Zpravodaj - září 2018

Prosba o požehnání
Měsíc září s sebou přináší začátek školního roku, to znamená i nemálo nových výzev a starostí rodičům, dětem i vyučujícím. A tak je na místě, abychom toto nové období svěřili Bohu do rukou, abychom si vyprošovali Boží pomoc a požehnání pro tento čas. P. Adolf Kajpr SJ, který právě v měsíci září začal novou etapu svého života, když se 17. 9. 1959 odebral k Pánu, nám ve svých kázáních připomíná, jak nám Bůh žehná:
Písmo svaté vypravuje, že Bůh požehnal lidem, když je stvořil a že jim požehnal po potopě. A při závěru dějin, v den soudu, promlouvá Kristus k těm, kteří nežili svůj život nadarmo: „Pojďte, požehnaní Otce mého.“ I svůj viditelný život mezi námi skončil Kristus Pán svým požehnáním. Evangelium vypravující o jeho Nanebevstoupení dodává, že jim, totiž apoštolům, požehnal a v žehnání že byl vzat od nich. Nejenom apoštolům, všem nám požehnal a všem nám žehná.
Požehnání je výrazem lásky Boha k nám, projevem toho, že Bůh chce naše dobro, a sice ne jen tak ledajaké dobro, ale to, co je pro nás skutečně nejlepší. Naše prosba o pomoc a požehnání může být nesena důvěrou, že Bůh už dávno našim modlitbám vyšel vstříc, že nás v našich životech neustále nejrůznějšími způsoby předcházel svým požehnáním a že nám žehnat nepřestává, když k Němu přicházíme s tím, co máme na srdci.
                                                                                                                P. Pavel Bačo SJ 


Obecný liturgický kalendář
Zářijový liturgický kalendář otevírá v pondělí 3. září památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. Na sobotu 8. září připadá svátek Narození Panny Marie a ve čtvrtek úterý 13. září si připomene-me památku sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve. Den na to, v pátek 14. září, je svátek Povýšení svatého kříže a v sobotu 15. září památka Panny Marie Bolestné. V pátek 21. září oslavíme svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Ve čtvrtek 27. září si připomene-me sv. Vincence de Paul, kněze. Slavnost hlavního patrona českého národa sv. Václava, mučedníka, připadá letos na pátek 28. září. V sobo-tu 29. září bude svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela.


Jezuitský liturgický kalendář
V pátek 7. září oslavíme památku sv. Štěpána Pongrácze, Melichara Grodeckého a Marka Križína, kněží a mučedníků. Sobota „patří“ bl. Františku Gáratovi, řeholníku SJ. V pondělí 17. září si pak Tovaryšstvo připomene sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve.


Z historie Tovaryšstva Ježíšova
27. září 1540 potvrzení Tovaryšstva Ježíšova papežem Pavlem III.
23. září 1623 vyhlášeno založení České provincie


Scholastik Václav Novotný SJ
Od počátku nového školního roku, do jezuitské komunity u sv. Ignáce přišla nová pomocná síla – scholastik Václav Novotný, který bude vypomáhat jako pastorační asistent v naší farnosti. Poprosili jsme ho, aby o sobě napsal pár řádků:

Nyní jsem ve fázi formace, která se nazývá „magisterka“. Během tohoto času se podílím na životě pražské jezuitské komunity a mým hlavním úkolem je být nápomocný ve vysokoškolské pastoraci, přípravě nových biřmovanců, náboženství pro středoškoláky a všech možných aktivitách probíhajících při kostel sv. Ignáce.
Mému vstupu do řádu předcházelo dlouhé období duchovního zrání a pomalé objevování a dorůstání do povolání. Za mnohé vděčím své rodině, která mi dala solidní duchovní základy, ale též prostředí svobody k vlastnímu osobnímu rozvoji. Vyrůstal jsem v Olomouci, která je působištěm jezuitů. Nachází se zde Centrum Aletti, věnující se intelektuální formaci, a jezuité zde též provozují nakladatelství Refugium. Během vysokoškolských studií jsem byl s tímto jezuitským centrem stále více provázán, s chutí jsem četl jejich knížky, jezdil na jezuitské exercicie a byl jsem též duchovně doprovázen až k plnému a svobodnému přijetí daru povolání. Svatý Ignác si mě přitáhl svojí mystickou hloubkou a zároveň osobní konkrétností tváří v tvář živému člověku, který je pro něj vždy jedinečný a neopakovatelný.
Základní a středoškolská studia jsem absolvoval v Olomouci. Dále jsem se rozhodl pro studium medicíny, které jsem absolvoval na Masarykově Univerzitě v Brně. Byla to výživná léta objevování radosti ze studia, které mě doposud neopustilo. Poté jsem nastoupil do dvouletého noviciátu v Ružomberku a dále pokračoval filosofickými studii v Krakově. Těší mě, že nyní mohu být součástí tak živého a radostného společenství, které se utvořilo okolo kostela sv. Ignáce.
                                                                                                       Václav Novotný SJ

Poznámka redakce: scholastik Václav Novotný SJ a pastorační asistentka Tereza Novotná nejsou příbuzní.


