Zpravodaj - říjen 2016

Svědectví víry
V sobotu 17. září jsme si připomněli hned dva jezuity, kteří nám podávají příkladné svědectví víry. Jednak svatého Roberta Bellarmina, biskupa, kardinála, učitele církve, který svou fundovanou vzdělaností pomáhal hájit
a prohlubovat křesťanskou víru.

Také jsme vzpomínali den úmrtí našeho spolubratra, jezuity, P. Adolfa Kajpra, který se snažil o totéž jak skrze svou pastorační a publikační činnost, tak skrze své uvěznění, které podstoupil pro svou víru a obhajobu pravdy
v nacistickém i komunistickém režimu.

Otec Kajpr byl úzce spjat s naším chrámem svatého Ignáce. Zde slavil svou primiční mši svatou, zde složil své slavné řeholní sliby, zde požehnaně působil až do svého zatčení. P. Kajpr zemřel na následky věznění v Leopoldově, 17. září 1959.

V neděli 18. září byl v našem chrámu požehnán reliéf, který nám připomíná svědectví víry otce Kajpra, jehož autorem je pan sochař Miroslav Beščec. Uprostřed prolomených vězeňských mříží je na reliéfu ve tvaru kříže vepsán text:
Adolf Karel Kajpr Societas Jesu
Svědek Maximálního Křesťanství

A k tomu citát otce Kajpra:
Kristus je stále týž a je s námi ve věčném Hodie, v neměnném Dnešku
věčné přítomnosti


Tento reliéf nám nyní visí v kostele v kapli svatého Aloise Gonzagy a nabízí nám přiležitost k zastavení, modlitbě
a zamyšlení.

Ať jsou nám tato svědectví víry a slova útěchy povzbuzením k odvážnému a ryzímu křesťanskému životu.

                                                                                                                                       P. Pavel Bačo SJ


Obecný liturgický kalendář

Říjnový kalendář zahájí v sobotu 1. října památka karmelitky sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.
V úterý 4. října si v liturgii připomeneme sv. Františka z Assisi a ve čtvrtek 6. října oslavíme  nezávaznou památku
sv. Bruna, kněze.V pátek 7. října bude památka Panny Marie Růžencové. V úterý 11. října si připomeneme sv. Jana XXIII., papeže, v úterý 12. října bude nezávazná památka sv. Radima, biskupa, a ve čtvrtek 14. října sv. Kalista I., papeže a mučedníka, a sv. Markéty Marie Alacoque, panny. Sv. Terezii od Ježíše, španělskou mystičku a učitelku církve, vzpomeneme v sobotu 15. října. V pondělí 17. října si připomeneme sv. Ignáce Antiochijského, biskupa
a mučedníka. V úterý 18. října bude svátek sv. Lukáše, evangelisty. Ve středu 19. října je nezávazná památka
sv. Pavla od Kříže, kněze. Ve středu 21. října oslavíme nezávaznou památku bl. Karla Rakouského a na sobotu
22. října připadá nezávazná památka sv. Jana Pavla II.. Pondělí 24. října patří nezávazné památce sv. Antonína Marie Klareta, biskupa, a v pátek 28. října mají svátek sv. Šimon a Juda, apoštolové. V pondělí 31. října oslavíme nezávaznou památku sv. Wolfganga, biskupa.


Jezuitský liturgický kalendář

Nejprve si připomeneme v pondělí 3. října sv. Františka Borgiáše, třetího generálního představeného Tovaryšstva Ježíšova. Ve středu 12. října oslavíme památku bl. Jana Beyzyma, kněze SJ. Ve středu 19. října si připomeneme památku sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků. V pátek 21. října to bude nezávazná památka bl. Diega de San Vitores, kněze, a sv. Petra Calungsoda, jeho laického spolupracovníka, mučedníků.
V pondělí 31. října slavíme památku jezuitského řeholního bratra sv. Alfonse Rodrígueze.


Mše svatá v kostele sv. Štěpána

Ve čtvrtek 20. října 2016 v 17:00 hod. bude mše svatá v kostele sv. Štěpána. Hlavním celebrantem bude pražský kardinál Dominik Duka, který tento chrám navštíví při příležitosti kanonické vizitace farnosti.

Všichni jste srdečně zváni!


Plnomocné odpustky

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8.12.2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud
z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2.- 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu sedmi let.

„Plnomocné odpustky, tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků, mohou věřící
v České republice pro duše v očistci nově získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých, vždy už od 25. října.
K obvyklým podmínkám - svatá zpověď, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova - však pro toto období přibyla podmínka nová: vážný důvod, pro který věřící nemůže získat odpustky v obvyklé době.

Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici
a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše.

V období od 2. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky - tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků.“
                                                                                                              
                                                                                                                                         Tiskové středisko ČBK


Říjnová setkání nad Starým zákonem

V měsíci říjnu, kdy se katolická Církev modlí růženec, budeme uvažovat nad několika Žalmy. Žalmy tvoří liturgii Církve – někdy také zvanou Breviář. Mají význam pro židovskou i pro křesťanskou tradici. Budeme se scházet ve dny, které dále uvedu, jako obvykle v úterky v 18:40.

4. října budeme uvažovat nad Žalmem 19. Tento Žalm patrně líčí bouři, která se blížila ke Svaté zemi směrem
od moře. Je zde několikráte použito výrazu KOL ADONAJ – hlas Páně. Ale na konci Žalmu se mluví o tom, že Pán svůj lid požehná mírem. Nejsou i v našem životě různé boje, nebo, chceme – li, bouře? To hlavní je, že Pán – Hospodin, nám chce žehnat svým mírem.

11. října budeme uvažovat nad Žalmem 103, kde se mluví o obrovském milosrdenství Božím. Zažít toto milosrdenství je velký dar – ADONAJ, ADONAJ, EL RACHUM VE CHANUN – říká Mojžíš Hospodinu poté, co Izrael hřeší a vyrobí si zlaté tele, Hospodin je milosrdný a milostivý. Budeme uvažovat o vlastnosti Boží lásky k nám, lidem.

18. října budeme uvažovat nad duchovním významem Žalmu 27, Pán je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Nemáme se opravdu ničeho bát, zvláště proto, že tento Žalm končí slovy: „doufej v Pána, čekej na Pána, ano, doufej v Pána.“ Tato naděje nás nezklame.
                                                                                                                                          P. Josef Blaha SJ


Tip do Vaší knihovny

NAVARA, Luděk. KASÁČEK, Miroslav. A přeci budu blízko. Host, 2016. 216 s.

Autoři zpracovali život a mučednickou smrt kněží Jana Buly a Václava Drboly. Jedná se o dvě oběti „případu Babice“, který měl diskreditovat církev jako morální autoritu a zároveň vyvolat strach.

Jan Bula a Václav Drbola byli odsouzeni k trestu smrti za údajný útok na funkcionáře komunistické strany. Nové dokumenty ukazují, že oba se pro své zásadní postoje dostávali do konfliktu se státní mocí ještě před událostmi
v Babicích.

V září 2011 byl zahájen kanonizační proces. Jejich prohlášení za blahoslavené je důležité pro lidi dnešní doby a to
bez ohledu na to, jsou-li věřící či ne. Už teď jsou ovšem symboly mnoha nevinných a krutě postižených lidí té doby. Kniha je vybavena bohatými archivními dokumenty.
                                                                                                                                       Jana Laudátová


Nejbližší události

1. října (sobota) Duchovní obnova pro dospělé
2. října (neděle) „Velké kafe“
4. října (úterý) První setkání dospělých, kteří chtějí poznat základy křesťanství
4. října (úterý) Setkání nad Starým zákonem
4. října (úterý) Společenství dospělých
8. října (sobota) Podzimní farní výlet
10. října (pondělí) První setkání lidí, kteří se chtějí připravit na biřmování
11. října (úterý) Setkání nad Starým zákonem
11. října (úterý) První setkání „Volná herna“
12. října (středa) Právní poradna
16. října (neděle) Hudební doprovod mše sv. v 11:00 hod.: Svatoignácký sbor
18. října (úterý) Setkání nad Starým zákonem
18. října (úterý) Společenství dospělých
26. října (středa) Právní poradna

Všechny aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce z Loyoly či jezuitské rezidenci (Ječná 2,
Praha 2).

Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na webu.

* * *
Právní poradna bude fungovat od října.

Rodinná poradna u Sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci nechť kontaktují paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na e-mailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo e-mailem na adrese vpatrov@seznam.cz.

Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14 do 17 hod. V klubovně č. 70 ve dvoře jezuitské rezidence. Nezůstávejte osamělí doma, přijďte mezi nás!
* * *
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce
Pondělí až pátek 6:15 7:30 17:30 19:00 rytmická mše sv. ve středu
Sobota 6:30 7:30 17:30
Neděle 7:00 9:00 11:00 17:30
* * *
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána
Neděle 11:00


ZPRAVODAJ
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2 Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 30.9.2016

Publikováno: 03.10.2016 04:56
Aktualizováno: 30.12.2016 15:16