Zpravodaj - únor 2023

     Milí přátelé,
zdravím Vás všechny pěkně na konci ledna. Nový rok se rozjel svižným tempem. To je na jednu stranu dobře, protože je to znamením kypícího života, ale na druhou stranu si musíme hlídat, aby nás naše činnosti, jakkoli bohulibé, nevtáhly až příliš a abychom si dopřáli dost prostoru a času na živou komunikaci s Bohem. On je totiž pravým zdrojem života a všechno, co se od Boha odpoutává, ztrácí pravou životnost a může se stát i jakousi modlou. Bez Boha naše aktivity nepředávají Boží život.

22. února začne Popeleční středou postní doba, která nás přímo vybídne a pomůže nám k tomu, abychom se zpomalili a věnovali se více Bohu, sobě a svým vztahům z Boží perspektivy. Budeme mít příležitost uvědomit si výrazněji než jindy, odkud a kam jdeme, kde a v čem je pravý život, co je jen marné honění za větrem a čím a jak dokonce někdy život zbytečně omezujeme nebo i ničíme.

Postní doba je celosvětovou křesťanskou duchovní obnovou před velikonočními svátky. Vědomí sounáležitosti
a vzájemné duchovní podpory tolika lidí na celém světě nám může být velkou posilou. Každý náš pravdivý krok pomůže i mnoha jiným lidem, jako nám zase pomůže jejich dobrý příklad.

Jsme rádi, že se v našem středu připravuje na letošní přijetí křtu a dalších iniciačních svátostí šest katechumenů
a v přípravě na křest příštího roku je v této chvíli deset dalších. Kromě toho se připravuje další skupina na svátost biřmování. Pamatujme na ně a na to, aby naše společenství bylo otevřené pro hledající a aby je přijímalo.

Radostná je také velká a živá účast na čtvrtečních obnovách v Duchu svatém.

Přečtěte si, prosím, poučení k postojům při mši svaté otce arcibiskupa. Pokusíme se podle něho řídit.

Prosme vytrvale a s důvěru za očišťování naší veřejné scény od lidí nezdravých, chaotických a egocentrických, kteří řeknou a slíbí cokoliv bez ohledu na realitu, jen aby získali pozornost a přízeň. Uvědomujme si, že normální lidé se prostě občas mýlí, jsou nejistí a nevědí. Nevěřme těm, kdo dělají dojem, že „všechno vědí a všechno dokážou“. Takoví vědomě nebo nevědomě klamou a jejich zdánlivá jistota je chorobná.

Prosme stále za pokoj a mír na Ukrajině a za to, aby světové společenství národů ve svornosti a v dobrém duchu postupně zvládlo ruský strach, nedůvěru a z toho plynoucí agresivitu.

Udržujme si uprostřed všech radostí i starostí co nejživější spojení s dobrým Bohem a všechno mu svěřujme. To je to nejdůležitější.

            S + požehnáním

                                    P. František Hylmar SJ, rektor kostela


Liturgický kalendář    

 datum

Liturgická památka/ Dílo, které zprostředkovává život světce (některé naleznete
ve farní knihovně)

2. února (čt)

SV   Uvedení Páně do chrámu (Den zasvěceného života)

3. února (pá)

NP   sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
NP   sv. Ansgara, biskupa

4. února (so)

NP   sv. Jana de Brito, kněze; bl. Rudolfa Acquavivy, kněze, a druhů, mučedníků SJ

6. února (po)

P   sv. Pavla Mikiho, řeholníka, a druhů; bl. Karla Spinoly, Sebastiana Kimury, Petra Kibe
     Kasui, kněze, a druhů, mučedníků SJ

8. února (st)

NP   sv. Jeronýma Emilianiho
NP   sv. Josefíny Bakhity, panny/ kniha: Josefína Bakhita od Hervé Roullet

10. února (pá)

P   sv. Scholastiky, panny

11. února (so)

NP   Panny Marie Lurdské (Světový den nemocných)

15. února (st)

P   sv. Klaudia la Colombiére, kněze SJ

17. února (pá)

