Zpravodaj - březen 2017

Postní doba

Liturgie Popeleční středy nám zprostředkuje Hospodinovu výzvu ústy proroka Joela: Nyní – praví Hospodin – obraťte se ke mně celým svým srdcem, v postu, nářku a pláči! (Jl 2,12)

Smyslem a cílem našeho postního snažení není sebemrskačství, ale přiblížení našeho srdce Bohu. Což samozřejmě nemusí být procházka růžovým sadem. Někdy to může i pěkně bolet. Jestliže se snažíme říci Bohu velkoryseji své „Ano“, tak to od nás bude vyžadovat, abychom radikálněji vyslovovali svá „Ne“ vůči alternativám, které nás od Boha odvádějí.

Postní snažení nám nabízí příležitost reflektovat velkorysost našeho „Ano“ i radikalitu našich „Ne“, posvítit si na naše priority a lépe si uspořádat náš život před Bohem.

Naše velkorysejší „Ano“ se může promítnout v jedné zcela konkrétní věci.

V našem společenství u sv. Ignáce se už druhým rokem připravují k přijetí iniciačních svátostí katechumeni, kteří, dá-li Pán, by měli být pokřtěni, biřmováni a měli by přistoupit k eucharistii už o těchto Velikonocích. Jedná se o sedm mužů a žen, jejichž příprava bude intenzivnější a bude vrcholit v této postní době.

O první neděli postní při bohoslužbě v 9 hodin s nimi prožijeme jejich přijetí mezi čekatele křtu. Ve stejném čase o 3., 4. a 5. neděli postní je budeme moci podpořit při obřadech skrutinií.

Naše velkorysejší „Ano“ v postní době může spočívat v tom, že si naše katechumeny „adoptujeme“. Že je zahrneme
i do své osobní modlitby, že třeba využijeme příležitosti k setkání s nimi, že se zamyslíme nad tím, jak jim pomoci, aby se v církvi, v našem chrámu a společenství mohli cítit jako doma.

                                                                                                                                        P. Pavel Bačo SJ


Obecný liturgický kalendář

Ve středu 1. března zahájíme postní dobu Popeleční středou. V sobotu 4. března oslavíme nezávaznou památku sv. Kazimíra a v úterý 7. března si připomeneme mučednice sv. Perpetuu a Felicitu. Den na to sv. Jana z Boha
a ve čtvrtek 9. března sv. Františku Římskou, řeholnici. V pátek 17. března je nezávazná památka sv. Patrika, biskupa, a v sobotu 18. března oslavíme nezávaznou památku sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve. Téměř celý březen bude liturgie ve znamení fialové barvy, jak je pro postní období a obecně pro liturgické vyjádření vážnosti a očekávání obvyklé. Oltáře se nezdobí květinami a v liturgických textech se vynechává zvolání aleluja. Strohý charakter příprav na velikonoční svátky přeruší v pondělí 20. března slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.
Ve čtvrtek 23. března je památka sv. Turibia z Mongroveja, biskupa, a v sobotu 25. března je slavnost Zvěstování Páně.

V postní době se v pátek a neděli od 16:50 hod. budeme modlit, v kostele sv. Ignáce z Loyoly, křížovou cestu.
Během Popeleční středy (při mších sv. v 6:15,7:30 a 17:30 hod.) a v neděli 5. března (při mších sv. v 7:00, 9:00
a 17:30 hod). bude možno přijmou tzv. popelec. (Toto znamení nás vybízí, abychom vstoupili do postní doby vědomě a prožívali ji jako čas obrácení.)


Jezuitský liturgický kalendář

V pátek 10. března oslavíme nezávaznou památku sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka. Na sobotu 12. března připadá výroční den svatořečení sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského v roce 1622 (spolu se sv. Filipem Neri
a sv. Terezií z Avily). V sobotu 19. března, kdy v liturgii slavíme slavnost sv. Josefa, Tovaryšstvo Ježíšovo obnovuje zasvěcení tomuto svému ochránci.


Z historie Tovaryšstva Ježíšova

7. března 1801 papež Pius VII. Brevem Catholicae fidei potvrdil řád Tovaryšstva Ježíšova v Rusku.
12. března byl svatořečen sv. Ignác z Loyoly a sv. František Xaverský.


Doba postní v kostele

Opět se nám v liturgickém roce přiblížila doba postní, doba přípravy na velikonoční svátky. Každá z liturgických dob se nějakým způsobem projevuje i ve výzdobě kostela. Pro adventní dobu je typický adventní věnec a rorátní zpěvy, vánoční čas připomínají jesličky, vánoční stromky a koledy… Také postní doba má svou „výzdobu“.

