Zpravodaj - leden 2019

Vánoční čas

V liturgii církve Vánoce nejsou jen jednodenní záležitostí, která skončí, když uplyne 25. prosinec. Tajemství Vánoc slavíme intenzivně po celý oktáv, tedy osm dní až do slavnosti Matky Boží, Panny Marie, 1. ledna. A pak nám pokračuje ještě liturgická doba vánoční až do svátku Křtu Páně, to znamená tentokrát až do 13. ledna.

Liturgie nám dopřává čas se u tohoto tajemství zastavit. Radovat se z Kristova příchodu na svět.

Radovat se z toho, že Bůh mezi nás přišel způsobem, v němž nás nezatlačuje do prachu svou Božskou mocí, nedává nám pocítit, jak jsme malí a nicotní, ale v němž nás nechává zakusit svou úžasnou blízkost a to, kolik pro něj znamenáme.

Boží pokorný sestup do našeho světa nám umožňuje výstup nahoru, pozvedá naše sebevědomí, táhne náš zrak vzhůru, vytrhává nás z naší přízemní perspektivy, abychom si uvědomili, že zde je On, kterému jsme drazí. A stojíme mu za to, aby si s námi dal práci, aby nám dal všechno. Aby nám dal sebe sama. V dítěti, které odzbrojuje lidskou pýchu, které v lidských srdcích dovede vybudit ty nejušlechtilejší city, které nám ukazuje, kam tento svět a naše životy mají směřovat.

A sice k Nejvyšší lásce, zjevující se nám jako Bůh, který je s námi, jako Bůh, který člověka zachraňuje.

                                                                                                              P. Pavel Bačo SJ 


Obecný liturgický kalendář

Měsíc leden a s ním i nový kalendářní rok 2019 zahájí v pondělí 1. ledna slavnost Matky Boží Panny Marie. V úterý
2. ledna si připomeneme sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupy a učitele církve. Slavnost Zjevení Páně oslavíme v neděli 6. ledna a v neděli 13. ledna si připomeneme svátek Křtu Páně. Ve čtvrtek 17. ledna oslavíme památku sv. Antonína, opata, a
v pátek 18. ledna budeme vzývat Pannu Marii jakožto Matku jednoty křesťanů. Tímto dnem začne každoroční týden modliteb za jednotu křesťanů, který potrvá až do 25. ledna. V pondělí 21. ledna oslavíme památku sv. Anežky Římské, panny a mučednice. V úterý 22. ledna je nezávazná památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka, a ve čtvrtek 24. ledna si připomeneme život sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, a v pátek 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. V sobotu 26. ledna oslavíme památku sv. Timoteje a Tita, biskupů. Památku sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, si připomeneme v pondělí 28. ledna a následuje ve čtvrtek 31. ledna památka
sv. Jana Boska, kněze.


Jezuitský liturgický kalendář

Slavnost Nejsvětějšího jména Ježíš, tedy titulární slavnost Tovaryšstva Ježíšova, oslavíme ve čtvrtek 3. ledna.
Na sobotu 19. ledna připadá nezávazná památka kněze bl. Ignáce de Azevedo a jeho druhů, a také mučedníků
bl. Jakuba Salése, kněze, a Viléma Saultemouche, řeholního bratra. Oba francouzští jezuité byli posláni v adventu roku 1592 do Aubenas, aby tam dávali duchovní obnovu. Aubenaský guvernér byl s nimi spokojen, a tak si vyžádal, aby jezuité v tomto městě zůstali až do Velikonoc. V noci z 5. na 6. února 1593 však ozbrojení hugenoti zaútočili
na Aubenas a dobyli ho. Jezuity Jakuba Salèse a Viléma Saultemouche ubodali dýkou. Jejich životopisy si lze přečíst na jesuit.cz.


Modlitby za jednotu křesťanů v roce 2019
„Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,18-20)

Zveme vás k účasti na Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, který se bude konat od 18. do 25. ledna 2019. Heslem je „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,18-20).

Je nám nabídnuta příležitost setkat se ke společné modlitbě. Modlitba není jen niternou, osobní záležitostí, je také předivem, které utváří a buduje společenství víry. Ekumenické modlitební bohoslužby, např. Alianční týden modliteb
a Týden modliteb za jednotu křesťanů, jsou jedním z projevů jednoty. Celý text i materiály k modlitbě jsou k dispozici na www. kostelignac.cz.


Osobnost kardinála J. Berana – zamyšlení nad jeho životem

Dne 9. prosince se konala v Družinském sále beseda věnovaná vzpomínce na kardinála Berana. Hostem byl historik doc. Jaroslav Šebek. Ústředním tématem bylo období internace kardinála Berana, odchod do Říma, v závěru se pozornost zaměřila na návrat ostatků v dubnu letošního roku. Bylo přínosné naslouchat, jak životní příběh pražského arcibiskupa úzce souvisel s historickými událostmi naší země. Závěr besedy nabídl řadu inspirací pro zvýšení povědomí o nedávné minulosti a také o roli církve v ní. Posluchači ocenili zejména podrobné vylíčení průběhu repatriace – její zahájení v Římě. Přidanou hodnotou celého setkání s životem kardinála Berana byla účast několika pamětníků, kteří se osobně s ním setkali – cenné a vzácné spojení minulosti se současností.