NP   sv. Alexia a druhů, řeholníků

21. února (út)

NP   sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve

22. února (st)

Popeleční středa

23. února (čt)

NP   sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

27. února (po)

NP   sv. Řehoře z Nareku, opata a učitele církve

Zkratky: SL – slavnost, SV – svátek, P – památka, NP – nezávazná památka. Liturgický kalendář je zpravován podle A/1 Liturgický kalendář 2022-2023, který platí v České provincii Tovaryšstva Ježíšova

Nemůžeme-li pochopit přímo všechno barevné bohatství slunečního světla, můžeme tím méně pochopit nekonečnou dokonalost Kristovu. Úkolem světců je, aby nám každý z nich znázornil některý odlesk jeho plnosti.

                                            P. A. Kajpr SJ

* * *

     Tovaryšstvo Ježíšovo je velmi úzce spjato s úctou k Božskému srdci Páně. Jak s touto úctou (kromě toho, že byl jezuita) souvisí Klaudius la Colombiére?

Klaudius La Colombiére se narodil v roce 1641 v Saint-Symphorien d‘Ozon blízko Lyonu. Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil roku 1660 a na kněze byl vysvěcen roku 1669. Roku 1675 byl jmenován představeným jezuitské komunity v Paray-le-Monial. Jako zpovědník kláštera sester Navštívení Panny Marie tam poznal také omilostněnou sestru Markétu Marii Alacoque. To byl onen „věrný služebník a můj dokonalý přítel“, kterého jí Pán slíbil poslat. Měl ji zbavit úzkostí a pochybností stran pravosti jejích zjevení a zároveň jí pomoci uskutečnit její poslání: sdělit světu přemíru lásky a milosrdenství Ježíšova Srdce a vyzvat věrné duše ke smíru za urážky, kterých se mu neustále dostává. Jeho prostřednictvím bylo šíření úcty k Božskému Srdci svěřeno zvláštním způsobem Tovaryšstvu…

                                                                              čerpáno z www.jesuit.cz


K zamyšlení: Znám modlitbu a historii úcty k Božskému srdci Páně? Znám část patřící do „pokladu církve“? Více je možné se dočíst na https://www.vira.cz/texty/glosar/srdce-jezisovo-bozske-srdce?rNo=1 nebo ve farní knihovně si můžete půjčit knihu Skrytý poklad jejímž autorem je František Úředníček.


Postní doba a naše farnost

   Postní doba letos začíná Popeleční středou 22. února. Udělování tzv. popelce bude na Popeleční středu při všech bohoslužbách. Kdo by nemohl přijmout toto znamení pokání ve středu, může tak učinit následující neděli na začátku všech bohoslužeb.

Popeleční středa je dnem přísného postu. Postem zdrženlivosti (odřeknutí se masitých pokrmů) jsou vázáni po celý den všichni, kdo dosáhli 14 let. Půst újmy (najíst se dosyta jen jednou za den) by měli dodržet všichni ve věku 18–60 let.

První neděli postní 26. února při mši svaté v 9 hodin budou naši katechumeni přijati za čekatele křtu a třetí
(12. března), čtvrtou (19. března) a pátou neděli (26. března) postní se vykonají tzv. skrutinia, která čekatelům křtu pomohou očišťovat mysl a srdce, posilovat je v boji proti pokušení, pomáhat jim, aby uzrál jejich správný úmysl 
a aby niterněji přilnuli ke Kristu. Pro nás ostatní to bude příležitost k obnově našeho křestního zasvěcení.

Během celé postní doby bude zahalen hlavní oltářní obraz tzv. hladovým plátnem. Liturgie bude ve znamení fialové barvy, jak je pro postní období a obecně pro liturgické vyjádření vážnosti a očekávání obvyklé. Oltáře se nezdobí květinami a v liturgických textech se vynechává zvolání „aleluja“ - nahrazuje slovy „Chvála tobě Kriste, králi věčné slávy“, a nezpívá se „Sláva na výsostech Bohu“.

