Zpravodaj - duben 2018

Velikonoce

Toto roční období, které prožíváme, nám dává tušit, že předobraz Velikonoc je už svým způsobem zapsán v Božím díle stvoření, v našem jarním očekávání nového života. Známky tohoto života můžeme detekovat v probouzející se přírodě. Přibývá slunečního svitu, ustupuje temnota a noc.

V díle stvoření nás Bůh připravuje, „opracovává“ k tomu, abychom mohli vstoupit do velikonočních událostí, abychom mohli být vtaženi do ještě úžasnějšího Božího díla, totiž do díla vykoupení.

Obnova života v díle stvoření nám pomáhá přijmout to, co pro nás Kristus vykonal. A tím je trvalá proměna a obnova lidského života, dar Božího života, který zahlazuje lidskou nepravost i pomíjivost.

Velikonoce nás učí perspektivě Božího života, povzbuzují nás k tomu, abychom i svůj vlastní život viděli optikou této Boží proměny a obnovy.

Nemůžeme přehlédnout náš hřích a jeho následky, nemůžeme si zastírat oči před různými podobami zániku a smrti, pracujícími v našich životech. Ovšem můžeme se na to vše dívat pohledem víry, která počítá s tím, že Bůh to vše dovede proměnit, že nám už nyní během našeho pozemského putování dává zahlédnout záblesky vzkříšení a zakusit předchuť své Božské věčnosti.

Ať nám letošní svátky připomenou tuto perspektivu víry, ať nás posílí v důvěře v Krista, který vpravdě vstal z mrtvých.

                                                                                                   P. Pavel Bačo SJ


Obecný liturgický kalendář

V neděli 1. 4. je slavnost Zmrtvýchvstání Páně a 8. 4. je neděle Božího milosrdenství. V pondělí 9. 4. patří slavnosti Zvěstování Páně a následují památky sv. Stanislava, biskupa a mučedníka (11. 4.), sv. Martina I., papeže a mučedníka (13. 4.) a sv. Anselma, biskupa a učitele církve (21. 4.). Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze, oslavíme v pondělí 23. 4. a v úterý 24. 4. si připomeneme sv. Jiří, mučedníka, a sv. Fidela ze Simaringy. Ve středu 25. 4. je svátek sv. Marka, evangelisty. Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka, a sv. Ludvíka Marie Grignona z Montfortu, kněze, si připomeneme v sobotu 28. 4.. V pondělí 30. 4. oslavíme sv. Zikmunda, mučedníka, a sv. Pia V., papeže.


Jezuitský liturgický kalendář

V pátek 27. 4. si připomeneme sv. Petra Kanisia, kněze Tovaryšstva Ježíšova a učitele církve, patrona České provincie Tovaryšstva Ježíšova.


Z historie Tovaryšstva Ježíšova

  8. 4. 1541   byl Ignác z Loyoly zvolen prvním generálem řádu Tovaryšstva Ježíšova (přijal 19. 4.)
22. 4. 1541   slavné sliby Ignáce z Loyoly a pěti druhů v bazilice sv. Pavla za hradbami
21. 4. 1556   přišlo 12 členů Tovaryšstva Ježíšova do Čech a usadilo se při kostele sv. Klementa na Starém Městě Pražském
13. 4. 1950   byla komunisty zlikvidována většina mužských klášterů v Československu


Noc kostelů 2018

     25. května se naše farnost (v kostelech sv. Štěpána a sv. Ignáce) zapojí do tradiční celorepublikové akce Noc kostelů. Součástí programu u sv. Ignáce bude i rozdávání lístečků s Božím slovem. Máte-li inspiraci na konkrétní biblický verš nebo jeho část, prosíme o jeho poslání na email info@kostelignac.cz, nebo ho vložte do sběrného boxu umístěného v sakristii kostela do 30. 4. 2018.

                                                                                                        Předem děkujeme.


Tweety papeže Františka (z března 2018):

Co by se vlastně stalo, kdyby nám Bůh přestal dávat šanci začínat vždy znovu a znovu?

Ve svém každodenním shonu často zanedbáváme to, co je skutečně důležité: naše duchovní životy a náš vztah s Bohem. Takže se zastavme a dejme čas modlitbě!

Děkuji všem ženám, které každý den usilují o lidštější a vlídnější společnost.

Bůh, který nemůže být překonán ve velkorysosti, stále používá Tebe i mě, abychom pomáhali našim bratřím a sestrám.

