Zpravodaj - říjen 2017

Příklady víry

V neděli 17. září jsme děkovali za příklad víry P. Adolfa Kajpra, SJ, a svými modlitbami provázíme započatý proces jeho beatifikace, poté co generální představený jezuitského řádu,
P. Arturo Sosa, SJ, dal k tomu svůj souhlas.

Růžencový měsíc říjen, který začínáme, nám připomene Matku Páně, Pannu Marii, a její zářný příklad víry.

U Panny Marie vidíme její radikální odpověď víry na Boží nabídku. Můžeme předpokládat, že ona musela zakusit Boží nabídku ne jako něco, co by hrozilo zruinovat její život, co by ji obralo o její svobodu, co by ji okradlo o její plány a sny, ale právě jako něco hluboce přitažlivého, jako to nejlepší, co by jí kdo kdy mohl nabídnout.

Navzdory této Božské přitažlivosti bylo stále ještě na ní, aby se sama rozhodla.

A ona měla odvahu otevřít nejen část, ale celý prostor svého života Bohu. Měla odvahu zcela Bohu důvěřovat, dovedla odevzdat svůj život totálně do Božích rukou. Maria vzala vážně to slovo, které jí bylo řečeno Bohem, a její slovo, její krátká a rozhodná odpověď - Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova - svědčí o jejím duchu služby a vydání se v lásce.

Tady můžeme i my pro sebe vidět dvě cesty k následování – cestu přijímání Božího slova a cestu láskyplné služby.

Ať tedy na přímluvu Panny Marie můžeme po těchto cestách neustále kráčet!

                                                                                                                  P. Pavel Bačo, SJ


Obecný liturgický kalendář

V pondělí 2. října je památka svatých andělů strážných a ve středu 4. října si v liturgii připomeneme sv. Františka z Assisi a v pátek 6. října oslavíme nezávaznou památku
sv. Bruna, kněze. Sobota 7. října „patří“ památce Panny Marie Růžencové a v pondělí 9. října si připomeneme nezávaznou památku sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků a sv. Jana Leonardiho, kněze. Ve středu úterý je nezávazná památka sv. Jana XXIII., papeže
a ve čtvrtek 12. října nezávazná památka sv. Radima, biskupa V sobotu 14. října oslavíme
sv. Kalista I., papeže a mučedníka. V pondělí 16. října si připomeneme nezávaznou památku sv. Hedviky, řeholnice a sv. Markéty Marie Alacoque, panny. V úterý 17. října je památka
sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. Středa 18. října „patří“ sv. Pavlu od Kříže, kněze. V sobotu 21. října oslavíme nezávaznou památku bl. Karla Rakouského a na neděli
22. října připadá Den modliteb za misie. V pondělí si připomeneme sv. Jana Kapistránského, kněze a v úterý 24. října následuje nezávazná památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa. V sobotu 28. října je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. V úterý 31. října oslavíme nezávaznou památku sv. Wolfganga, biskupa.


Jezuitský liturgický kalendář

Nejprve si připomeneme v úterý 3. října sv. Františka Borgiáše, třetího gen. představeného Tovaryšstva. Ve čtvrtek 12. října oslavíme památku bl. Jana Beyzyma, kněze SJ. Ve čtvrtek
19. října si připomeneme památku sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků. V sobotu 21. října je nezáv. památka bl. Diega de San Vitores, kněze, a sv. Petra Calungsoda, mučedníků. V pondělí 30. října si připomeneme bl. Dominika Collinse, řeholníka SJ a mučedníka. V úterý 31. října slavíme památku jezuitského řeholního bratra sv. Alfonse Rodrígueze.


Katecheze / výuka náboženství pro děti ve všední dny i v neděli

V letošním školením roce se budou scházet skupinky dětí ve všední den a některé i v neděli. Duchovní správa nabídla, vzhledem k výborné dopravní dostupnosti, možnost nedělních katechezí dětem mladšího i staršího věku, které se nemohou účastnit katecheze ve všední dny ve svých farnostech. V případě potřeby kontaktujte Terezu Novotnou (tereza@kostelignac.cz nebo tel. 731 087 015). Více na www. kostelignac.cz /rodiče a děti


Katecheze Dobrého pastýře

Poprvé v Praze nabízíme katechezi a společenství pro děti od 3 do 6 let a pro jejich rodiče podle celosvětově osvědčeného a uznávaného programu Katecheze Dobrého pastýře (www.katechezedobrehopastyre.cz).

Katechetická setkání se budou konat pravidelně jednou týdně každý pátek od 14 hod. v délce
od 40 do 90 minut (délka setkání bude během roku postupně prodlužována až na 90 minut). Účast rodičů je vítána.