Od Popeleční středy, která v letošním roce spadá na 1. března, bude tak jako v předešlých letech, zahalen obraz
na hlavním oltáři. Zcela jistě to není z důvodu rekonstrukce obrazu, či jiných důvodů. Doba postní, jak již nese sám její název, je dobou půstu. Postit se člověk může od čehokoli. Naši předkové měli krásné umění a umělecká díla. Uměním se obklopovali a krásou kolem sebe se kochali. Proto v období postní doby, si chtěli odříci tento pohled
a postit se mimo jiné i zrakem. Proto vzniká tzv. HLADOVÉ PLÁTNO. Tímto plátnem se na dobu postní zahaluje hlavní oltářní obraz či reliéf. Důvod je prostý. Nejenom náš žaludek se má postit, ale i naše oči, sluch, čich. Proto také
v době postní by se dle tradice mělo omezit používání kadidla, zpěvy při slavení bohoslužeb, zvláště eucharistie, ale
i při jiných pobožnostech se má shodovat s touto dobou a co nejvíce odpovídat liturgickým textům. Nezpívá se Gloria (Sláva na výsostech Bohu) a aleluja se nahrazuje slovy: Chvála tobě Kriste, králi věčné slávy. Doporučují se jednoduché a tiché varhanní předehry a dohry. V době postní v našem kostele recitujeme Credo (Věřím), o nedělích
v přímluvách nebudeme odpovídat zpěvem Kyrie eleison, ale jen zvoláním: „Prosíme Tě, vyslyš nás“ a modlitba Otče náš bude také v této době bez varhanního doprovodu.

Kéž nás půst ať už od jídla, televize, či čehokoli jiného, dovede k nejkrásnějšímu nazíraní, na vzkříšeného vykupitele
a připraví na vítězné velikonoční ALELUJA.

                                                                                                                                        Vittek Emanuel


Jarní výlet

Jako každým rokem, tak i letos pro vás chystáme jarní výlet. Termín letošního výletu připadá na sobotu 13. 5. 2017. Máme na výběr z několika lokací v naší republice. Pečlivě s PhDr. Jaroslavem Sojkou, Ph.D. tvoříme program, abychom si všichni společně výlet užili. Bližší informace poskytneme v příštím čísle zpravodaje.

                                                                                                                                         Vittek Emanuel


https://www.magis2017.org

Během měsíce února byly spuštěny webové stránky připravované akce MAGIS. Touto cestou je možné se přihlásit.


RYTMIG nahrává první CD!

Více informací naleznete na hithit.com/cs/project/3308/tyrmig-nahravaprvní-cd


Setkání nad Starým zákonem

Při prvním setkání dne 7. března 2017 budeme uvažovat nad kapitolou osm knihy Soudců: Izraelští muži požádali potom Gedeóna: „Buď naším vladařem, ty i tvůj syn i vnuk, protože jsi nás vysvobodil z rukou Midjánců.“ Ale Gedeón je odmítl: „Nebudu vaším vladařem, ani můj syn nebude vaším vladařem. Nad vámi bude vládnout Hospodin!“ Sd 8,22 – 23

Izrael podle učení Maharala, známého jako rabi Low, nemá jako prostředníka a přímluvce před Boží tváří anděla, ale Bůh – Hospodin, je jeho vládce. Také v našem životě by nad námi měl vládnout jedině Hospodin.

Při našem druhém setkání 13. března 2017 budeme probírat druhou kapitolu první Samuelovy knihy: Chana se takto modlila: „Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina, můj roh se zvedá dík Hospodinu. Má ústa se otevřela proti nepřátelům, raduji se ze tvé spásy. Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.
Nechte už těch povýšených řečí, urážka ať z úst vám neunikne!
Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy.
Zlomen je luk bohatýrů, ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností.
Sytí se dávají najmout za chléb, hladoví přestali lačnět. Neplodná posedmé rodí, syny obdařená chřadne.
Hospodin usmrcuje i obživuje, do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud.

Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje.
Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka; posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn slávy. Vždyť pilíře země patří Hospodinu, on sám založil svět na nich.


