Zpravodaj - květen 2018

„Všude blízko svého Krista“

Naše země přivítala v dubnových dnech návrat kardinála Josefa Berana do Prahy. Jeho spoluvězeň z Dachau, náš P. Adolf Kajpr SJ, shrnul pohled tehdejších internovaných na Berana v periodiku Katolík následujícím způsobem:
„Veřejné mínění tohoto mezinárodního kněžského společenství se již tehdy, tam v Himmlerově jámě lvové, dívalo na něho jako na budoucího pražského arcibiskupa. I tam, v onom příšerném hradě Satanově, byl svatostánek a před tím svatostánkem nikdo neklečel častěji a nikdo se nemodlil vroucněji než Msgre Beran... On byl již tam naší velikou slávou pravého kněze, jenž zůstává takřka všude stejně klidný, protože se cítí všude v rukou Božích, protože se cítí všude blízko svého Krista.“
Cítit se všude v rukou Božích, blízko našeho Pána, hledat a nacházet jeho přítomnost ve všem, to je cesta, po které jsme zváni jít i my všichni. Je to cesta víry, která počítá s tím, že Pán je stále s námi, ať už se děje cokoliv.
V mariánském měsíci květnu nás na této cestě provází Matka Páně, která vždy byla a je blízko svému Synu, která nás učí vnímat známky jeho přítomnosti uprostřed našeho světa a vytrvale kráčet životem spolu s ním.
                                                                                                             P. Pavel Bačo


Obecný liturgický kalendář

V úterý 1. května si připomeneme nezávaznou památku sv. Josefa, dělníka. Ve středu 2. května budeme slavit památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve. Den na to, ve čtvrtek 3. května, si připomeneme apoštoly Filipa a Jakuba. V úterý 8. května Pannu Marii, prostřednici všech milostí. Ve čtvrtek 10. května je slavnost Nanebevstoupení Páně. V sobotu 12. května se bude slavit výročí posvěcení pražské katedrály v roce 1929 biskupem Janem Sedlákem a nezávazná památka sv. Nerea a Achillea, mučedníků, i sv. Pankráce, mučedníka. V pondělí 14. května si připomeneme svátek sv. Matěje, apoštola, a 16. května svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech. V pátek 18. května je památka sv. Jana I., papeže a mučedníka. V neděli 20. května je slavnost Seslání Ducha svatého a v pondělí 21. května nezávazná památka sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů, mučedníků. V úterý 22. května si připomeneme nezávaznou památku sv. Rity z Cascie, panny, a ve čtvrtek 24. května je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného velekněze. V pátek 25. května je nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, sv. Řehoře VII., papeže, a sv. Marie Magdalény de Pazzi, panny. V sobotu 26. května oslavíme památku sv. Filipa Neriho, kněze, a v neděli 27. května je slavnost Nejsvětější Trojice a ve středu 30. května pak uctíme památku sv. Zdislavy a květnový liturgický kalendář uzavře slavnost Těla a krve Páně (31. května).


Jezuitský liturgický kalendář

V pátek 4. května si připomeneme nezávaznou památku sv. Josefa Marie Rubio, kněze. Spolu s církví oslaví jezuité ve středu 16. května svátek sv. Jana Nepomuckého, který je mimo jiné hlavním patronem České provincie Tovaryšstva Ježíšova. Ve čtvrtek 17. května je památka sv. Ondřeje Boboly, kněze SJ a mučedníka.


Z historie Tovaryšstva Ježíšova

2. května 1706 zemřel v Manile Georg Joseph Kamel, jezuitský misionář, botanik a lékárník, který se narodil roku 1661 v Brně. Na jeho počest pojmenoval v roce 1753 Carl Linné okrasné rostliny kamélie.
5. května 1727 zemřel český jezuita Jindřich Kordule. Po vysvěcení a kněze odjel do zámoří. Působil v Paraguayi, později se stal konzultantem pro misii Paraná.
27. května 1866 se navrátil řád Tovaryšstva Ježíšova do Prahy ke kostelu sv. Ignáce z Loyoly. Těmto událostem se věnuje výstava věnovaná dění při kostele sv. Ignáce v období od roku 1866, kdy se Tovaryšstvo opět ujalo správy chrámu, do roku 1950, kdy bylo násilně vyhnáno komunistickým režimem. Výstava je umístěna na schodišti věže kostela.