Po celou postní dobu modlíme v pátek a neděli od 16:50 hod. křížovou cestu. V ostatní dny se modlíme růženec.

Postní doba je příležitostí zamyšlení se nad svým životem a také vhodným obdobím k tomu, abychom Bohu dovolili vstoupit do našeho života. Proto nás letošní postní dobou bude provázet aktivita nazvaná „Golgota“. V kapli P. Marie Piekarské bude instalována „hora Golgota“, na kterou se po splnění úkolu přidá papírový křížek příslušné barvy (dospělí - bílý, děti - barevný) jako výraz naší postní snahy.

Pokud se vám úkol bude zdát nesplnitelný, vyberte si klidně jiný křížek nebo si zadejte vlastní úkol šitý vám na míru.


Modlitba za naše katechumeny

     Prosme během postní doby za Michala, Veroniku, Petra, Moniku, Terezu a Danu, kteří se připravují na křest v kostele sv. Ignáce o letošních Velikonocích.

Bože všemohoucí, náš nebeský Otče, tys dal světu svého Syna, aby v něm našlo všechno svůj smysl a jednotu,
ty v nás vzbuzuješ touhu, abychom ho následovali; shlédni na tyto naše katechumeny a dej, ať jdou věrně za tvým slovem, aby je tvůj Syn přijal do své církve, aby je utvrdil svým svatým Duchem a vedl je podle svého zaslíbení
do věčného království. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

 (z Obřadu uvedení do křesťanského života)

Přidáme také prosby za Lucii, která se jako dospělá připravuje k prvnímu svatému přijímání, a za Evu, Marii, Lucii, Vítka, Františka, Cyrila, Marii, Pavla a Mikuláše, kteří se připravují k přijetí svátosti biřmování o letošní slavnosti Seslání Ducha svatého.


Synodální cesta

   Z e-mailu zaslaného koordinátorům synodních kroužků vybíráme.

Před rokem jsme procházeli synodální proces v našich malých skupinkách. Následně byl uzavřen do syntézy, kterou jsme odeslali na naší biskupskou konferenci. Z takto získaných materiálů z celého světa vznikl podklad pro další kolo jednání, nyní už na úrovni kontinentů. Tento kontinentální materiál (ke zhlédnutí na https://www.cirkev.cz/dalsi-dokumenty-k-synodalnimu-procesu-jsou-nyni-i-cesky_17412) vyjadřuje mnohé z toho, co jsme zaznamenali 
i ve vašich výstupech.

Jako diecéze jsme měli na předložený kontinentální materiál zareagovat, a tak se 3. 1. 2023 sešel diecézní synodální tým s panem arcibiskupem a biskupem Wasserbauerem, kteří ještě pozvali doc. J. Brože a JUDr. J. Kříže a společně jsme se nad materiálem zamýšleli. Naši reakci pak pan arcibiskup odeslal na ČBK.

Nyní se blíží kontinentální setkání, které proběhne v Praze 5.-12. února (viz https://www.cirkev.cz/evropske-synodalni-setkani-v-praze-se-blizi_19722)! K této příležitosti máme mimořádnou možnost potkat se s nejvyššími představiteli církve, kteří za synodální cestou stojí. Proto si vás dovoluji pozvat na bohoslužbu do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze konanou v rámci Evropského synodálního zasedání dne 8. února 2023 od 18.00 hod. Hlavním celebrantem bude J. Em. kardinál Mario Grech.

Plakátek je uveřejněn na poslední straně Zpravodaje.


Liturgická instrukce arcibiskupa Graubnera k postojům při mši svaté

     Drazí bratři a sestry,
několik vikářů mě požádalo, abych pomohl sjednotit postoje při liturgii. Myslím, že ve většině kostelů to není žádný problém. Přesto bych rád vyhověl a poprosil vás o několik věcí.

Především vstávání a klekání nedělejme současně s recitací, ale dejme mu svůj čas. Například: K evangeliu vstáváme, když se začne zpívat Aleluja s veršem. Pokud se zívá sloka písně, vstaňme hned po skončení zpěvu dříve, než kněz začne pozdravem Pán s vámi. Pokud se koná slavnostní průvod s evangeliářem a nezpívá se Aleluja, vstaneme, když jáhen pozvedne evangeliář.