Máte-li zájem o přihlášení Vašeho dítěte, napište na adresu zimm.marie@seznam.cz. Pokud budou ještě volná místa, dostanete odkaz na Google formulář, kde se dozvíte více informací…
                                                                                      Marie Zimmermannová


Setkání s nejmenšími

Program je určen rodičům s dětmi. Je složen z krátkého vyprávění o Bohu, výtvarné činnosti, říkadel, pohádek, zpívání… Koná se v pátek od 9:30 do 11:00 hod. v sále Ignáce Raaba (Ječná 2, Praha 2) a je vhodný pro věřící i nevěřící účastníky. Doprovod dětí je přítomen po celou dobu. Vítáni jsou i mladší sourozenci. Můžete přijít bez přihlášení.

V případě potřeby kontaktujte pastorační asistentku Terezu Novotnou (kontakt: tereza@kostelignac.cz nebo tel. 731 087 015).


Základy křesťanství a příprava na křest

První setkání dospělých, kteří chtějí poznat základy křesťanství a případně být pokřtěni, bude
v úterý 10. října 2017 od 18:30 hod. Sraz je na vrátnici (Ječná 2, Praha 2). Věnovat se jim bude P. Pavel Bačo SJ (je třeba ho předem kontaktovat na baco.pavel@seznam.cz).


Příprava na biřmování

První setkání dospělých, kteří chtějí být biřmováni, bude v pondělí 9. října 2017 od 18:30 hod. Sraz je na vrátnici (Ječná 2, Praha 2). Věnovat se jim bude P. Pavel Bačo SJ (je třeba ho předem kontaktovat na baco.pavel@seznam.cz).


Podzimní farní výlet

V sobotu 14. 10. 2017 se uskuteční tradiční Podzimní farní výlet. Tentokráte navštívíme Klášterec nad Ohří a Kadaň. Odjezd bude jako obvykle v 7:00 od kostela sv. Cyrila a Metoděje
v Resslově ulici.

Nejprve navštívíme léčivý pramen Evženie v Klášterci nad Ohří. Tento železitý pramen je dobrý na neutralizaci kyseliny solné v žaludku a k stimulaci žaludeční sekrece. Jednoduše řečeno, je dobrý a vhodný k trávení. Vodu je možné si nabrat do lahví, které ovšem nemají v Klášterci
k dispozici. Pokud si budete chtít vodu vzít s sebou, je nutné mít nádobu. Pramen je zpoplatněn 3 Kč/l. Dále nás čeká prohlídka zámeckého okruhu s výstavou Karlovarského porcelánu
a Thunovskou hrobkou. Poté se přesuneme do Kadaně, kde se nás ujme Kadaňský místostarosta Jan Losenicky. Nejprve nám zprostředkuje prohlídku františkánského kláštera. Po této exkurzi nás čeká oběd v jedné z Kadaňských restauraci. Po obědě si prohlédneme historické jádro královského města Kadaň. V rámci této prohlídky bude i mše svatá rokokovém kostele
sv. Rodiny a sv. Alžběty, který je součástí bývalého kláštera sester Alžbětinek. Po prohlídce města bude čas a prostor pro nákup suvenýrů a posezení u kávy či něčeho sladkého. Předpokládaný návrat do Prahy na Karlovo náměstí je kolem 20:00.

Přihlásit se na výlet je možné v sakristii kostela, a to až do plné obsazenosti. Cena je 400 Kč. Změna programu je vyhrazena.

Těším se, že si společně výlet užijeme v klidu a pohodě.
                                                                                                                    Emanuel Vittek


Setkání nad Starým zákonem

Poprvé se v měsíci říjnu setkáme 3.října – tématem našeho setkání bude téma Božího odpuštění – budeme uvažovat nad Žalmem 103: Boží odpuštění je to, co nás udržuje při životě. „Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky. Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě. Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věk na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů.“

Podruhé se setkáme 10. října. Židovský národ slavil Nový rok a svátek SIMCHAT TORA – radost z Tóry. Máme ale také my radost z Božího slova? Nejdelší Žalm celé knihy Žalmů, Žalm 119 hovoří o této velké radosti z Božího slova. Jde o to, abychom i my měli velkou radost z Božího slova: „Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon. Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem. Ti podlosti nepáchají, jeho cestami se berou. Ty jsi vydal svá ustanovení, aby se přesně dodržovala. Kéž jsou moje cesty pevně zaměřeny k dodržování tvých nařízení. Nebudu zahanben tehdy, budu-li brát zřetel na všechna tvá přikázání. Z přímého srdce ti vzdávám chválu, že se smím učit tvým spravedlivým soudům. Chci tvá nařízení dodržovat, jen mě nikdy neopouštěj! Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova. Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání. Tvou řeč uchovávám
v srdci, nechci proti tobě hřešit. Požehnán buď, Hospodine, vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Mé rty budou vypravovat o všech soudech tvých úst. Veselím se z cesty tvých svědectví více než
ze všeho jmění. O tvých ustanoveních přemýšlím, na zřeteli mám tvé stezky. Nařízení tvá jsou pro mne potěšením, nezapomínám na tvé slovo. Zastávej se svého služebníka a budu žít, chci se držet tvého slova. Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého. Jsem na zemi jenom hostem, neukrývej přede mnou svá přikázání. V duši se stravuji touhou po tvých soudech
v každé době. Oboříš se na opovážlivce, na proklatce, kteří pobloudili od tvých přikázání. Sejmi ze mne potupu a pohrdání, neboť tvá svědectví zachovávám. I když vládci zasednou a umluví se na mě, tvůj služebník bude přemýšlet o tvých nařízeních, tvá svědectví budou nadále mým potěšením, jsou to moji rádci.