Snem každé ženy v biblickém Izraeli bylo mít dítě. Hana byla neplodná (viz 1. Kniha Samuelova, kapitola 1.). Modlila se však k Bohu, aby měla syna, a On, požehnaný Pán, vyslyšel její prosbu a Hana se modlila Žalm, který je citován shora. Židé i křesťané věřili, že chvála Boha se vyjadřuje nejlépe chvalozpěvem. Hebrejské slovo TEHILA znamená žalm. Při tomto setkání tedy budeme rozjímat nad tím, jak Bůh vyslyší naše prosby, když se k němu modlíme.

Při našem třetím setkání 20. března 2017 budeme uvažovat o kapitole 38 proroka Izajáše. Král Chizkijáš se modlil k Bohu, protože měl umřít, ale on jej osvobodil ze smrti a přidal mu další léta života: V oněch dnech Chizkijáš smrtelně onemocněl. Přišel k němu prorok Izajáš, syn Amósův, a řekl mu: „Toto praví Hospodin: Udělej pořízení o svém domě, protože zemřeš, nebudeš žít.“ Chizkijáš se otočil tváří ke zdi a takto se k Hospodinu modlil: „Ach, Hospodine, rozpomeň se prosím, že jsem chodil před tebou opravdově a se srdcem nerozděleným a že jsem činil, co je dobré v tvých očích.“ A Chizkijáš se dal do velikého pláče. Tu se k Izajášovi stalo slovo Hospodinovo: „Jdi a vyřiď Chizkijášovi: Toto praví Hospodin, Bůh Davida, tvého otce:
‚Vyslyšel jsem tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy. Hle, přidám k tvým dnům patnáct let. Vytrhnu tebe i toto město ze spárů asyrského krále. Budu tomuto městu štítem.‘
Iz 38,1 - 6

Bůh nejen slibuje Izajášovi, že vyslyší jeho modlitbu a bude žít, ale také, že bude bránit Jeruzalém před nepřáteli z Babylonu, kteří se rozhodli ničit vše - i Jeruzalém. Naše modlitba má být nejen za nás – za naše zdraví a dobro, ale také za druhé lidi.

                                                                                                                                 P. Josef Blaha SJ


Tip do Vaší knihovny

Dachovský, Karel. Isaac Jogues jezuita. Řád, 2015. 86 str.

Misie v nově objevených a kolobizovaných zemích byly úžasné. V tomto smětu se nejvíce zasloužili jezuité.

Nejobtížnější misie v dějinách církve byla u Indiánů v Kanadě. Tato misie byla svěřena výhradně jezuitům, kteří se zaměřili na kmen Huronů. Zde misionáři narazili na nesmírné obtíže, ve stálém ohrožení života, v nepřízni Indiánů. Zde bylo mnoho jezuitů umučeno.

Nabízí se otázka – stálo to za to? Důvod byl zřejmy získávání duší. Jezuité pokřtili několik tisíc umírajících indiánů. Svatý Isaac Jogues byl právě představený misionářů v Kanadě a dá se říci, že jeho mučednická smrt znamenala významný mezník při obrácení některých příslušníků kmene Mohavků.

Isaac Jogues byl svatořečen v r. 1930.

                                                                                                                                    Jana Laudátová


Nejbližší události

4. března (sobota)  Duchovní obnova pro dospělé
5. března (neděle)  Setkání „Velké kafe“
7. března (úterý)  Setkání nad SZ
13. března (úterý)  Setkání nad SZ
20. března (úterý)   Setkání nad SZ


Právní poradna - bezplatná právní pomoc potřebným lidem. Službu poskytuje JUDr. Jana Hercíková každou druhou a čtvrtou středu v měsíci od 17:00 do 18:00 hod. (popř. déle) ve farních prostorách (Ječná 2, Praha 2). Kontakt: tel. 221 990 200 (vrátnice jezuitské rezidence).

Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na emailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo na emailové adrese vpatrov@seznam.cz.
* * *
Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14:00 do 17:00 hod. v klubovně č. 70 ve dvoře jezuitské rezidence.
* * *
Pravidelné večerní adorace v našem kostele jsou každý čtvrtek a začínají hned po večerní mši svaté, tj. cca od 18:15 do 19:15 hod. Přicházet do kostela i odcházet je možné z Ječné ulice přes sakristii.
* * *
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce
Pondělí až pátek 6:15 7:30 17:30 (ve středu navíc v 19:00 rytmická mše sv.)
Sobota 7:30 17:30
Neděle 7:00 9:00 11:00 17:30

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána
Neděle 11:00


ZPRAVODAJ
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2 Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 24.2.2017

Publikováno: 01.03.2017 07:52
Aktualizováno: 19.03.2017 17:05