Nebudeme vstávat při odpovědi po přípravě darů Ať ji přijme ke své slávě..., ale až po jejím skončení. Kněz počká,
až všichni vstanou, a teprve pak začne modlitbu nad dary.

Při eucharistické modlitbě je nejvhodnější klekat, když kněz vztahuje ruce nad obětním dary, a vstávat po skončení odpovědi na zvolání Tajemství víry Tvou smrt zvěstujeme… Někde se kleká hned po Svatý, jinde se zůstává klečet
až do konce eucharistické modlitby. Respektuji místní zvyky, ale prosím, aby kněz vždy počkal se zpěvem či recitací
a dal časový prostor pro změnu postoje věřících. Prosím o velkou ohleduplnost ke všem, kteří mají problém stát
či klečet.

Kdo si jde pro požehnání při podávání sv. přijímání, prosím, aby si dal prst na ústa. Kdo přijímá na ruku, ať má obě ruce volné, čisté a bez rukavic, ruce položí na sebe, a to tak, že pravák položí pravou ruku pod levou, aby hostii položenou na levou ruku mohl uchopit pravou rukou a vložit do úst dříve, než odejde na své místo. Levák přijímá hostii na pravou ruku. Kdo nese na rukou dítě, nebo přichází o berlích, ať přijímá do úst.

Společná recitace či hlasitá modlitba je velkou příležitostí budování společenství. Na řadě míst vidím, že každý recituje svým tempem i svým tónem. Ostatní mlčí, protože se nemají ke komu přidat. Společná recitace je jako zpěv, při němž musí jeden naslouchat druhému, sjednotit se s ostatnímu, aby vytvořili jeden společný hlas. Udělejme to tak 
i při společné modlitbě. Bude to krásnější a pomůže nám to i ve vytváření společenství vzájemné lásky. Pokud je to možné, ať se všichni zapojí do zpěvu, vždyť jednota hlasů vyjadřuje jednotu srdcí.

Pokud přijdeme do kostela, kde je jiná tradice, přizpůsobme se. Je to náš přínos k vytváření liturgického společenství.

Za spolupráci děkuje a všem ze srdce žehná Váš

                           Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český

V Praze dne 9. ledna 2023


Úvod do Nového zákona s P. Cyrilem Johnem

     V úterý 31. ledna v 18:15 h. plánujeme další setkání nad Novým zákonem. Věnovat se budeme následujícím tématům: IV. Evangelium (podle Jana). Doba a místo vzniku. Struktura. Petrovo vyznání. Zázračný rybolov.

Další setkání proběhne v úterý 28. února a jeho tématem budou Skutky apoštolů, šíření křesťanství, obrácení
sv. Pavla a jeho apoštolské cesty. Římská říše v 1. století. První křesťanské obce: Jeruzalém, syrská Antiochie, Efesus, Korint, Atény, Řím.  

Na setkání je možné přijít bez ohlášení. Těšíme se na Vás.


Seminář obnovy v Duchu svatém 12. 1.- 30. 3. 2023

     Zhruba v polovině ledna někteří lidé z farnosti zaznamenali nové cedule s nápisy, přesouvání židlí v prostorách kostelem našeho kostela... to začal seminář Obnovy v Duchu svatém, pro lidi, kteří chtějí prohloubit svůj osobní duchovní život. Seminář vychází z tradice charismatické obnovy, která je také součástí tradice katolické církve.

Těchto setkání se účastní kolem stovky zájemců a přibližně patnáct doprovázejících organizátorů ze strany Obnovy
a dalších kolem Sv. Ignáce. Zájem o tuto formu prohloubení duchovního života nás mile překvapil, avšak nastaly s tím i větší nároky na organizaci. Setkání začínají v Družinském sále přednáškou a po ní se účastníci rozdělí do desíti skupin. Z tohoto důvodu není možné až do konce března dělat ve čtvrtky večer jakékoliv další akce v prostorách kolem kostela. Také dvakrát (9. února a 9. března) odpadne večerní adorace, protože se účastníci budou
od 18:30 modlit v kostele.