Můžeme se navzájem podporovat a čelit jakýmkoliv výzvám s odvahou a nadějí, pokud naše síla pochází od Ježíše.

                                                                                                              Juraj Krivošík


Setkání nad Starým zákonem

Poprvé se setkáme v úterý 3. dubna. Zatímco slavíme vzkříšení, není bez zajímavosti podívat se na tento pohled i z biblického pohledu Hebrejské Bible (Starého zákona).

Nenajdeme zde mnoho náznaků o vzkříšení, ale jsou zde přece jen určité náznaky, že život je dar od Boha a On, požehnaný Pán, může oživit i mrtvé.

Spočinula na mně ruka Hospodinova. Hospodin mě svým duchem vyvedl a postavil doprostřed pláně, na níž bylo plno kostí, a provedl mě kolem nich. A hle, na té pláni bylo velice mnoho kostí a byly velice suché. I otázal se mne: „Lidský synu, mohou tyto kosti ožít?“ Odpověděl jsem: „Panovníku Hospodine, ty to víš.“ Tu mi řekl: „Prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim: Slyšte, suché kosti, Hospodinovo slovo! Toto praví Panovník Hospodin těmto kostem: Hle, já do vás uvedu ducha a oživnete. Dám na vás šlachy, pokryji vás svalstvem, potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha a oživnete. I poznáte, že já jsem Hospodin.“ Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno. A zatímco jsem prorokoval, ozval se hluk, nastalo dunění a kosti se přibližovaly jedna ke druhé. Viděl jsem, jak je najednou pokryly šlachy a svaly a navrch se potáhly kůží, avšak duch v nich ještě nebyl. Tu mi řekl: „Prorokuj  o duchu, lidský synu, prorokuj a řekni mu: Toto praví Panovník Hospodin: Přijď, duchu, od čtyř větrů a zaduj na tyto povražděné, ať ožijí!“ Když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vešel do nich duch a oni ožili. Postavili se na nohy a bylo to převelmi veliké vojsko. Potom mi řekl: „Lidský synu, tyto kosti, to je všechen dům izraelský. Hle, říkají: ‚Naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni.‘ Proto prorokuj a řekni jim: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás z hrobů, můj lide. Vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi. I poznáte, že já, Hospodin, jsem to vyhlásil i vykonal, je výrok Hospodinův.“ (Ezechiel, kapitola 37)

Jedná se zde o slíbení, že Izrael jako národ bude díky duchu živého Boha vzkříšen. Když uvážíme, že nacisté zabili téměř všechny Židy v Evropě na území, které okupovala Hitlerova armáda, asi šest miliónů Židů, a také to, že dnes v Izraeli žije více než sedm milionů obyvatel, je na místě otázka: nenaplňuje se toto proroctví právě v našich dnech?

Podruhé se setkáme v úterý 10. dubna. Budeme rozjímat nad pojmem „syn“ v křesťanství a v hebrejsko – rabínském pojetí a nad možností dialogu mezi křesťanstvím a judaismem.

V křesťanství je Ježíš Kristus jednorozený Boží syn, jak o tom svědčí Ježíšova slova v evangeliích i v celém Novém zákoně i učení církve. Ale ve starozákonním pojetí je synem Boha Izrael. První zmínka o tom je v knize Exodus (4. kapitola): Hospodin pak řekl Mojžíšovi ještě v Midjánu: „Jen se vrať do Egypta, neboť zemřeli všichni, kteří ti ukládali o život.“ Mojžíš tedy vzal svou ženu a syny, posadil je na osla a vracel se do egyptské země. A do ruky si vzal Boží hůl. Hospodin dále Mojžíšovi poručil: „Až se vrátíš do Egypta, hleď, abys před faraónem udělal všechny zázraky, jimiž jsem tě pověřil. Já však zatvrdím jeho srdce a on lid nepropustí. Potom faraónovi řekneš: Toto praví Hospodin: ‚Izrael je můj prvorozený syn. Vzkázal jsem ti: Propusť mého syna, aby mi sloužil. Ale ty jsi jej propustit odmítl. Za to zabiji tvého prvorozeného syna.‘“

