Zpravodaj - září 2023

     Milí přátelé,
je před námi měsíc září a s ním nový školní a pracovní rok. Doufám, že do něj vstupujeme aspoň trochu odpočinutí
a osvěžení na těle i na duchu. Že jsme v létě měli příležitost nahlédnout některé své záležitosti s větším odstupem
a z Boží perspektivy. Zkusme takovéto zkušenosti nepustit z mysli a ze srdce příliš rychle. Ať prosvětlují první dny podzimu.
    V našem společenství zahájí postupně v září a v říjnu některé obvyklé, ale také nové aktivity. Dozvíte se o nich v tomto Zpravodaji. Za nejdůležitější považuji katecheze (vyučování náboženství) dětí a přípravy dospělých 
na svátosti křtu, eucharistie a biřmování. Dejte o nich, prosím, vědět i svým známým, kterým by katecheze jejich dětí nebo přípravy na svátosti mohly prospět. Předávání víry a růst v ní je náš prvořadý úkol, svěřený Kristem.
     V růstu života z víry mohou prospět i setkávání skupinek k modlitbě a k synodálním tématům. Nezapomeňme, že máme za zákristií pečlivě spravovanou knihovnu! Určitě nás také povzbudí mše svatá v neděli 17. září v 9 hodin,
při které si připomeneme život a svědectví víry P. Adolfa Kajpra, a 19. září v 18:30 přednáška britského profesora Kilroye Svatý Edmund Kampián a České země ke 400. výročí založení České provincie TJ. Na 7. října se připravuje podzimní výlet mj. do poutního místa Skoky.
   Ať nám Pán žehná a provází nás a my se jej pevně držme.

S + požehnáním                                                           P. František Hylmar SJ


Z liturgického kalendáře
Následující řádky jsou určeny pro představení některých svátků a světců, které si připomínáme v tomto měsíci.

Nemůžeme-li pochopit přímo všechno barevné bohatství slunečního světla, můžeme tím méně pochopit nekonečnou dokonalost Kristovu. Úkolem světců je, aby nám každý z nich znázornil některý odlesk jeho plnosti.   
                                                                                 P. A. Kajpr SJ
* * *

Archandělé Michael, Gabriel a Rafael (svátek 29. září)
  
Svátek tří archandělů, který se slaví dne 29. září – spolu s památkou všech svatých andělů, připadající na den
2. října, oslavuje anděly jako prostředníky mezi tajemným a vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami a lidskými životy na straně druhé. Díky andělům můžeme vidět a vnímat spásnou přítomnost věčného
a nekonečného Boha mezi námi…
                                                                                                    Zdroj a více na www.pastorace.cz


Bohoslužby, zpovídání a adorace u sv. Ignáce

Od pátku 1. září bude obnoven obvyklý pořad bohoslužeb a zpovídání: v pondělí až pátek mše sv. v 6:15 h., 7:30 h. a 17:30 h. a zpovídání v 7:00 h. a 16:30 h.; v sobotu mše sv. v 7:30 h. a 17:30 h. a zpovídání v 16:30 h.; v neděli mše sv. v 7:00 h., 9:00 h., 11:00 h. a 17:30 h. a zpovídání v 6:30 h., 8:30 h., 10:30 h., 16:30 h.

Společně se modlíme růženec denně před večerní mší svatou.

Čtvrteční večerní adorace v našem kostele začínají od 7. září hned po večerní mši svaté, konají se cca od 18:15
do 19:15 h.

Středeční studentské mše svaté v 19:00 hodin s doprovodem scholy Rytmig začnou ve středu 4. října.

V kostele sv. Štěpána je mše svatá v neděli v 11:00 hodin.


Poděkování za život a příklad víry P. Adolfa Kajpra SJ

   Srdečně Vás zveme na mši sv. na poděkování za příklad života a víry P. Adolfa Kajpra SJ v neděli 17. září v 9:00 h.