Katecheze / výuka náboženství pro děti ve školním roce 2018/19
Setkání dětí, které budou v tomto školním roce chodit na katechezi / výuku náboženství, začíná v pondělí 10. září v sále Ignáce Raaba (Ječná 2, Praha 2). Předběžně se budeme setkávat v pondělí, úterý či středu odpoledne – podle školního rozvrhu dětí.

Rozpis jednotlivých skupin bude k dispozici na kostelignac.cz nejpozději první týden v září. V případě potřeby kontaktujte pastorační asistentku Terezu Novotnou.


Modlitba za školy
V posledním týdnu srpna a začátkem září bude nabídnuta ředitelům z MŠ a ZŠ, které jsou na území farnosti, možnost výuky náboženství „jejich“ žáků. Prosíme, podpořte tuto aktivitu modlitbou.


Katecheze Dobrého pastýře
Je určena dětem od tří do šesti let a pro jejich rodiče podle celosvětově osvědčeného a uznávaného programu Katecheze Dobrého
pastýře. O programu a jeho přípravě a zavádění v ČR se více dozvíte na www.katechezedobrehopastyre.cz.
Skupina se bude scházet pod vedením Marie Zimmermannové (kontakt: zimm.marie@seznam.cz; tel. 737 215 335) – na níž směřujte
své dotazy a přihlášky.


Setkání s nejmenšími
Program je určen rodičům s dětmi. Je složen z krátkého vyprávění o Bohu, výtvarné činnosti, říkadel, pohádek, zpívání… První setkání
bude 21. září 2018. Bližší informace naleznete na www.kostelignac.cz.


Základy křesťanství a příprava na křest
První setkání dospělých, kteří chtějí poznat základy křesťanství a případně být pokřtěni, bude ve čtvrtek 11. října 2018 od 18:30 hod.
Zájemci ať kontaktují P. Pavla Bačo SJ na rektor@kostelignac.cz 
Setkání dospělých, kteří se připravují na křest druhým rokem, začne v úterý 9. října 2018 od 18:30 hod. 
Oběma skupinám se bude věnovat P. Pavel Bačo SJ. Sraz je na vrátnici (Ječná 2, Praha 2).


Příprava na biřmování
První setkání dospělých, kteří chtějí být biřmováni, je v pondělí 15. října 2018 od 18:30 hod. Zájemci ať kontaktují odpovědného
za tuto skupinu scholastika Václava Novotného SJ na vaclav@kostelignac.cz Sraz je na vrátnici (Ječná 2, Praha 2).


Kalendář aktivit
K 1. říjnu 2018 vyjde půlroční Kalendář aktivit u kostela sv. Ignáce. Prosíme všechny, kdo mají zájem upozornit na připravované
akce, pošlete informace o nich do 23. září 2018 na mail info@kostelignac.cz. Akce, které nebudou zaznamenány
v Kalendáři aktivit, se (až na velké výjimky) nebudou konat.


Prostory – klíče – čipy
Prosím osoby, které jsou zodpovědné za skupiny (společenství, sbory atp.), aby se mnou koordinovaly čas a místo, v nichž budou
jednotlivé aktivity probíhat (příchod i odchod) a poskytly aktuálně platné kontaktní telefonní číslo a mail.
Informace, prosím, poskytněte co nejdříve, nejpozději však do 9. září 2018 (tereza@kostelignac.cz).
                                                                                                             Děkuji, Tereza Novotná


Lidé bez domova a potřební v našem kostele
Během měsíce června a prázdnin začala Duchovní správa dělat další kroky v práci s lidmi bez domova a potřebnými lidmi v našem
kostele. Pastorační asistentka začala s pracovníkem sociálního odboru Prahy 2 řešit konkrétní situaci některých spících a žebrajících lidí či prosících farníků o finanční podporu. Snažíme se tímto krokem nepřehlédnout lidi, kteří skutečně pomoc potřebují a zamezit zneužívání dobroty farníků, Duchovní správy i jezuitů.
Máte-li podněty k této činnosti adresujte je na mail info@kostelignac.cz. PROSÍM, NEPIŠTE NÁM, ŽE MÁME NĚCO UDĚLAT S BEZDOMOVCI, KTEŘÍ ŽEBRAJÍ. Tato otázka se řeší a nejúčinnější je - nedávat peníze.
                                                                                                            rektor kostela P. Pavel Bačo SJ