Toto téma se opakuje i u proroka Ozeáše: Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho, zavolal jsem svého syna z Egypta. Proroci je volali, oni se však od nich odvraceli, obětovali baalům, pálili kadidlo tesaným modlám. Ačkoli jsem sám naučil Efrajima chodit, on na své rámě bral modly. Nepoznali, že já jsem je uzdravoval. Provázky lidskými jsem je táhl, provazy milování, byl jsem jako ti, kdo jim nadlehčují jho, když jsem se k němu nakláněl a krmil jej. Nevrátí se do egyptské země, ale jeho králem bude Ašúr, neboť odmítli vrátit se ke mne. V jeho městech bude řádit meč, skoncuje s jeho mluvky, pro jejich záměry je pozře. Můj lid se zdráhá vrátit se ke mně; když ho volají k Nejvyššímu, nikdo se nepozvedne. Což bych se tě, Efrajime, mohl vzdát, mohl bych tě, Izraeli, jen tak vydat? Cožpak bych tě mohl vydat jako Admu, naložit s tebou jako se Sebójímem? Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod svému planoucímu hněvu, nezničím Efrajima, protože jsem Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe; nepřijdu s hněvivostí.

Při tomto setkání budeme uvažovat nad možností dialogu mezi křesťanstvím a judaismem nad tématem „Boží syn“.

Při našem posledním setkání 17. dubna se zamyslíme nad králem z Týru, který byl tak povýšený, že si myslel, že je Bůh: I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Lidský synu, řekni týrskému vévodovi: Toto praví Panovník Hospodin: Ve svém domýšlivém srdci si říkáš: ‚Jsem Bůh, sedím na božském trůnu v srdci moří.‘ Jsi člověk, a ne Bůh, i když své srdce vydáváš za srdce božské! Hle, jsi moudřejší než Daniel, nic tajného se před tebou neutají. Svou moudrostí a rozumností ses domohl blahobytu, do svých pokladnic jsi získal zlato a stříbro. Množstvím své moudrosti i svými obchody jsi rozhojnil svůj blahobyt a pro ten tvůj blahobyt se tvé srdce stalo domýšlivým.“ Proto praví Panovník Hospo-din toto: „Protože své srdce vydáváš za srdce božské, hle, přivedu na tebe cizí, kruté pronárody; na krásu tvé moudrosti vytasí své meče, znesvětí tvou skvělost. Spustí tě do jámy, zemřeš smrtí skolených v srdci moří. Budeš ještě prohlašovat: ‚Jsem Bůh,‘ před tím, kdo tě zabije? Jsi člověk, a ne Bůh, jsi v rukou těch, kdo tě skolí. Zemřeš smrtí neobřezan-ců, rukou cizáků. Já jsem promluvil, je výrok Panovníka Hospodina.“ I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Lidský synu, začni žalozpěv nad týrským králem. Zapěj o něm: Toto praví Panovník Hospodin: Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy: rubínem, topasem, jaspisem, chrysolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata; byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen. Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů, na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost. Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. I skolím tě, srazím z hory Boží, cherube ochránce, vyhladím tě zprostředka ohnivých kamenů. Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost, svrhnu tě k zemi, dám tě za podívanou králům. Množstvím svých nepravostí, nepoctivostí svých obchodů jsi znesvětil své svatyně. Způsobím, že z tvého středu vyšlehne oheň a stráví tě, pohodím tě na zem jako popel před očima všech, kdo tě spatří. Všude mezi lidmi, kde tě znají, strnou nad tebou v úděsu, staneš se odstrašujícím příkladem, zanikneš navěky.“ I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Lidský synu, postav se proti Sidónu a prorokuj proti němu. Řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Jsem proti tobě, Sidóne, a budu oslaven v tvém středu. I poznají, že já jsem Hospodin; až v něm vykonám soudy, budu v něm posvěcen. Sešlu na něj mor, krev do jeho ulic, budou uprostřed něho padat skolení, meč na něj dolehne ze všech stran. I poznají, že já jsem Hospodin.“ „Dům izraelský už nebude mít zhoubný trn, trní sužující ze všech stran kolkolem ty, kdo jím pohrdají. I poznají, že já jsem Panovník Hospodin.“

Ve starozákonním pojetí je Bůh jeden – základní vyznání víry Izraele je, Slyš, Izraeli, Hospodin náš Bůh je jeden. Jak o tom mluví hebrejsko – aramejská mystická kniha Tikunej Zohar, Bůh je jediný a jedinečný!!! A rozdíl mezi jediným a jedinečným je velký. Jedinečný znamená zvláštní, drahý a také – jediný. A o tomto budeme rozjímat při našem posledním biblickém setkání v dubnu.

