Zpravodaj - říjen 2022

     Milí přátelé,
posílám všem srdečné podzimní pozdravy. V měsíci říjnu se na plné obrátky rozbíhají aktivity kolem našeho kostela
a v tomto Zpravodaji k nim najdete potřebné informace.

V prvním týdnu začnou přípravy dospělých na svátosti, což je zásadní věc, chceme-li být společenstvím otevřeným
a misijním. Pondělní večery jsou pro biřmovance a čtvrteční pro zájemce o křest. Zmiňte se, prosím, svým známým, kteří by mohli mít zájem.

Stále je také možné přidávat se k vyučování náboženství pro děti. Nabídneme také možnost svátosti smíření
pro rodiče a děti, zatím v pátek 14. října, a další termíny upřesníme později.

Přál bych si, a jistě s tím budete souhlasit, aby naše svatoignácké společenství bylo prostředím otevřeným
a přijímajícím pro lidi hledající smysl a hloubku života v křesťanské víře, aby se nám dařilo předávat jiskru víry. Přitom sami budeme usilovat o růst a zrání ve svobodě a (spolu)zodpovědnosti v synodálním duchu církve a podle přání papeže Františka. Hledejme k tomuto cíli společně cestu.

Měsíc říjen je věnován modlitbě růžence. Modlíme se jej každý den před pátou odpoledne i v našem kostele. Je to modlitba jednoduchá, a právě ve své prostotě silná a účinná. Umíme-li ji nazpaměť, můžeme se ji modlit i v situacích, kdy jiné způsoby modlitby nejsou možné. Připomíná nám tajemství života Pána Ježíše a jeho Matky, která poznáváme i ve svých životech. Růženec uklidní a zaostří naše myšlenky a emoce na to, co je opravdu důležité, ztiší naši roztržitost. I když ho začneme v nouzi jen tak „drmolit“, po nějaké době zjistíme, že znovu navazujeme ztracený kontakt se sebou a s Bohem. Modlitba nám vrací spojení s Bohem, a tím i sebedůvěru a sebevládu. Existují i webové stránky a mobilní aplikace věnované růženci, zkuste si je najít a otevřít.

Určitě budeme prosit za udržení covidu v mezích, za prozíravost pro naše i světové státníky, politiky, ekonomy
a pracovníky v médiích, aby přispívali k pokoji mezi národy a ve svých národech, za mír na Ukrajině, na úmysly papeže Františka a za duchovní povolání. Blížící se Dušičky nám připomínají modlitby i za naše zemřelé.

Na přímluvu Naší Paní a svatého Ignáce ať nám k tomu Pán + žehná.                                                        

                                                                                      P. František Hylmar SJ, rektor kostela


Z obecného liturgického kalendáře

     Říjnový kalendář uvádí v sobotu 1. října památku karmelitky sv. Terezie od Dítěte Ježíše, učitelky církve,
a v úterý 4. října památku sv. Františka z Assisi. Ve středu 5. října si připomeneme sv. Faustinu Kowalskou. V pátek 7. října oslavíme památku Panny Marie Růžencové. V úterý 11. října je nezávazná památka papeže sv. Jana XXIII., který svolal II. vatikánský koncil. Středa 12. října „patří“ biskupu sv. Radimovi, bratru
sv. Vojtěcha. Sv. Markétu Marii Alacoque, šiřitelku úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, si připomeneme v pátek
14. října a sv. Terezii od Ježíše, španělskou mystičku a učitelku církve, v sobotu 15. října. V pondělí 16. října je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, a v úterý 18. října slaví svátek evangelista sv. Lukáš. Následují nezávazné památky bl. Karla Rakouského (21. října), sv. Jana Pavla II., papeže (22. října) a 23. října tzv. Misijní neděle. V pátek 28. října oslavíme svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.


Jezuitský liturgický kalendář

   V pondělí 3. října je památka sv. Františka Borgiáše, kněze SJ, a ve středu 12. října bl. Jana Beyzyma, polského jezuitského misionáře mezi malomocnými na Madagaskaru. Ve středu 19. října si připomeneme památku sv. Jana
de Brébeuf, Izáka Joguese
a dalších mučedníků misie mezi domorodci v Kanadě. V pátek 21. října bude vzpomínka na jezuitského mučedníka z Marianských ostrovů v Tichomoří kněze bl. Diega Aloise de San Vitores
a jeho laického spolupracovníka sv. Petra Calungsoda. V pondělí 31. října si připomeneme jezuitského bratra
sv. Alfonse Rodrígueze.