Setkání nad Starým zákonem
V měsíci září se setkáme poprvé dne 4. září a tématem našeho setkání bude prorok Izajáš, kapitola 26. V září začíná dětem školní rok a to hlavní, co potřebujeme, je důvěra v Boha:
V onen den se bude v zemi Judska zpívat tato píseň: „Máme silné město, spása je jeho hradbami. Otevřete brány, ať vejde spravedlivý lid, který zachovává věrnost.“ Izajáš 26, 1 – 2.
Poslední slova druhého verše kapitoly 26, který jsem citoval, je v hebrejském originále: שמר אמנים ( šo‘mer emu’nim ). Italský židovský mystik Josef Ergas (1685 - 1730) napsal knihu, která má název שמר
אמונים ( šo‘mer emu’nim ) – tedy : Zachovávající věrnost. Tato kniha byla vytištěna v Amsterodamu roku 1736 a pojednává o vztahu filosofie a mystiky.
Křesťan by rozhodně neměl být duchovní nedochůdče, jak o tom na jednom místě mluví Písmo svaté.
Obojí – filosofie i mystika by pro věřícího člověka neměly být Terra incognita – tedy naprosto neznámá země.
Naše druhé setkání bude v úterý 11. září. Je to den, kdy na počát-ku třetího tisíciletí muslimští extremisté napadli Spojené státy a zabili mnoho lidí. Pro nás to bude příležitost zabývat se první a druhou kapi-tolou proroka Daniela a čtyřmi po sobě následujícími královstvími, jak o nich mluví Daniel, a také to, jak je chápe židovská a křesťanská tradice.
Naše třetí setkání bude 18. září. 28. října si Češi a Slováci připomínají vznik Československa v roce 1918 – tento rok je to sto let výročí. Ačkoli už je to sto let a tento stát už neexistuje, budeme tentokrát uvažovat nad smyslem dějin z hlediska biblické teologie. Ač má každý z nás své politické názory, biblická hodina není místo politických debat, ale spíše úvahou nad posláním člověka, kterého oslovilo Boží slovo. V moderní hebrejštině sice pro dějiny existuje slovo היסטוריה (his‘tori’a), ale toto slovo je moderní a převzaté z evropských jazyků, jak transliterace tohoto slova jasně ukazuje.
Biblická hebrejština zná ale jiné slovo, které označuje jak historii, tak i zrození. Je to slovo: תולדות (tol’dot). Podle mého názoru spolu dějiny i zrození úzce souvisí. Pro věřícího člověka ale historie toho či onoho státu nemůže být pochopena bez biblického kontextu. Proto budeme uvažovat nad knihou Deuteronomium 32,7: „Rozpomeň se na dávné dny. Snaž se porozumět létům zašlých pokolení. Vyptávej se svého otce, a on ti bude vyprávět. A svých starců a oni ti řeknou.“
A v duchu biblické teologie se budeme snažit chápat i naši situaci, nebo chceme-li použít biblickou hebrejštinu, situaci našich dějin i našeho zrození k novému člověku.
                                                                                                                  P. Josef Blaha SJ


Tweety papeže Františka (srpen 2018):
Ještě i dnes je tolik mučedníků, tolik lidí, kteří jsou pronásledováni kvůli lásce ke Kristu. Jsou skutečnou silou Církve!

Když se postavíme do služby našich nejzranitelnějších bratří a sester, prožijeme radost bezpodmínečné lásky.

Království Boží roste tajemným a překvapivým způsobem po celém světě silou malého semínka.

Slyšte křik mnoha našich bratří a sester, kteří jsou kriminálním způsobem obchodováni a zneužíváni. Nejsou zboží. Jsou to lidské bytosti a musí být takto s nimi být zacházeno.

Každý člen Církve má povinnost se stát svatým tím, že se stará o druhé.
                                                                                                             Juraj Krivošík


Tip do Vaší knihovny

GLOSEIN, Robert. Vlk pohlazený Bohem. Karmelitánské nakladatelství, 2018. 124 str.

