Zpravodaj - prosinec 2016

Advent
První nedělí adventní jsme vstoupili do doby, která nás zve k hlubšímu soustředění a rozjímání. V liturgii této první adventní neděle, v její vstupní modlitbě, jsme se modlili: Všemohoucí Bože, očekáváme Všemohoucí Bože, očekáváme Všemohoucí Bože, očekáváme Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista... příchod našeho Pána Ježíše Krista...

Tato slova nám udávají tón celého tohoto adventního období. Času očekávání vytouženého Zachránce, kterého nám Otec posílá. Času přípravy na setkání s Kristem. On není jen dalším Božím poslem v řadě, jen dalším z mnoha proroků. On je Boží Syn.

Bůh sám k nám přichází. Bůh je s námi. To je konstanta našich životů. Přesto člověk může žít takovým způsobem, že si Božího příchodu, Boží přítomnosti ve všednodennosti, ve shonu a tempu doby ani nevšimne.

Je dobré si častěji během této doby pokládat otázky typu: Na co je naše pozornost zaměřena? Kam je upřen náš pohled? Vyhlížíme Boha a hledáme známky jeho přítomnosti v našich životech?

Přirozeně nemůžeme být slepí vůči tomuto světu, neuzavíráme oči před tím vším bezprostředním, co přináší každý den, co si vyžaduje naši pozornost, co je třeba řešit.

Ovšem doba adventní je pro nás dobou příhodnou a zve nás, abychom právě v tomto všem, v naší běžné skutečnosti, viděli ještě dál, abychom v tomto všem hledali a objevovali toho, který se s námi chce setkat, který nám v Kristu vychází vstříc.

                                                                                                                                           P. Pavel Bačo SJObecný liturgický kalendář

První nedělí adventní 27. listopadu začal nový liturgický rok. Liturgická barva adventu je fialová a vyjadřuje vážný charakter této doby, která je časem přípravy na narození Páně a uvědoměním si, že čekáme na Kristův druhý příchod na konci dějin. Pod vážnou slupkou adventu se však skrývá poselství naděje. Při ranních bohoslužbách se proto zpívají tzv. roráty.

V pondělí 6. prosince oslavíme nezávaznou památku sv. Mikuláše, biskupa. Ve středu 7. prosince připomeneme milánského biskupa sv. Ambrože, který je jedním ze čtyř učitelů západní latinské církve. Ve čtvrtek 8. prosince oslavíme slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. V dalších dnech následují sv. Jana Didak Cuauhtlatoatzina (pátek 9. prosince), památka Panny Marie Guadalupské (pondělí 12. prosince), památka
sv. Lucie, panny a mučednice (úterý 13. prosince) a sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, reformátora karmelitánského řádu a mistra křesťanské mystiky (středa 14. prosince).

Vánoční období začne vigilií Narození Páně v sobotu 24. 12. večer a potrvá do svátku Křtu Páně. Mezi tím si
v pondělí 26. prosince připomeneme sv. Štěpána, prvomučedníka a patrona naší farnosti. V úterý 27. prosince oslavíme svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty a ve středu je Svátek svatých Mláďátek, mučedníků - dětí zabitých králem Herodem ze strachu před nově narozeným králem-Kristem. V pátek 30. prosince oslavíme svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.Jezuitský liturgický kalendář

Ve čtvrtek 1. prosince oslavíme památku sv. Edmunda Kampiána, Roberta Southwella, kněží a druhů SJ, mučedníků. V sobotu 3. prosince oslavíme svátek sv. Františka Xaverského (1506–1552). Narodil se na zámku Xavier v baskické rodině. Během svých studií v Paříži se setkal se sv. Ignácem z Loyoly a stal se jedním z jeho prvních druhů, kteří se zasvětili Bohu na Montmartru r. 1534. Z pověření papeže Pavla III. a portugalského krále se 7. dubna 1541 vydal do Indie a po třinácti měsících přistál v městě Goa. Působil mezi lovci perel na jihovýchodním konci Indie, na Cejlonu, na Malajském poloostrově a na Molukách. Roku 1549 opustil Malakku v Malajsku a odebral se
do Japonska. Roku 1552 se rozhodl odcestovat do Číny, aby i tam mohl misijně působit. Čína ovšem v té době pod přísnými tresty zakázala příjezd jakýchkoliv cizinců do země. Portugalská loď Františka vysadila na ostrově San Čoan poblíž Kantonu, kde 3. prosince 1552 zemřel. Je patronem misionářů.Mše sv. během svátků

Kostel sv. Ignáce z Loyoly:
24. prosince
6:30 7:30 16:00 pro rodiny s dětmi 24:00 tzv. půlnoční
25. a 26. prosince
7:00 9:00 11:00 17:30
27. - 30. prosince
6:15 7:30 17:30
31. prosince
6:30 7:30 17:30
1. ledna
7:00 9:00 11:00 17:30