Katecheze/výuka náboženství pro děti ve školním roce 2022/2023

     Rodiče mají nezastupitelný úkol přivádět své děti, které byly pokřtěny, ke Kristu. Nabízíme jim v tom pomoc prostřednictvím katechezí (výuky náboženství), jež nabízejí vzdělání ve víře i její prožívání dětem ve věku předškolním i školním.

Rozpis jednotlivých skupin a bližší informace jsou k dispozici na webu.

Zamysleli jste se nad otázkou: Kolik času naše děti věnují svému vzdělávání ve víře v Boha?

Předpokládejme, že dítě poznává víru v rámci katecheze (výuky náboženství), jež je poskytována v průběhu školního roku. Ten má 40 týdnů výuky. Katechezi je zpravidla věnována 1 hodina týdně. Setkávání obvykle začíná třetí týden v září a končí druhý týden v červnu. Zbývá 36. Vypusťme vánoční, podzimní a jarní prázdniny. Zbývá 33. Odpočítejme absenci kvůli škole v přírodě a nemoci. Jsme u 31. Z nich ještě ubude, pakliže dítě nepřijde, protože se mu nechce, nebo protože ho rodiče nepřivedou, nebo protože ze setkání z nějakého důvodu sejde. Zkušenost ukazuje, že dítě se katechezí účastní většinou 2 roky, jen zřídka déle.

Odpověď tedy zní: naše děti věnují svému vzdělávání ve víře v Boha všeho všudy 62 hodin čili necelé
3 dny!
V nejlepším případě, pokud chodí na katecheze 5 let, jde o 155 hodin, což je necelý týden. Srovnejme to s jinými předměty či kroužky…

Jak je na tom moje dítě nebo vnouče?
Jde nám o to, aby naše děti poznávaly Boha a žily ve společenství církve?
Někdy je to velmi složité, ale co to znova zkusit?


Svátost smíření pro děti a rodiče

     V pátek 14. října od 14 do 17 hodin nabízíme možnost svátosti smíření pro děti a jejich rodiče v klidném
a neformálním zázemí kostela. Zájemci mohou předem kontaktovat pastorační asistentku paní Terezu Novotnou
nebo se domluvit přímo s knězem, ale můžete přijít bez ohlášení a dát o sobě vědět ve vrátnici v Ječné 2. K dispozici budou podle možností PP. František Hylmar a Jan Adamík.


Setkání s nejmenšími (pro děti nechodící do ZŠ a jejich doprovod)

     Říkadla, zpívání, krátké vyprávění o Bohu, výtvarná činnost, hry… Taková je náplň setkání pro nejmenší děti. Program je připravován pro děti (od jednoho roku po předškoláky). Jsou vítáni i maličcí sourozenci.

Maminky jsou vítány i když mají „jen“ kojence  - mohou se setkat s dalšími maminkami. Setkání se konají v pátek
od 9:30 do 11:00 hod. v sále Ignáce Raaba (Ječná 2, Praha 2).

Bližší informace naleznete na www.kostelignac.cz


Základy křesťanství a příprava na křest

     U kostela sv. Ignáce nabízíme setkávání dospělých, kteří mají zájem o uvedení do křesťanské víry s přáním nechat se pokřtít.

K nim se mohou připojit i ti, kdo byli v dětství pokřtěni, ale víru nepraktikovali a chtěli by se nyní důkladně připravit
na přijetí svátosti eucharistie, také ti, kdo se chtějí s vírou vstupně seznámit, ale zatím nejsou rozhodnutí
pro svátosti, a nakonec také praktikující křesťané, kteří by si svou víru rádi osvěžili nebo „restartovali“ a prohloubili. Účastníci s různými vstupními zkušenostmi s vírou se při setkáváních mohou vzájemně obohacovat 
a zažívat společenství věřících.

Tato setkávání začnou ve čtvrtek 6. října 2022 v 18:30 a budou dále probíhat každý čtvrtek v Ječné 2, v průjezdu doleva po schodech, první dveře vpravo. Můžete přijít i bez předchozího ohlášení a připojit se i později během října či listopadu.