    Bože Otče, vpravdě svatý, chválíme Tě, neboť všichni, kdo se přimykají ke Kristu a jsou s ním jednoho Ducha,žijí
v Tvé přítomnosti a vyzařují Tvou svatost. Děkujeme Ti, že jsi tuto milost dal i svému služebníku Adolfu Kajprovi, 
který slovem i příkladem vedl své současníky k maximálnímu křesťanství. Oslav své jméno jeho blahořečením!
Vyslyš pro jeho přímluvu modlitby, jež Ti předkládáme, a dej, abychom i my dospěli k hlubokému obrácení, porozuměli své současnosti a dokázali jí vydávat pravdivé a účinné svědectví o milosrdné lásce Boha Otce, Syna a Ducha svatého. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.. Amen.


Katecheze (možnost náboženského vzdělání a výchovy dětí) ve školním roce 2023/2024

     Rodiče mají nezastupitelnou roli – mají děti, které byly pokřtěny, přivádět ke Kristu. Nabízíme jim v tom pomoc prostřednictvím katechezí – vzdělání ve víře a výchovy v jejím prožívání.
     Předběžně plánujeme ve školním roce 2023/2024 setkání takto:
pondělí   14:00-15:00  děti mladšího školního věku
             15:30-16:30  děti mladšího školního věku
úterý      15:00-16:00  děti mladšího školního věku
středa    14:30-15:30  děti mladšího školního věku
             16:00-17:00  děti staršího školního věku 
(Časy setkání mohou být upravovány po dohodě s rodiči. Pokud jste zde nenalezli čas, který by vám vyhovoval, prosíme, kontaktujte pastorační asistentku.)
     Začínáme od pondělí 11. září 2023 a není třeba se přihlašovat. Víte-li, kdy byste chtěli přicházet, napište pastorační asistence. Napomůžete lepší organizaci setkání. Děkujeme.
     Více informací naleznete na záložce Rodiče a děti na www.kostelignac.cz.


Setkání s nejmenšími

     Říkadla, zpívání, krátké vyprávění o Bohu, výtvarná činnost, hry s velkou plachtou… Taková je náplň setkání
pro děti od jednoho roku po předškoláky a jejich doprovod. Setkání se konají v pátek od 9:30 do 11:00 h. v sále Ignáce Raaba. Začínáme  22. září 2023 a není třeba se předem přihlašovat. Doprovod s dětmi může, ale nemusí přicházet v týdenním rytmu.
     Více informací naleznete na záložce Rodiče a děti na www.kostelignac.cz.


Základy křesťanství a příprava na křest

     Setkání dospělých, kteří přemýšlejí o smyslu lidské existence, mají zájem o uvedení do křesťanství i do života z víry a uvažují o křtu. K nim se mohou připojit i ti, kdo byli v dětství pokřtěni, ale víru nepraktikovali a chtěli by se nyní důkladně připravit na přijetí svátosti eucharistie. Jsou zváni také ti, kdo se chtějí s vírou seznámit, ale zatím nejsou rozhodnutí pro svátosti, a nakonec  také praktikující křesťané, kteří by svou víru rádi „restartovali“, osvěžili
a prohloubili. Účastníci s různými vstupními zkušenostmi s vírou se při setkáváních mohou vzájemně obohacovat 
a v praxi zažívat společenství hledají-cích a věřících.
     Setkání se konají v úterý od 18:30 h. v sále Ignáce Raaba. Začínáme 26. září 2023. Zájemci ať kontaktují
e-mailem rektora kostela: rektor@kostelignac.cz.
Dejte vědět svým známým, kterým by mohla tato setkání prospět.
     Upozornění: Skupina, která začala s přípravou už loni, začne svá obvyklá čtvrteční setkání 21. září v 18:30 h.
     Více informací naleznete na záložce Dospělí na www.kostelignac.cz.