Všem farníkům sv. Štěpána a sv. Ignáce přeji krásné Velikonoce.

                                                                                                      P. Josef Blaha SJ


Tip do Vaší knihovny

JANČAŘÍK, Zdeněk. Plátno z Turína. Portál, 2018. 176 s.

 Turínské plátno patří mezi nejpodivuhodnější křesťanské relikvie. Ačkoli jeho pravost je stále nejasná, jeho spirituální působnost je nezpochybnitelná. Salesián Zdeněk Jančařík přistupuje k tématu jak v jeho praktické, historické i spirituální rovině nad plátnem rozvíjí současnou, a přesto nadčasovou meditaci o základních aspektech křesťanské víry. Dává tak klíč jak k duchovnímu vnímání plátna v jeho historické perspektivě, tak k rozvoji osobní spirituality každého člověka. Jde tedy o jakéhosi průvodce, který by odpovídal současnému stavu poznání. V čase velikonoč-ním nelze než doporučit začíst se do knihy, který líčí příběh nejen z historického úhlu, ale především s dopadem do života každého, kdo bere seriózněji svoji víru.

                                                                                                       Jana Laudátová

JAMES, Martin. Jezuitský návod (téměř) na všechno. Karmelitánské nakladatelství, 2018. 416 str.

V knize známého jezuitského kněze nenajdeme řešení všech problémů, ale můžeme se naučit, jak hledat Boha úplně ve všem. Ignaciánská spiritualita považuje totiž za důležité opravdu všechno: Eucharistii, Boží slovo, osobní modlitbu, službu potřebným, utrpení i radost, ale též rodinu, práci, sexualitu, sport, politiku, stejně jako přírodu, výtvarné umění, poezii a hudbu.

Autor neobyčejně vtipně a přímočaře promýšlí otázky, které důvěrně známe: Jak zjistit, co mám ve svém životě dělat? Jak mám vědět, kým bych měl být? Jak se správně rozhodovat? Jak žít co nejjednodušeji? Jak být dobrým přítelem? Jak čelit utrpení? Jak být šťastný? Jak najít Boha? Jak se modlit? Jak milovat? Jak žít? 
                                                                                                                          
                                                                                                  www.ikarmel.cz


Nejbližší události

1. dubna (neděle)

Setkání "Velké kafe" po bohoslužbě v 9:00 hod. a ping-pongový turnaj pro děti

 

Žehnání přinesených pokrmů při bohoslužbách v 9:00 hod. a 17:30 hod.

3. dubna (úterý)

Setkání nad Starým zákonem

3. dubna (úterý)

Společenství dospělých

4. dubna (středa)

Právní poradna (je třeba se předem přihlásit)

10. dubna (úterý)

Setkání nad Starým zákonem

12. dubna (čtvrtek)

Setkání bývalých studentů Bohosudovského gymnázia. Začíná se bohoslužbou v 10:00 hod. (celebrantem bude biskup Pavel Posád) a následuje setkání v sále Ignáce Raaba.

14. dubna (sobota)

Duchovní obnova pro dospělé

15. dubna (neděle)

Velikonoční koncert od 19:00 hod.

17. dubna (úterý)

Setkání nad Starým zákonem

17. dubna (úterý)

Společenství dospělých

19. dubna (čtvrtek)

Setkání PTP s bohoslužbou v 10:00 hod.

22. dubna (neděle)

Bohoslužbu v 17:30 hod. doprovodí hudbou Chrámový pěvecký sbor Ignis: zazní Schubertova mše

12. května (sobota)

Jarní výlet do Lokte a Karlových Varů

Právní poradna - bezplatná právní pomoc potřebným lidem. Službu poskytuje JUDr. Jana Hercíková každou první středu v měsíci od 17:00 do 18:00 hod. (popř. déle) ve farních prostorách (Ječná 2, Praha 2). Je třeba se předem domluvit na pravniporadna@kostelignac.cz

* * *

Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na emailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo na emailové adrese vpatrov@seznam.cz.

* * *

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek

6:15

 

7:30

 

 

17:30

(ve středu navíc v 19:00 rytmická mše sv.)

Sobota

 

 

7:30

 

 

17:30

Neděle

 

7:00

 

9:00

11:00

17:30

 

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle

 

 

 

 

11:00

 


ZPRAVODAJ

vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 30. 3. 2018

 

 

 

 

 

Publikováno: 09.04.2018 08:16
Aktualizováno: 09.04.2018 08:20