Příprava ke křtu trvá jeden a půl roku do Velikonoc v březnu 2024. Může se zdát dlouhá, ale nakonec uteče jako voda a zanechá krásné a hluboké vzpomínky.

Kontakt na rektora kostela P. Františka Hylmara SJ:  rektor@kostelignac.cz. Dejte vědět lidem, které by tato setkávání mohla zaujmout a prospět jim.


Příprava k biřmování

     Přípravy na svátost biřmování zahájí v pondělí 3. října 2022 v 18:30 a bude dále probíhat každé pondělí v Ječné 2, v průjezdu doleva po schodech, první dveře vpravo. Můžete přijít i bez předchozího ohlášení a připojit se během října.

Mohou se připojit i ti, kdo jsou pokřtěni a chtěli by se připravit na přijetí svátosti eucharistie, a také praktikující katolíci, kteří by si víru rádi osvěžili a prohloubili. Účastníci s různými zkušenostmi se mohou obohacovat a zažívat společenství víry.

S biřmováním se počítá na Seslání Ducha svatého 28. května 2023 nebo v blízké době poté.

Kontakt na rektora kostela P. Františka Hylmara SJ:  rektor@kostelignac.cz.  Dejte vědět lidem, které by tato setkávání mohla zaujmout.


Setkání nad Biblí s P. Cyrilem Johnem

     V úterý 25. října v 18:15 proběhne druhé setkání nad Písmem s otcem Cyrilem Johnem SJ (tel. 221 990 232) věnované historickému pozadí a teologickému výkladu biblických knih. Téma: Politická situace v Palestině v době Ježíše Krista: dynastie herodiánů (Herodes Veliký, Archelaos, Herodes Antipas, Herodes Filip, Herodes
Agripa I a II). Římští prokurátoři v Judsku (Pontius Pilatus). Nejstarší biblické rukopisy a kodexy (Sinajský kodex, Vatikánský kodex). Evangelium podle Matouše (struktura, rozbor některých pasáží). 


Živé dějiny církve

     V letošním roce nabídneme u sv. Ignáce cyklus přednášek o tématech z dějin církve, které mají přesah
do současnosti. Úvodem bude příspěvek prof. Tomáše Petráčka „Křesťanství a dějiny“, ve kterém bude hovořit o tom, jaké je křesťanské pojetí historie. Pohled na dějiny v křesťanské perspektivě totiž přináší nejen lepší porozumění naší současnosti, ale je zároveň i pohledem plným naděje a očekávání, a to i v nelehkých časech.

Prof. Tomáš Petráček (nar. r. 1972 v Hořicích v Podkrkonoší) je katolický kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem a vikářem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a aktivním členem redakční rady revue
pro teologii a duchovní život Salve. Vyučuje na Katolické teologické fakultě UK a na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, kde zároveň působí jako vedoucí katedry Kulturních a náboženských studií. Je postulátorem blahořečení umučeného kněze Josefa Toufara.

Přednáška se uskuteční v pondělí 31. října v 19 h v Družinském sále. Vstup z Ječné 2 přes dvůr bude označen.


Synodní kroužek

má naplánováno zatím čtyři pondělní setkání v 18:15-19 hodin: 10. října, 21. listopadu, 12. prosince a 9. ledna 2023. Zájemci ať se ozvou rektorovi kostela. Začneme společným zamýšlením se nad textem kard. Michaela Czerneho SJ
Za synodální církev, který dáme zájemcům k dispozici. Sraz na vrátnici v Ječné 2.


Milostivé léto 1. září - 30. listopadu 2022

     V našem kostele můžete pomoci k oddlužení panu Karlovi, se kterým se od loňska podařilo navázat konstruktivní spolupráci. Své dluhy splácí, ale jde mu to samotnému z důchodu jen velmi pomalu. Viz www.mujbezdomovec.cz.

Je možné pomoci mu dvojím způsobem:
- Bankovním převodem na zvláštní transparentní účet ŘK duchovní správy u kostela sv. Ignáce: 2702235647/2010.
Darem do pokladny v kostele vpravo u sv. Antonína, která bude speciálně označena a příspěvky z ní za období
od 29. srpna do 27. listopadu budou převedeny na výše uvedený transparentní účet.