Příprava na biřmování

     Setkání lidí, kteří jsou pokřtění, víru praktikují a chtěli by se připravit na přijetí svátosti biřmování. K této skupině se mohou připojit i ti, kdo byli v dětství pokřtěni, ale víru nepraktikovali a chtěli by se nyní připravit na přijetí svátosti eucharistie, a také praktikující křesťané, kteří by svou víru rádi „restartovali“, osvěžili a prohloubili. Účastníci s různými vstupními zkušenostmi s vírou se při setkáních mohou vzájemně obohacovat a v praxi zažívat společenství hledajících a věřících.
     Setkání se konají v pondělí od 18:30 h. v sále Ignáce Raaba. Začínáme 2. října 2023. Zájemci ať kontaktují
e-mailem rektora kostela: rektor@kostelignac.cz.
Dejte vědět svým známým, kterým by mohla tato setkání prospět.
     Více informací naleznete na záložce Dospělí na www.kostelignac.cz.


Využití prostor v areálu kostela sv. Ignáce ve školním roce 2023/2024

    Prosím ty, kteří jsou zodpovědní za skupiny (společenství, sbory atp.) a vědí, že si opět přejí prostory ve školním roce 2023/2024 využívat, aby se mnou koordinovali čas a místo, v nichž budou aktivity probíhat (příchod i odchod), a poskytli kontaktní telefonní číslo a mail.
     Informace, prosím, poskytněte co nejdříve, nejpozději však do 10. září.

                                                   Děkuji, Tereza Novotná, pastorační asistentka


Co se to koná?
Následující řádky jsou určeny pro postupné představení aktivit u našeho chrámu.

     Společenství Emauzy je otevřeno všem, kteří mají zájem si o modlitbě nejen číst, ale skutečně se modlit. Setkání vždy začíná chvílí ztišení, poté následuje tichá modlitba některého úseku z Bible (obvykle evangelia na nadcházející neděli) po dobu 30 minut. Následně je příležitost ke sdílení, po kterém následuje neformální posezení. Společenství je otevřeno všem. 
     Způsob modlitby vychází z duchovních cvičení podle sv. Ignáce z Loyoly. Předchozí zkušenost s tímto typem modlitby není nezbytná, rádi ji vysvětlíme před začátkem setkání, případně je možné kontaktovat Pavla Banďoucha SJ, který společenství doprovází, na mailu bandouchp@seznam.cz. Text k modlitbě tiskneme, ale je možné přinést si 
i vlastní Bibli. Scházíme se obvykle jednou za dva týdny ve čtvrtek v 18:30 na vrátnici u vjezdu do dvora z Ječné 2, Praha 2 (doleva po schodech a první dveře vpravo). První setkání se bude konat 21. září. Ke společenství je možné se připojit kdykoli v průběhu roku.
     Více informací naleznete na záložce Dospělí na www.kostelignac.cz


Lístky Bohu (modlíme se společně na Váš úmysl)
     Každý má čas od času starosti, se kterými si neví rady. Někdy se uchyluje k modlitbě jako k poslední možnosti. Modlitba ale může být i krokem prvním… Každý z nás dostal darem někoho či něco, za co je vděčný a za co chce poděkovat…
     Chcete-li Bohu předložit nějakou žádost nebo poděkování, napište tento svůj úmysl na lístek (prosme za…děkujme za…) a vložte ho do krabičky umístěné u kaple Všech věrných zemřelých. Za svěřené úmysly se v tomto kostele budou věřící modlit při nedělní mši sv. v 9:00 h, na kterou případně můžete sami přijít. Poté budou lístky skartovány.
     Modlit se můžete zkusit i sami, např.: Bože, prosím(e) Tě, ujmi se mne (nás) a dej, aby… Bůh není automat
na splněná přání, ale rozhodně Vás slyší!
     Více informací naleznete na záložce Modlitba a duchovní život na www.kostelignac.cz