                                                                                                            Jana Laudátová


Tříkrálová sbírka

Každoroční tradiční „Tříkrálová sbírka“ pořádaná Českou katolickou charitou bude probíhat v kostele sv. Ignáce
i sv. Štěpána v neděli 6. ledna 2019 po všech mších sv., včetně sobotní večerní u sv. Ignáce. Děkujeme za Vaši štědrost!
                                                                                                             jáhen Zdeněk Dubský


Noc kostelů 24. 5. 2019

Jde o misijní program, jimž chceme těm, kdo sice nejsou praktikujícími křesťany, ale zavítají k našim kostelům, nabídnout seznámení s křesťanskou vírou a zprostředkovat jim pozitivní zkušenost
s církví.

Přiblížit Toho, v kterého věříme – to je hlavní důvod, kvůli němuž Noc kostelů pořádáme. Vytváříme program, během něhož jsou lidé ochotni zavítat mezi nás, dívat se, naslouchat a klást otázky. Dělíme se s nimi o to, co považujeme
za nejvzácnější a nejdůležitější. Plníme úkol, který Pán svěřil všem, kdo v něj uvěřili: „Získávejte mi učedníky!“ Necháme si tuto příležitost utéci? 

Máte nápad, co zařadit na program? Pak jej napište do 31. 1. 2019 na info@kostelignac.cz!

Jste ochotni tyto akce podpořit modlitbou, pomocí, penězi? Pište na info@kostelignac.cz!


Setkání nad Starým zákonem

Poprvé se setkáme v úterý 8. ledna 2019. Podobně jako minulý měsíc, i v lednu budeme mít jenom dvě setkání. Když jsem četl v Bibli, konkrétně u proroka Izajáše část kapitoly 45 o tom, že Hospodin činí mír a tvoří zlo, zhrozil jsem se:

„Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi: „Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním pronárody, rozvážu opasky na bedrech králů, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány. Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím. Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtajnější a poznáš, že já jsem Hospodin, který tě volá jménem, Bůh Izraele. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli Izraeli, kterého jsem si vyvolil, jsem tě zavolal tvým jménem; dal jsem ti čestné jméno, ač jsi mě neznal. Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě, ač jsi mě neznal, aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není. Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci.“ Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost; nechť se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. „Já, Hospodin, to stvořím.“ (Izajáš, kapitola 45)

Jak je možné, že Bůh tvoří zlo? Odpověď jsem dostal od jednoho předního rabína z Velké Británie. Napsal mi, že se jedná o narážku na perský Zoroastrismus, který uznával dvě proti sobě bojující bohy. Z nich jeden reprezentoval dobro, a druhý zlo.

V hebrejské Bibli ale je jeden Bůh, který tvoří naprosto všechno. V jeho rukou je vše – i kontrola
nad dobrem a nad zlem. Při prvním setkání budeme přemýšlet jak nad touto kapitolou, tak i nad perským před – islámským vlivem na Starý zákon.

Při druhém setkání v úterý 15. ledna, budeme přemýšlet o třetí kapitole proroka Sofonjáše, jehož jméno znamená, Bůh ukrývá v hrozných dnech.

Kapitola začíná negativně právě nevykoupenou situací biblického Jeruzaléma, ale Bůh se nad Jeruzalémem slituje
a dá dokonce všem národům čistou řeč:

Běda městu, které hubí, vzpurnému a potřísněnému! Poslouchat nechce, napomenutí nepřijímá, nedoufá v Hospodina, nepřibližuje se k svému Bohu. Jeho velmožové jsou uprostřed něho jako řvoucí lvi, jeho soudcové jak vlci za večera, do jitra nenechají nic neohryzaného; jeho proroci jsou chvastouni, muži věrolomní; jeho kněží znesvěcují, co je svaté, znásilňují zákon. Spravedlivý Hospodin je uprostřed něho, bezpráví neučiní, každé jitro vynáší na světlo svůj soud, denně, bez ustání, ale ten, kdo se dopouští bezpráví, nezná studu. Vyhladil jsem národy, jejich cimbuří zpustla, jejich ulice jsem zničil, nikdo jimi neprochází; jejich města jsou vylidněna, nikdo v nich nesídlí. Řekl jsem: „Měj přede mnou bázeň a přijmi mé napomenutí!“ Jeho domov by nebyl vyhlazen žádnou z těch věcí, jimiž je ztrestám. Ale oni hned za časného jitra kazí všechno, čím se zabývají. A tak mě očekávejte, je výrok Hospodinův, v den, kdy povstanu ke kořisti. To je můj rozsudek: Seberu pronárody, shromáždím království a vyleji na ně svůj hrozný hněv, všechen svůj planoucí hněv. Ohněm mého rozhorlení bude pozřena celá země. Tehdy očistím rty každého lidu a všichni budou vzývat Hospodinovo jméno a sloužit mu společnou paží. Z druhé strany kúšských řek moji vyznavači, má rozptýlená dcera, přinesou mi obětní můj dar. V onen den se už nemusíš stydět za žádné své skutky, jimiž ses proti mně vzepřelo. Tehdy z tvého středu odstraním tvé pyšné rozjařence a nepřipustím, aby ses opět začalo povyšovat na mé svaté hoře. Uprostřed tebe zanechám utištěný a nuzný lid, který se uteče k Hospodinovu jménu. Pozůstatek Izraele se již nebude dopouštět bezpráví a mluvit lživě, v jejich ústech se nenajde jazyk lstivý. Budou se pást a odpočívat a nikdo je nevyplaší. Zaplesej, siónská dcero, zahlahol, Izraeli! Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská! Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil, zbavil tě nepřítele. Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! V onen den bude Jeruzalému řečeno: „Neboj se, Sióne, nechť tvé ruce neochabnou! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.“ Posbírám ty, kdo jsou zarmouceni, odloučeni od slavnosti, neboť jsou z tebe; břemeno potupy na nich leží. Hle, já si to v onen čas vyřídím se všemi, kdo tě pokořují, zachráním chromou, shromáždím zapuzenou, dám jim chválu a jméno všude v zemi jejich hanby. V onen čas vás přivedu, v ten čas vás shromáždím, dám vám jméno a chválu mezi všemi národy země, až změním váš úděl před vašimi zraky, praví Hospodin.

Všem farníkům sv. Ignáce a sv. Štěpána přeji krásný nový rok 2019.
                                                                                                                   P. Josef Blaha SJ


Tweety papeže Františka (prosinec 2018):

Náš život vydává světlo, když je věnován službě. Tajemství radosti spočívá v životě služby.

Toto je první krok, abychom rostli na své cestě víry: naslouchání. Před mluvením, naslouchej.

Každá lidská bytost, stvořená k Božím obrazu a podobě, je hodnotou sama o sobě a je předmětem nezcizitelných práv.

Milovat Boha znamená sloužit svému bližnímu bez vyjímek, a zkoušet odpouštět bez výhrad.

"Mluvení nebo dělání?” Jsem křesťan slov nebo skutků? “Písek nebo skála?" Stavím svůj život na Boží skále,
nebo na písku světáckosti? “Vysoko nebo nízko?” Je můj život inspirován Mariinou písní Magnificat?

Něco jako dokonalá rodina neexistuje. Jenom každodenním cvičením v odpouštění může rodina růst.

                                                                                                           Juraj Krivošík


Tip do Vaší knihovny

ŽŮREK, Václav. Karel IV. Portrét středověkého vládce. Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 256 s.

Karel IV. představuje monument českých dějin, jenž je vytesán z obdivu a tradovaných klišé. Kniha představuje tohoto panovníka nejen v politickém a kulturním kontextu jeho doby, ale přibližuje také ideje, na nichž zakládá prezentaci své osoby. Autor analyzuje způsoby, jejichž prostřednictvím Karel IV. dokázal formulovat obraz vládce, který je i po mnoha staletích respektovaný a dnes přijímaný ještě více než kdykoliv předtím. Je zřejmé, že obraz tohoto středověkého monarchy srůstá s ideu moderního státu.

Je vhodné, aby v letošním roce, kdy uplynulo let od smrti Karla IV. přijímáno období jeho vlády, navíc publikace čerpá z historických pramenů mimořádně cenných.

                                                                                                            Jana Laudátová


Nejbližší události

5. 1. (sobota) Duchovní obnova
5. - 6. 1. (so-ne) „Tříkrálová sbírka“ v kostele sv. Ignáce proběhne v sobotu po mši sv. 18:30 hod. a během nedělních bohoslužeb
6. 1. (neděle) „Tříkrálová sbírka“ proběhne v kostele sv. Štěpána při mši sv. v 11:00 hod.
8. 1. (úterý) Setkání nad SZ
  Společenství dospělých
9. 1. (středa) Právní poradna od 17:00 h. (je třeba se předem přihlásit pravniporadna@ kostelignac.cz)
15. 1. (úterý) Setkání nad SZ
18. - 25. 1. (pá-pá) Týden modliteb za jednotu křesťanů
22. 1. (úterý) Společenství dospělých

* * *
Všechny aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce či jezuitské rezidenci (Ječná 2, Praha 2).
Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na webu.
* * *
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce
Pondělí až pátek 6:15 7:30 17:30 (středa 19:00 rytmická)
Sobota 6:30 7:30 17:30
Neděle 7:00 9:00 11:00 (lat.) 17:30
* * *
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána
Neděle 11:00


ZPRAVODAJ
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2 Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 31. 12. 2018

Publikováno: 06.01.2019 15:55
Aktualizováno: 06.01.2019 16:04