Odpustky pro duše v očistci

    
Za měsíc už budou „Dušičky“, a proto na připomenutí uvádíme následující informace.

Dne 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžeme při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je třeba pomodlit se v kostele Otčenáš a Vyznání víry.

Ve dnech od 1. do 8. listopadu, nebo už v týdnu od 25. října, nemůžeme-li z vážných důvodů až v listopadu, získáme tytéž odpustky, jestliže kromě obvyklých podmínek navštívíme hřbitov a pomodlíme se tam za zemřelé.

Svátost smíření stačí vykonat v okruhu uvedených dní, eucharistii přijmeme a na úmysl Svatého otce se pomodlíme v den návštěvy kostela nebo hřbitova.

Odpustky nejsou totožné s odpuštěním hříchů, ale znamenají prominutí a uzdravení následků již odpuštěných hříchů zemřelým v očistci. Našim zesnulým tak pomáháme, aby se připravili k plnému společenství s Bohem v nebi. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše svaté. I my jednou takovou modlitbu budeme potřebovat!


Duchovní služba v nemocnicích

     U příležitosti svátku sv. Lukáše, který je patronem lékařů a zdravotníků, chceme připomenout, že v nemocnicích pražské arcidiecéze je možné využít duchovní služby nemocničních kaplanů. Ti zajišťují vedle duchovního doprovázení i svátostnou službu. Nejprve se obracejte na nemocniční kaplany dané nemocnice. Pokud se vám nepodaří nikoho zastihnout a půjde o svátostné zaopatření, obracejte se na nejbližší farnost. Jako třetí možnost kontaktujte recepci Arcibiskupství pražského, tel. 731 144 144. V krajských a okresních nemocnicích, kde zatím není duchovní služba nemocničních kaplanů, můžete využít nejbližší farnosti.

Seznam nemocničních kaplanů včetně kontaktů: www.apha.cz.
Koordinátor nemocničních kaplanů: tel. 720 075 240, knk@apha.cz.

                                                                             Mgr. Jan Kolouch, trvalý jáhen, koordinátor nemocničních kaplanů AP


Farní knihovna

     Milí přátelé,
knihovna u sv. Ignáce dle aktualizovaného katalogu, který najdete na webu i vytištěný v knihovně, čítá skoro 2800 kusů, takže se nám hezky rozrostla a obsahuje i hodně novinek.

Čtení si můžete vybírat např. podle témat jednotlivých oddílů knihovny, podle autora či názvu díla. Co takhle třeba zkusit životopisy či díla světců z daného měsíce? Pro říjen např. životopis Terezie z Lisieux (Z 88, Z 123, Z 257), její Dějiny duše (K 717) či Malou cestu (K 708), nebo Jak František kázal zvířatům (K 581) či životopis Františka z Assisi (Z 29) či Terezie z Avily (Boží přítelkyně Z 282).

Návod k modlitbě růžence najdete v oddíle L – liturgika, modlitba, homilie (např. L 36, L 38, L 78, L 127, L 129).

Vyzkoušet můžete také novinky – příběh patnáctiletého „ajťáka“ Carla Acutise, blahoslaveného v roce 2020 (Z 153,
A 134) nebo se zamyslet  nad úlohou ženy v církvi (Žena ať v církvi promluví K 782) či si přečíst o náboženství vážně
i nevážně sepsaném evangelickými faráři (Boží kniha od Pastoral Brothers K 782).

Prosíme Vás o vracení knížek v obvyklé výpůjční době knihoven, tak za 4 až 6 týdnů. Chápeme náruživé čtenáře, prosíme však   - myslete i na ostatní. Pokud se stane nějaké to „knižní neštěstí“, dejte nám vědět, domluvíme se, knihu můžeme doplnit či nahradit.

P.S. Pokud sháníte nějakou knížku, kromě webu již zmíněné knihovny Katolické teologické fakulty je možno využít také meziknihovní výpůjční služby na www.knihovny.cz. I s tím Vám můžeme pomoci.