Herec a režisér Robert Glosein je u nás známý především rolí hraběte z filmu o krásné Angelice.
Knižně vydaný rozhovor je bilancí jeho života. Takřka v padesáti letech se nechal pokřtít a pomocí velkolepých divadelních představení evangelizuje. Svá představení chystá pro věřící i nevěřící. Všemi prostředky se snaží „vynést Pána Boha ze sakristií.“ Jak opravdově svou víru žije vyznívá z následujících slov: “Těším se na smrt jako na krásné setkání, na svátek, kde už nebude temnota, kde budou noci bílé, protože uvidím tváří v tvář Boha, toho, jehož jsem tolik hledal! Jsme tu jen na chvíli a při všem našem počínání je třeba myslet na konec!“
                                                                                                            Jana Laudátová


Mučedník, který umřel smíchy
V neděli 16. září, při mši svaté v 9:00 hod., vzpomeneme na P. Adolfa Kajpra SJ (1902–1959). Připomeneme si tím výročí jeho smrti, jež byla ihned považována za mučednickou. Není to ale martyr, jakého bychom snad čekali. Nebyl popraven ani utýrán. Zemřel, protože jej pro jeho víru v Ježíše Krista, věrnost církvi a službu slova trýznili čtyři roky nacisté a potom devět let komunisté. Jeho organismus se tím – a nedostatečnou zdravotní péčí – strávil jako vosk svíce, jež hoří na Božím oltáři. Dne 13. září 1959 dostal na dvoře leopoldovské věznice infarkt a byl přenesen do vězeňské nemocnice. Když se tu ve čtvrtek 17. září večer natahoval pro bažanta a od srdce se přitom smál jakémusi žertu, dostal druhý, masivní infarkt, a zemřel. Nic okázalého. A přece. Jeho radost je zřejmým projevem toho, že se na něm naplnilo slovo evangelia: „Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásle-dovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu“ (Mt 5,11–12). „Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. [...]
Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují“ (Jak 1,2.12). To je také důvod, proč si P. Adolfa Kajpra SJ připomínáme a proč ho provází pověst mučednictví a svatosti.
                                                                                                                   Vojtěch Novotný


Pastorační plán Arcidiecéze pražské
K výročí 670 let povýšení pražského biskupství na arcibiskupství, jež připadlo na 15. června 2015, vyhlásil kardinál Dominik Duka Pastorační plán Arcidiecéze pražské. Ten vybízí ke koordinaci pastorační práce v diecézi a k jasnějšímu zaměření společného úsilí v péči o svěřenou „vinici Páně“. Vychází především ze setkání kněží a vedení diecéze, která probíhala od podzimu 2012 do podzimu 2013, z diskusí s pastoračními pracovníky, z připomínek diecézní pastorační rady a konzultací s odborníky, laiky i běžnými farníky. Celé znění najdete na http://www.apha.cz/pastoracni-plan-arcidieceze-prazske.


Nejbližší události

2. září (neděle) Při bohoslužbách v 9:00 a 17:30 hod. modlitba požehnání na začátek školního roku.
  Setkání „Velké kafe“ po bohoslužbě v 9:00 hod. v Družinském sále.
4. září (úterý) Setkání nad SZ
6. září (čtvrtek) Začínají pravidelné čtvrteční večerní adorace v našem kostele. Zahajují se hned po večerní mši sv., konají se cca od 18:15 do 19:15 hod. Přicházet i odcházet lze z Ječné ulice přes sakristii. 
8. září (sobota) Duchovní obnova pro dospělé
9. září (neděle) Poslední termín k oznámení informací ohledně prostor, klíčů a čipů.
10. září (pondělí) Zahájení katechezí / výuky náboženství pro děti
11. září (úterý) Setkání nad SZ
16. září (neděle) Vzpomínka na P. Adolfa Kajpra SJ při mši sv. v 9:00 h.
18. září (úterý)  Setkání nad SZ
21. září (pátek)  Zahájení Setkání s nejmenšími
23. září (neděle)   Poslední termín k oznámení informací do Kalendáře aktivit
22. září (sobota)  Setkání jezuitských přátel a spolupracovníků

* * *
Všechny aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce či jezuitské rezidenci (Ječná 2, Praha 2).
Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na webu.
* * *
Právní poradna bude fungovat od října.


Rodinná poradna u Sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci nechť kontaktují paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na e-mailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo e-mailem na adrese vpatrov@seznam.cz.


Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14 do 17 hod. v klubovně č. 70 ve dvoře jezuitské rezidence. Nezůstávejte osamělí doma, přijďte mezi nás!
* * *
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce
Pondělí až pátek 6:15 7:30 17:30
Sobota 6:30 7:30 17:30
Neděle 7:00 9:00 11:00 (lat.) 17:30
* * *
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána
Neděle 11:00


ZPRAVODAJ
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2 Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 24. 8. 2018
ZPRAVODAJ římskokatolického kostela sv. Ignáce Ročník 26 ∙ Září 2018 12

Publikováno: 27.08.2018 04:58
Aktualizováno: 06.09.2018 15:31