Noc kostelů 25. května 2018 – kostel sv. Štěpána
19:00-19:30 Prohlídka
19:30-20:00 Hudba a slovo
20:00-20:30 Prohlídka kostela
20:30-21:00 Hudba a slovo
21:00-21:30 Prohlídka varhanního kůru
21:30-22:00 Hudba a slovo
22:00-22:30 Prohlídka kostela
22:30-23:00 Hudba a slovo
23:00-23:30 Prohlídka varhanního kůru
23:30-24:00 Hudba a slovo


Noc kostelů 25. května 2018 – kostel sv. Ignáce
18:30-19:55 Koncert klasické hudby
Alžběta Korčáková – zpěv
Adam Němec – varhany
19:00-20:00 Přednáška: „České nebe“: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)
19:00-22:00 Program pro děti: poznávací hra pro maličké i velké děti „Kostel – místo i pro Tebe“ s velkým polystyrénovým kostelem
20:00-20:20 Požehnání přinesených předmětů (např. růženců, křížků, obrázků) s vysvětlením, proč se žehná: P. Pavel Bačo SJ
20:20-21:05 Komentovaná prohlídka kostela s důrazem na české světce
21:05-21:20 Komentovaná prohlídka varhan i kůru: Emanuel Vittek
21:20-22:20 Přednáška: „České nebe": PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)
22:20-22:40 Požehnání přinesených předmětů (např. růženců, křížků, obrázků) s vysvětlením proč se žehná: P. Pavel Bačo SJ)
22:40- 23:25 Komentovaná prohlídka kostela s důrazem na české světce
23:25-23:40 Komentovaná prohlídka varhan i kůru: Emanuel Vittek


Celovečerní program:
Modlitba!? Co to je?
Možnost rozhovoru
Možnost svátosti smíření (zpovědi)
K čemu se to používá?Pro organizaci Noci kostelů u sv. Ignáce jsou třeba dobrovolníci!
Můžete-li pomoci, přihlaste se prosím co nejdříve u pastorační asistentky či na e-mailu tereza@kostelignac.cz. Je moc důležité, aby se přihlásili i „každoroční pomocníci“.
                                                                                              DĚKUJI, Tereza Novotná

Na lístečky s Božím slovem, které se budou rozdávat během letošní Noci kostelů, se sešlo 53 návrhů.
                                                                                              Děkujeme, Tým „Noci kostelů“


Pozvánka na besedu se sestrou Angelikou

Milí farníci, přátelé a návštěvníci kostela sv. Ignáce!
Po dobu letních prázdnin se obvykle nekoná „Velké kafe“, setkat se však můžeme již 1. července na besedě s řeholní sestrou Angelikou Pintířovou z Kongregace sv. Karla Boromejského. Budeme mluvit o její knize „Padá mi to z nebe“, o životě s Bohem, o tom, jak lze skloubit moderování v rádiu, péči o problémovou mládež a život řeholnice a o řadě dalších témat z jejího velmi aktivního a dobrodružného života. Věříme, že Vás vyprávění sestry Angeliky zaujme, pobaví nebo inspiruje.
Srdečně Vás zveme nejen k naslouchání, ale i k diskusi. Uvítáme Vaše dotazy a náměty, které můžete zasílat na adresu info@kostelignac.cz.
Těšíme se na Vás v neděli 1. července po mši svaté v 10:15 v Družinském sále!


Tweety papeže Františka (z dubna 2018):

Zatímco se bez přestání modlím za mír a nepřestávám zvát všechny lidi dobré vůle k témuž, znovu naléhám na všechny, kteří mají politickou odpovědnost, aby zajistili to, že spravedlnost a mír zvítězí.

Být chudý srdcem, reagovat s vlídností a pokorou, umět plakat s ostatními, žíznit po spravedlnosti, vidět a reagovat s milosrdenstvím: to je svatost.

Jste v pozici autority? Buďte svatí tím, že pracujete pro společné dobro a vzdáváte se osobního profitu.

Přeji si znovu nabídnout pozvání ke svatosti: „Radujte se a buďte šťastní“.

Kéž nám Kristus, který přemohl temnotu hříchu a smrti, dává v našich dnech mír.
                                                                                                                   Juraj Krivošík


Setkání nad Starým zákonem

V květnu se nad Starým zákonem setkáme pouze dvakrát kvůli státním svátkům.