                                                                                    Ivana a Lenka, knihovnice


Tip do Vaší knihovny

Pavel Banďouch, Samuel PrívaraRozhoduj se jako jezuita: Krátký průvodce ignaciánským rozlišováním, Alpha Book 2022

      Denně stojíme před množstvím pro náš život méně nebo více důležitých rozhodnutí. Vždy bychom se ale chtěli rozhodnout správně. Co to ale vlastně je správné rozhodnutí?  Křesťané věří, že rozhodování není záležitost pouhého rozumu, zároveň bychom se však neměli nechat vláčet emocemi či se spoléhat jen na intuici. Udělat správné rozhodnutí v křesťanském pojetí vyžaduje tzv. rozlišování, tedy pozorné vnímání vnitřních hnutí v srdci, které vede
k plnějšímu a autentičtějšímu životu. Pro správné rozlišování je potřeba, aby srdce (jako symbol touhy, emocí), hlava (jako symbol rozumu, intelektu) a vůle spolu komunikovaly. Podobně jako ve sportu, v hudbě či při studiu cizích jazyků hrají zásadní roli praktická zkušenost a trénink. Jedním z těch, kteří v tomto „sportu“ dosáhli mistrovství, byl Ignác z Loyoly. Tato kniha inspirovaná Ignácovými myšlenkami nabízí srozumitelný a čtivý návod, jak se rozhodovat tak, aby každé naše rozhodnutí bylo co nejsvobodnější a bylo požehnáním nejen pro nás, ale i pro ostatní.


Kompletní online verze jezuitského breviáře

     Od začátku září je na internetu zpřístupněna kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině. Na webu breviar.cz je třeba zvolit možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“. Dosud tam byly texty v pracovní podobě pouze do památky 7. září, nyní jsou tam texty z celého roku.


Rodinná poradna u sv. Ignáce

nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují paní Veroniku Patrovskou na emailové adrese vpatrov@seznam.cz nebo na tel. 721 626 811.


Denní růženec a čtvrteční adorace

     Každý den před večerní mší svatou se v kostele společně modlíme růženec. Začíná se před pátou hodinou.
Ve čtvrtek po večerní mši svaté asi od 18:15 hod do 19:15 hod probíhá v našem kostele adorace.

Zveme vás k zastavení, spočinutí a k tiché modlitbě. Vždy je za co prosit, za co chválit a děkovat, nebo jen tak být
s dobrým Bohem.


Sbírky

    V neděli 9. října se bude konat sbírka do fondu sv. Vojtěcha na mzdovou podporu kněží a v neděli
23. října
sbírka na misie.

Díky za vaši štědrost! ¨


Nejbližší události

3. října (pondělí)

Začínají přípravy na biřmování

5. října (středa)

Začínají pravidelné studentské středeční mše svaté od 19 h.

6. října (čtvrtek)

Začínají přípravy na křest

8. října (sobota)

Podzimní farní výlet

9. října (neděle)

Setkání „Velké kafe“ po bohoslužbě v 9 h.

10. října (pondělí)

Synodní kroužek 18:15-19 h.

14. října (pátek)

Svátost smíření pro děti a rodiče

23. října (neděle)

Misijní neděle

 

Ekumenická bohoslužba Mene Tekel ve 14 h.

 

Poslední den na poskytnutí informací ke zveřejnění v listopadovém Zpravodaji

25. října (úterý)

Setkání nad Biblí s P. Cyrilem Johnem SJ v 18:15 h.

31. října (pondělí)

Přednáška prof. Tomáše Petráčka „Křesťanství a dějiny“ v 19 hodin v Družinském sále


* * *
Rádi zaučíme a přijmeme nové ministranty, kteří by sloužili u oltáře při bohoslužbách ve všední dny i v neděli.
* * *
Vždy v pátek po večerní mši svaté (kromě slavností) se scházejí dobrovolníci k úklidu kostela, aby kostel voněl čistotou. Po práci je čas na posezení, občerstvení a popovídání.
* * *
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek            6:15                              7:30                             17:30
Sobota                                                             7:30                             17:30
Neděle                         7:00                  9:00                 11:00                17:30

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle                                                                         11:00       


ZPRAVODAJ  
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravili: P. F. Hylmar SJ, T. Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 1. 10. 2022


 

Publikováno: 01.10.2022 18:53
Aktualizováno: 30.10.2022 17:50