ve stylu italské renesance. V r. 1601 vilu koupil císař Rudolf II, v r. 1719 ji získali Schwarzenbergové. První písemná zmínka o předchůdci zámku – tvrzi a hospodářském dvoře Leptíči pochází z r. 1401. V r. 1569 obdržel rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan Leptíč za věrné služby. Dal tvrz přestavět a vymalovat loveckými výjevy. Vilém pověřil přestavbou Baltazara Maggi z Arogna. V r. 1581 požádal Vilém z Rožmberka císaře Rudolfa II, aby dal přestavěné tvrzi nové jméno Kratochvíle. V r. 1583 dal Jan Netolický z Turova, správce netolického panství, příkaz k založení základů pro stavbu vily. V r. 1585 byl v rohu ohradní zdi založen kostelík zasvěcený Panně Marii. Pochvalu si zaslouží též zdejší šikovný mladičký průvodce.

Posledním cílem výletu bylo město Písek ve stejnojmenném okrese v Jihočeském kraji, 4 km severozápadně
od Českých Budějovic na řece Otavě. Hrad a město Písek založili na břehu řeky Otavy čeští králové v pol. 13. století. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1243. Jméno bylo odvozeno od říčního písku, z něhož se rýžovalo zlato. Při procházce městem jsme neminuli mimo jiné známý kamenný most, který je nejstarším kamenným mostem v České republice i ve střední Evropě. Postaven byl ještě před koncem 13. století. Kdysi tvořil důležitý komunikační prvek na Zlaté solné stezce. A též jsme neminuli Putimskou bránu. Pohodový výlet jsme někteří zakončili sladkou tečkou u kávy v cukrárně.

Na závěr bych chtěla opět za nás účastníky poděkovat otcům jezuitům za uskutečnění krásného výletu, Emanovi Vittekovi za jako vždy perfektní organizaci a těšíme se na podzimní výlet.                
                                                                                         Vlaďka Jokešová


Tip do Vaší knihovny

MONTFORTOVÁ Elizabeth. Karel a Zita Habsburští – Duchovní deník. Nakladatelství Nebojsa – Doron, 2022. 209 stran

    O posledním císařském páru Rakousko-Uherska už vyšla řada publikací. Autorka zvolila nebývalou perspektivu
a přibližuje nám duchovní život Karla a Zity. Samozřejmě při tom popisuje historický kontext a důležité události
a postoje jejich rodů, které se na jejich duchovním zrání podílely. Díky této knize objevíme dva duchovní velikány našich dějin zcela novým způsobem. Autorka se rozhodla nasvítit jejich duchovní cestu.

Jak říká v předmluvě arcivévoda Rudolf Habsburský: „Dnešní společnost na tom není moc dobře. V čele mnohých států nestojí státníci, ale politici.“

Všichni jsme povoláni ke svatosti – jak na to? Snad tato kniha může nabídnout inspiraci právě v dnešní obtížné době.
                                                                                           Jana Laudátová


Informace o sektě

     Již vícekrát jsme upozorňovali na působení náboženské skupiny Shincheonji (čti šinčondži), která nemilosrdně získává členy v řadách katolíků, často i za cenu lží a pomluv.  

Díky skupině nadšenců, kteří mají osobní zkušenost s tímto náboženským hnutím, se podařilo vytvořit a spustit nový informační web o tomto korejském „hnutí“.  Jako redakce webu chtějí zůstat v anonymitě, někteří z nich mají se sektou osobní zkušenost, jiní mají mezi členy bývalé kamarády a příbuzné.

Adresa webu: www.sincheonjibezprikras.info


Pomáháme Ukrajině

Kdo a jak?
Tovaryšstvo Ježíšovo neboli Jezuité, Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Akademická farnost
u Nejsvětejšího Salvátora a Vysokoškolské katolické hnutí (VKH) Praha spojili síly, aby efektivně pomáhali. Jezuité jsou přítomni v zemích aktuálního konfliktu a v zemích sousedních. Díky našim místním kontaktům máme bezprostřední znalost potřeb přímo na místě.

Jak mohu pomoci a kde slouží moje pomoc?
Od 27.2 jsme v rámci projektu Pomáháme organizovali komoditní sbírku na Ukrajinu, později se přidala finanční pomoc, škola pro děti a výuka českého jazyka pro děti a jejich matky. Po třech měsících se potřeby pomoci proměňují a my se snažíme na tuto změnu aktivně reagovat. Mockrát děkujeme za všechnu vaši pomoc. Bez vás by nebylo možné dát tolika lidem možnost nového začátku v životě.  

Na https://jezuitoudnes.cz/pomahame/ naleznete kam vaše pomoc poputovala.

Od pondělí 23.5. přijímáme pouze velmi specifické spektrum vybraných komodit: drogérii, hygienické potřeby a školní potřeby pro děti.

Budeme nadále rádi, pokud nám zachováte přízeň a podpoříte pokračující integraci ukrajinských dětí a jejich matek. Finančně můžete přispět na účet ve FIO bance 2001999775/2010, variabilní symbol 0100. V případě potřeby je možné vystavit potvrzení o daru z daňových účelů (ekonomat@jesuit.cz).

Děkujeme za modlitby, finanční i materiální pomoc!!!


Nejbližší události
 

  5. června (neděle)

  Setkání „Velké kafe“ po bohoslužbě v 9:00 h.

  10. června (pátek)

  Noc kostelů

  16. června (čtvrtek)

  Bohoslužbu v 17:30 h. doprovodí hudbou Svatoignácký sbor

  19. června (neděle)

  První svaté přijímání dětí při mši sv. v 9:00 h.

  20. června (pondělí

  Setkání farnosti u příležitosti konce školního a akademického roku – po večerní
  mši sv., za příznivého počasí na zahradě

  22. června (středa)

  Poslední studentská bohoslužba v 19:00 h. v tomto akademickém roce

  26. června (neděle)

  Poslední možnost doručení příspěvků, které si přejete zveřejnit v příštím Zpravodaji

  26. června (neděle)

  Mši sv. v 11:00 h. v kostele sv. Štěpána doprovodí Svatogothardský
  chrámový sbor a orchestr skladbami J. S. Bacha


* * *

Všechny aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce či jezuitské rezidenci (Ječná 2, Praha 2).

Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na webu.

* * *

Vždy v pátek po večerní mši svaté (kromě slavností) se scházejí dobrovolníci k úklidu kostela, aby kostel voněl čistotou. Po úklidu je možné zůstat chvíli na přátelském posezení. Je také možné přihlásit se individuálně o svůj „rajón“ a uklízet ho po domluvě s kostelníky v jiném dni a čase. Přijďte pomoci.

Rádi zaučíme a přivítáme nové ministranty k tolik potřebné službě a pomoci při bohoslužbách ve všední dny
i v neděli.

* * *

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek          6:15      7:30                           17:30 (i online)
Sobota                                    7:30                          17:30 (i online)
Neděle                 7:0 0 9:00 (i online) 11:00 17:30 (i online)

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle                                                            11:00


ZPRAVODAJ  
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravili: P. F. Hylmar SJ, T. Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 28. 5. 2022

Publikováno: 29.05.2022 17:06
Aktualizováno: 29.05.2022 17:38