Při třetím setkání, které bude 17. října budeme uvažovat jednak o katastrofách, které se hrnou na náš svět, a jednak o tom, jak se to shoduje s přesvědčením, že Bůh je dobrý. V knize proroka Izajáše můžeme číst: „Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi: „Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním pronárody, rozvážu opasky na bedrech králů, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány. Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím. Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtajnější a poznáš, že já jsem Hospodin, který tě volá jménem, Bůh Izraele. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli Izraeli, vyvolenci svému, jsem tě zavolal tvým jménem; dal jsem ti čestné jméno, ač jsi mě neznal. Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě, ač jsi mě neznal, aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není. Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci.“ Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost; nechť se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. „Já, Hospodin, to stvořím.“

Toto ale není možné brát doslova spíše je Bůh soudce dobra a zla. Při tomto setkání budeme také uvažovat o židovských kořenech svaté Terezie z Ávily, jejíž svátek připadá na 15. října – a vyjde nová kniha Josefa Blahy, Judaismus a láska kde je této tématice věnován jeden článek.
                                                                                                             P. Josef Blaha SJ


Plnomocné odpustky

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8. prosince 2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy
v obvyklé době od 2.- 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu sedmi let.

„Plnomocné odpustky, tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků, mohou věřící v ČR pro duše v očistci nově získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých, vždy už od 25. října. K obvyklým podmínkám - svatá zpověď, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova - však pro toto období přibyla podmínka nová: vážný důvod, pro který věřící nemůže získat odpustky v obvyklé době.

Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. V období od 2. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat a splnění stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky – tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků.“
                                                                                                             Tiskové středisko ČBK


Tip do Vaší knihovny

HEINER WILMER, Heiner. To jsi můj Bůh? Paulínky 2017. 205 str.

Autor – člen řeholního společenství misionáři Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Působil jako kaplan
v Německu a USA.

V knize bilancuje 30 let řeholního a kněžského života a zároveň si klade provokativní otázky: Kdo je pro mě Ježíš? Jaký smysl má moje životní volba tváří v tvář samotě, vlastním chybám, utrpení? Poctivě hledá odpověď. „Obtížné na kněžství není to, že bych se musel ukrývat
před pokušením. Obtížné je to, že moje povolání je vybudováno na Ježíši, i když se mi někdy ztrácí. Ale z víry v Boha se člověk nemůže odhlásit.“
                                                                                                                   Jana Laudátová


Nejbližší události

3. října (úterý)             Společenství dospělých
3. října (úterý)             Setkání nad SZ
4. října (středa)           Rytmická mše sv. v 19:00 hod. (zahajovací)
7. října (sobota)          Duchovní obnova pro dospělé
9. října (pondělí)         Příprava na biřmování
10. října (úterý)          Setkání nad SZ
10. října (úterý)           Základy křesťanství a příprava na křest
14. října (sobota)         Podzimní farní výlet
17. října (úterý)           Setkání nad SZ
2. listopadu (čtvrtek)    Bohoslužba v 19:00 hod.; Svatoignácký sbor
4. listopadu (sobota)     Mozartovo rekviem; Chrámový pěvecký sbor Ignis
10. listopadu (neděle)   Nedělní katecheze pro děti (zahajovací)
10. prosince (neděle)    Adventní koncert

Všechny aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce z Loyoly či jezuitské rezidenci (Ječná 2, Praha 2).

Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na webu.

* * *
Rodinná poradna u Sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci nechť kontaktují paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na e-mailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo e-mailem na adrese vpatrov@seznam.cz.

Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14 do 17 hod. v klubovně č. 70 ve dvoře jezuitské rezidence. Nezůstávejte osamělí doma, přijďte mezi nás!

Obvyklý pořad bohoslužeb a možnosti svátosti smíření v kostele sv. Ignáce
BOHOSLUŽBY
pondělí – pátek 6:15   7:30   17:30
sobota a státní svátky   7:30   17:30
neděle   7:00   9:00   11:00 (lat.)   17:30

Možnost společné modlitby růžence denně od 16:55 hod.

SVÁTOST SMÍŘENÍ
pondělí – čtvrtek   7:00   16:30
pátek   6:30   16:30
sobota   16:30
neděle   6:30   8:30   10:30   16:30

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána
neděle   11:00


ZPRAVODAJ
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2 Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 29. 9. 2017
 

Publikováno: 03.10.2017 12:10
Aktualizováno: 03.10.2017 12:48