Děkujeme všem za pochopení.


Kurz lektorů

     V sobotu 22. dubna 2023 od 14.00 do 19.00 hodin nabízí Pastorační středisko možnost absolvovat kurz lektorů, který povedou P. Michal Němeček a MgA. Jan Horák. Kurz je určen pro všechny, kdo při bohoslužbách čtou liturgická čtení nebo přímluvy. Objasníme teologické a liturgické důrazy, orientaci v liturgických knihách a součástí je také praktický nácvik čtení textu. Předchozí přihlašování není nutné. Kurz proběhne v prostorách Pastoračního střediska, Kolejní 4, Praha 6. (Parkování před objektem je v sobotu zdarma.)


Sbírání starých známek na misie

     Děkujeme všem, kdo přinášejí do krabičky do zákristie použité poštovní známky! Každý měsíc jich odesíláme pěkný balíček otcům pallotinům, kteří je používají na podporu misií.

Základní informace k známkám: 
– známky musí být vystřiženy nůžkami s okrajem 1 cm, případně i více, 
– známka nemůže být poničena zastřihnutím,
– známku s ​příležitostným poštovním razítkem nestříhat a odeslat celek,
– známky již odlepené z obálky znovu nelepit.


Milostivé léto září – listopad 2022

     
Od začátku ledna pan Karel díky úsilí několika obětavých osob bydlí v domě s pečovatelskou službou. Aby neměl jen holé stěny a nespal na zapůjčené matraci a měl by si na co sednout za stůl, kde by se důstojně najedl, použili jsme dary z transparentního účtu k zakoupení základního vybavení takto: 5 390,- chladnička, 6 490,- pračka a 699,- dopravné, 1 394,- brýle, 5 550,- základní nábytek do nového bydlení (postel 2 200,-, matrace 450,-, stůl 1000,-, doprava 1200,-).

Z celkových 37 383,- na transparentním účtu bylo tedy zatím proplaceno 22 838,- a na účtu zbývá 14 545,- Kč.

Na otázku, jak se má, pan Karel odpovídá: „Je to tu o moc lepší než v ubytovně. Mám tu dobré vztahy s paními, které mi k novému bydlení pomohly i s pečovatelkami. Paní sousedka je dobrá. Až bude teplo, budeme sedět na balkoně, má tu křesílka, a povídat si. Chodím tu do knihovny, mají tam hodně knížek.“


Nejbližší události

31. ledna (úterý)

Úvod do Nového zákona

5. února (neděle)

Setkání „Velké kafe“ po bohoslužbě v 9:00 h

9. února (čtvrtek)

Večerní adorace nebude (v kostele jsou účastníci semináře Obnovy
v Duchu sv.)

19. února (neděle)

Sbírka Haléř sv. Petra 

22. února (st)

Popeleční středa

24. února (pátek)

Svátost smíření pro děti a jejich doprovod od 14:00 h.

28. února (úterý)

Úvod do Nového zákona

Vždy v pátek po večerní mši svaté (kromě slavností) se scházejí dobrovolníci k úklidu kostela, aby kostel voněl čistotou.

Rádi zaučíme a přijmeme nové ministranty, kteří by sloužili u oltáře při četných bohoslužbách ve všední dny
i v neděli.

Díky všem, kteří se podílíte na pomoci uprchlíkům. Vaše pomoc je opravdu potřeba.
Více na www. jezuitoudnes.cz/pomahame

* * *

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek          6:15                 7:30                17:30 (i online)
Sobota                                              7:30                17:30 (i online)
Neděle             7:00                 9:00 (i online) 11:00    17:30 (i online)

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle                                                                       11:00


ZPRAVODAJ 
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravili: P. F. Hylmar SJ, T. Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 24. 1. 2023

 

 

 

Publikováno: 31.01.2023 16:04
Aktualizováno: 31.01.2023 16:20