„Dětské kafe“ je setkáním farníků, kněží a přátel kostela sv. Ignáce, které nám umožňuje, abychom se my, kteří se vídáme na bohoslužbách lépe poznali. Jedná se o setkání vhodné zvláště pro rodiny s dětmi. Během různých aktivit jsou děti rozdělené podle věku a typu setkání. Zde je nabí-zena možnost, aby se děti okolo kostela poznali mezi sebou a mohli si zahrát různé hry. Toto setkání je vhodné pro dospělé, kterým nevadí překračovat legové kostičky a zvládnou více hluku.
     Setkání se bude konat většinou třetí neděli v měsíci po nedělní mši svaté v 9:00 hod. v sále Ignáce Raaba, jenž umožňuje posezení u stolů a zde zázemí i maličké děti. Zvláštností toto setkání je zouvání či přezouvání vzhledem k batolatům, které se pohybují po podlaze.
     Více informací naleznete na záložce Rodiče a děti na www.kostelignac.cz


Z naší knihovny

     Milí přátelé,
zdravíme vás po delší pauze s novinkami z naší knihovny.
     Prošly jsme knihy, které jsme do knihovny v mezičase obdržely a zařadily jsme několik nových titulů. Jejich seznam a stručný obsah uvádíme níže. Dostaly jsme také knihy, které už v naší knihovně máme, i knihy takové, které svým zaměřením do naší knihovny nezapadají. Takové knížky vám nabídneme zdarma k rozebrání.
     Katalog knihovny na webu www.kostelignac.cz bude aktualizován v příštích dnech.
     Vaší pozornosti doporučujeme knížky P. Samuela Prívary o igna-ciánském rozlišování a spiritualitě (L 233 a L 234, L 237). Rodiče teenagerů by mohli uvítat v oddělení Výchova nové publikace V 76 a V 78.
    Novinky v knihovně:

sign

název

popis

C 60

Jezuité

 

K 237

Bůh je mladý

rozhovor s papežem Františkem

K 383

Plátno z Turína

meditace o historii a spiritualitě

K 412

Buďte světlem

kniha pro všechny kdo mají těžkosti, trpí, potýkají se s problémy, ztratili opěrné životní body nebo víru, ale nejen jim.

K 546

Wakan Tanka

hodiny náboženství pro věčné začátečníky

K 552

Sestry

otevírá svět řeholních sester, který většina lidí nezná

K 595

Eschatologie: smrt a věčný život

výklad křesťanské disciplíny systematické teologie zabývající se posledními věcmi člověka, smrtí, věčnosti, ...

K 601

Buď mužem!

jakým Bůh chtěl, abys byl

K 715

Mluv s nimi o Marii

Matka Boží ve svědectví Bible

K 792

Vrať se

o svědomí v duchovním životě

K 793

Mariánské inspirace

rozjímání o Mariině životě

K 794

Vánoční dárky od Pána Boha

výběr z promluv A. Kajpra o vtělení a narození Ježíše

K 795

Anděla Merici - Charisma ženy v životě církve

 

K 796

Hlas jemného vánku

vnitřní život a vztah s Bohem

K 797

Ježíš Nazaretský I.

první díl knihy Josepha Ratzingera

K 798

Ježíš Nazaretský II.

druhý díl knihy Josepha Ratzingera

L 232

Adventní kůra pro duši

návod na rozjímání v adventu

L 233

Rozhoduj se jako jezuita

krátký průvodce ignaciánským rozlišováním I

L 234

Jezuitský návod na rozlišování

krátký průvodce ignaciánským rozlišováním II

L 235

Přeskočit horu

duchovní cvičení jako osobní příběh

L 236

Scala paradisi

stupně k ráji

L 237

Ignaciánská spiritualita a tradice Východu

 

L 238

Růst v modlitbě, cesta obrácení

putování ve stopách Terezie z Ávily

L 239

Objevování modlitby

praktická kniha o modlitbě

R 229

Zapal svět

románový životopis sv. Františka Xaverského

R 230

Tři dukáty

Zachycuje osudy žen, toužících po lásce a kráse. Hrdiny povídek jsou nejchudší z chudých, jejich sociální postavení je deptá, přesto však jejich vnitřní bohatství a krása je vykupuje a povídky končí smírně.