Poprvé se v květnu setkáme v úterý, 15. května. Tématem našeho setkání tentokráte bude vyprávění o zázraku narození biblického Samuele. Samuel byl podle biblického chápání první prorok – už od jeho narození: Élí odpověděl: „Jdi v pokoji. Bůh Izraele ti dá, zač jsi ho tak naléhavě prosila.“ Ona na to řekla: „Kéž tvá služebnice najde u tebe milost!“ Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná. Za časného jitra se poklonili před Hospodinem a vraceli se. Když přišli do svého domu do Rámy, Elkána poznal svou ženu Chanu a Hospodin se na ni rozpomenul. Chana otěhotněla, a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel (to je Vyslyšel Bůh). Řekla: „Vždyť jsem si ho vyprosila od Hospodina.“ Ten muž Elkána putoval opět s celým svým domem, aby Hospodinu obětoval výroční oběť a splnil svůj slib. Ale Chana s ním neputovala. Řekla svému muži: „Až bude chlapec odstaven, přivedu
ho, aby se ukázal před Hospodinem a zůstal tam navždy.“ Nato jí její muž Elkána odpověděl: „Učiň, co pokládáš za dobré. Zůstaň, dokud ho neodstavíš. Kéž Hospodin utvrdí své slovo!“ Žena tedy zůstávala doma a kojila svého synka, dokud ho neodstavila. Když ho odstavila, vzala ho s sebou, a s ním tři býčky, jednu éfu bílé mouky a měch vína, a uvedla ho do Hospodinova domu v Šílu. Chlapec byl ještě malý. Porazili býčka a uvedli chlapce k Élímu. Chana řekla: „Dovol, můj pane, při tvém životě, můj pane, já jsem ta žena, která tu stála u tebe a modlila se k Hospodinu. Modlila jsem se za tohoto chlapce a Hospodin mi dal, zač jsem ho tak naléhavě prosila. Vyprosila jsem si ho přece od Hospodina, aby byl jeho po všechny dny, co bude živ. Je vyprošený pro Hospodina.“ I poklonil se tam Hospodinu. (1.Samuelova, kapitola 1)

Naše druhé setkání bude v úterý 22. května - budeme rozjímat o tom, jak Samuel slyšel Boží slovo. Ve světě je množství hlasů, ale jen některé jsou Boží slovo: Mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod dohledem Élího. V těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. Jednoho dne ležel Élí na svém místě. Oči mu začaly pohasínat, takže neviděl. Boží kahan ještě nezhasl a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána. Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: „Tu jsem.“ Běžel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ On však řekl: „Nevolal jsem, lehni si zase.“ Šel si tedy lehnout. Ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ On však řekl: „Nevolal jsem, můj synu, lehni si zase.“ Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. A znovu, potřetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ Tu Élí pochopil, že mládence volá Hospodin. I řekl Élí Samuelovi: „Jdi si lehnout; jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.“ Samuel si tedy šel lehnout na své místo. A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: „Samueli, Samueli!“ Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj služebník slyší.“
Jak je to s námi a jak se orientujeme v množství hlasů? Dokážeme i my mezi množstvím hlasů poznat Boží slovo? Dokážeme i my říci: „Pane, mluv, Tvůj služebník slyší?“
                                                                                                               P. Josef Blaha SJ


Tip do Vaší knihovny

SEWALD, Peter. Poslední rozhovory s Peterem Seewaldem. Barriste Principal, 2017, 212 str.

Poprvé v dějinách bilancuje papež své působení v úřadu. V rozhovorech, které vedl Benedikt XVI. krátce před odstoupením, se čtenáři otevírá možnost pohlédnout zpět na dobu jeho pontifikátu. Nikdy předtím nemluvil Benedikt XVI. tak otevřeně. Vyjadřuje se především k obraně víry, což bylo velké téma jeho pontifikátu, ale i k problémům, jako byl vztah k židům a muslimům. Osobní chrakter knihy podtrhují jeho vzpomínky na rodinu.
Kniha je skutečným odkazem tohoto výrazného papeže a teologa naší doby.
                                                                                                              Jana Laudátová


Nejbližší události
5. května (sobota)   Duchovní obnova pro dospělé
6. května (neděle)   Setkání "Velké kafe" po bohoslužbě v 9:00 hod.
9. května (středa)    Biřmování při boshoslužbě v 19:00 hod. - pan biskup Václav Malý
                                Právní poradna (je třeba se předem přihlásit)
12. května (sobota) Jarní farní výlet
25. května (pátek)   Noc kostelů
27. května (neděle) Bohoslužbu v 17:30 hod. doprovodí hudbou Chrámový pěvecký sbor
                                Ignis: Gouhodova mše


Májové pobožnosti budou ve všední dny po večerních bohoslužbách (vyjma prvního pátku).


Právní poradna – bezplatná právní pomoc potřebným lidem. Službu poskytuje JUDr. Jana Hercíková každou druhou středu v měsíci od 17:00 do 18:00 hod. (popř. déle) ve farních prostorách (Ječná 2, Praha 2). Je třeba se předem domluvit na pravniporadna@kostelignac.cz
* * *
Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na emailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo na emailové adrese
vpatrov@seznam.cz.
* * *
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce
Pondělí až pátek 6:15 7:30 17:30 (ve středu navíc v 19:00 rytmická mše sv.)
Sobota 7:30 17:30
Neděle 7:00 9:00 11:00 17:30

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána
Neděle 11:00


vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2 Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 30. 4. 2018

Publikováno: 16.05.2018 11:45
Aktualizováno: 16.05.2018 11:48