R 231

Král David

 

R 232

Rok dona Camilla

příběh faráře a komunistického starosty, kteří spolu vedou boj

S 77

V Boží režii

František Radkovský v rozhovoru s Tomášem Kutilem

S 78

Marie Rút Křížková: Slyšet a odpovídat

 

V 76

Jak mluvit s dospí-vajícím o víře?

 

V 78

Já tě snad přetrhnu!

 

Z 231

Svatý a popíraný, milovaný
a vysmívaný

čtení o sv. Janu Nepomuckém

Z 232

Svatý Vincenc Pallotti, apoštol
a mystik

životní příběh zakladatele Společnosti katolického apoštolátu

     A jaké knížky v naší knihovně vyhledáváme my, knihovnice? Např. knížky Anselma Grüna, které nabízejí způsoby, jak žít duchovně uprostřed materiálního světa a při plném pracovním nasazení.
     Anselm Grün je benediktinský mnich, ekonom, filozof a teolog. Narodil se 14. ledna 1945. Byl žákem Karla Rahnera, jednoho z nejvýznamnějších teologů 20. století. Je autorem řady knih, v nichž se stejně jako ve svých přednáškách a kurzech zabývá lidskými problémy, potřebami a strázněmi. Patří k nejčtenějším křesťanským autorům současnosti, napsal okolo 300 knih se zaměřením na spiritualitu.                                                                                                                                                                  Knihovnice Ivana a Lenka


Synodální skupinka – tři setkání

    V pondělí 18. září v 18:15 do 19:30 h. srdečně zveme na první ze tří podzimních setkání synodální skupiny
s imaginativní modlitbou o vyjití Abraháma z rodné země z knihy Genesis na téma Společenství, které se rozšiřuje.
    Další setkání budou v pondělí 16. října na téma Spoluzodpovědnost v poslání s modlitbou o Ježíšovi a Samařance z Janova evangelia a 30. října na téma Spoluúčast, zodpovědnost a autorita s modlitbou o Petru a setníku Korneliovi ze Skutků apoštolů.
    Setkání začne modlitbou a bude pokračovat konverzací nad tématy obvyklým synodálním způsobem. Sraz
na vrátnici v Ječné 2, Praha 2 (v průjezdu doleva po schodech, první dveře vpravo). Není třeba hlásit se předem.


Podzimní výlet

   Na sobotu 7. října chystáme podzimní výlet našeho společenství na poutní místo Skoky, na zámek Chyše
a do kostela v Lukové, vše v západních Čechách směrem z Prahy na Karlovy Vary. Podrobnosti k přihlašování 
a případné změny budou včas zveřejněny.


Pozvání k úklidu našeho kostela

     Návštěvník našeho kostela bývá uchvácen jeho krásou a velikostí, ale člověku, který pravidelně nebo aspoň občas kostel uklízí, se tyto dojmy ještě násobí. Každý pátek (není-li slavnost) probíhá v našem kostele po večerní mši sv. jeho úklid. Umývá se podlaha, luxují se koberce a čistí schody před kostelem. Pánové např. nosí vodu. I jiná práce se najde. Sejde-li se více pomocníků, je kostel uklizený za necelou hodinu. A po práci si sedneme u hrnku čaje a jiného občerstvení k přátelskému popovídání.
   Po prázdninové přestávce opět začínáme v pátek 1. září.


Zapisování intencí v sakristii

    S žádostí o zápis intencí (úmyslů) na mše svaté za Vaše blízké a za potřebné lidi přicházejte, prosíme, osobně
do sakristie do 20 minut přede mší svatou a pak chvíli po mši svaté, aby měli kostelníci volné ruce a hlavu na klidnou přípravu mše svaté a na úklid po ní.
                                                                             Děkujeme.


Zamykání sakristie během bohoslužeb

    Kvůli bezpečnosti obvykle zamykáme sakristii, když tam během bohoslužeb nikdo nezůstává. Při nedělní mši svaté v 9 hodin bývá sakristie otevřená jako útočiště pro rodiče a jejich neposedné ratolesti.


Tip do Vaší knihovny

JANČAŘÍK, Zdeněk. BALÍK, Stanislav. Šebek, Jaroslav. Český Bůh – Hovory o historii, víře a ateismu. Vyšehrad, 2023. 312 stran

    Kniha je rozhovorem a současně pohledem na české dějiny od počátků do současnosti. Jde o zasvěcený a živý trojrozhovor zaměřený na otázku: jak je to s vírou Čechů. K zajímavosti knihy přispívají vložené rozhovory s jezuitou M. Heroldem, publicistou J. Peňásem, filosfkou T. Matějčkovou. Jedná se přínosné a objevné čtení nejen pro české katolíky, ale pro všechny, pro všechny, kteří se chtějí o „našem českém hospodinovi“ dovědět více.                      
                                                                                                      Jana Laudátová


Sbírka v neděli 24. září, tzv. svatováclavská, bude určena na církevní školství.  


Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují paní Veroniku Patrovskou na emailové adrese vpatrov@seznam.cz nebo na tel. 721 626 811.


Nejbližší události

  1. září (neděle)   Po večerní mši sv. začínají pravidelné páteční úklidy kostela
  4. září (neděle)   Setkání „Velké kafe“ po mši sv. v 9 h
  Požehnání pomůcek do školy (při bohoslužbě v 9:00 a 17:30 h.)
  7. září (čtvrtek)   Začínají pravidelné adorace po večerní mši sv.
  10. září (neděle)         Poslední termín k oznámení využití prostor v areálu kostela sv. Ignáce
  11. září (pondělí)   Zahájení katechezí pro děti 
  15. září (pátek)   Možnost svátosti smíření pro děti a jejich doprovod od 14 do 17 hodin
  17. září (neděle)   Bohoslužba v 9:00 h. na poděkování za život a příklad víry P. Adolfa Kajpra SJ
  18. září (pondělí)   První setkání synodální skupiny 18:15 – 19:30 h.
  19. září (úterý)   Přednáška Svatý Edmund Kampián a České země ke 400. výročí založení České provincie TJ  od 18:30 h.
  21. září (čtvrtek)   Začínají setkání modlitební skupiny Emauzy v 18:30 h.
  Začínají setkání 2. roku přípravy na křest v 18:30 h.
  22. září (pátek)   Začínají Setkání pro nejmenší 9:30 -11:00 h.
  24. září (neděle)   Svatováclavská sbírka na církevní školství   
  Setkání „Dětské kafe“ v neděli po mši sv. v 9:00 h
  26. září (úterý)   Začínají setkání Základy křesťanství a příprava na křest v 18:30

Všechny aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce nebo v areálu kolem něj (Ječná 2, Praha 2).

Rádi zaučíme a přijmeme nové ministranty, kteří by sloužili u oltáře při četných bohoslužbách ve všední dny
i v neděli.


Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce
Pondělí až pátek          6:15                 7:30                17:30 (i online)
Sobota                                               7:30                17:30 (i online)
Neděle             7:00                 9:00 (i online) 11:00    17:30 (i online)

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána
Neděle                                                                       11:00


ZPRAVODAJ  
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravili: P. F. Hylmar SJ, T. Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno
Dáno do tisku: 25. 8. 2023


Publikováno: 28.08.2023 17:38
Aktualizováno: 28.08.2023 18:10