Kostel sv. Štěpána:
24. prosince
17:00
25. prosince
11:00
26. prosince
11:00 poutní mše sv.
1. ledna
11:00Nový rozpis mší svatých a zpovídání v kostele sv. Ignáce z Loyoly od 1. 1. 2017

Pondělí až pátek                               6:15 mše sv.
                        7:00 zpovídání         7:30 mše sv.
                      16:30 zpovídání       17:30 mše sv.
                      19:00 rytmická mše sv. ve středu
Sobota                                           7:30 mše sv.
                      16:30 zpovídání        17:30 mše sv.
Neděle               6:30 zpovídání         7:00 mše sv.
                        8:30 zpovídání         9:00 mše sv.
                      10:30 zpovídání        11:00 mše sv.
                      16:30 zpovídání        17:30 mše sv.Prosincová setkání nad Starým zákonem

Advent je doba, kdy čekáme na příchod Vykupitele.

Při našem prvním setkání 6. prosince budeme uvažovat nad kapitolou 38 proroka Izajáše. Král Chizkijáš je k smrti nemocen, modlí se k Bohu a je mu dán život: Tu se k Izajášovi stalo slovo Hospodinovo. Jdi a vyřiď Chizkijášovi: Toto praví Hospodin, Bůh Davida, tvého otce: ‚Vyslyšel jsem tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy. Hle, přidám k tvým dnům patnáct let. Vytrhnu tebe i toto město ze spárů asyrského krále. Budu tomuto městu štítem.‘ (Izajáš 38, 4-6) I my máme žít, a nikoliv živořit. Modlitba k Hospodinu dává život i v beznadějných situacích.

Při našem druhém setkání 13. prosince budeme uvažovat nad kapitolou 40 proroka Izajáše; jedná se o situaci, kdy se lid Izraele vrátil ze zajetí v Babylonu do země Izrael: „Potěšte, potěšte můj lid,“ praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy." (Izajáš 40, 1-2)

Naše třetí setkání bude v úterý 20. prosince. Při tomto setkání budeme uvažovat nad duchovním významem Vánoc
a také židovského svátku chanuka.

Všem přeji krásné Vánoce a požehnaný nový rok.

                                                                                                                                          P. Josef Blaha SJTip do Vaší knihovny

PAPEŽ FRANTIŠEK, Jméno Boží je Milosrdenství. Dobrovský s.r.o. 2016. 101 str.

Jednoduchými a přímými slovy se papež František obrací ke každému ve světě a navazuje s nimi dialog. Téma, které je jeho srdci nejblíže – milosrdenství, mělo vždy ústřední význam v jeho svědectví i v jeho pontifikátu. Na každé stránce je cítit přání přiblížit se všem uvnitř církve i mimo ni, těm, kteří hledají smysl života, lék na zranění fyzická
i duchovní.

V rozhovoru s A. Torniellim – odborníkem na Vatikán prostřednictvím vzpomínek vysvětluje papž důvody
pro vyhlášení Sv. Roku milosrdenství. „Církev není ve světě, aby trestala, ale umožnila shledání s tou vášnivou láskou, kterou je Boží milosrdenství.”
                                                                                                                  
                                                                                                                                         Jana LaudátováStředoevropský Magis 2017

O příštích prázdninách, 14. až 23. července 2017, se v České republice a sousedních státech uskuteční mezinárodní setkání mladých lidí Středoevropský Magis (Central Europe Magis, CEM). Setkání, které navazuje na letošní světový Magis v Polsku, pořádají čeští jezuité a jejich přátelé a spolupracovníci.

První část setkání tvoří tzv. experimenty neboli zkušenosti, které se budou konat na různých místech České republiky a dalších států (Slovensko, Polsko apod.). Experimenty se dělí do pěti základních kategorií (umělecké, socio-kulturní, putovní, duchovní a experimenty zaměřené na službu, kam spadají experimenty sociální a ekologické); účastní se jich malé skupinky o zhruba patnácti lidech několika různých národností.

Na závěr se všichni účastníci Magisu sjedou do Prahy, kde na ně budou čekat přednášky a workshopy k hlavnímu tématu setkání („Kontemplativní v činnosti“) a společné poznávání Prahy. Významná část programu bude probíhat
v kostele sv. Ignáce a přilehlých prostorách jezuitské rezidence na Ječné; někteří účastníci zde také budou ubytováni.

Magis znamená „více“ a mladým lidem nabízí příležitost naučit se hledat a nacházet Boha ve všech věcech, posunout si své hranice a lépe poznat sami sebe i druhé lidi v různorodosti jejich kultur.

V současné době hledáme dobrovolníky, kteří by se chtěli jakýmkoliv způsobem zapojit do příprav setkání. Přípravy budou probíhat během celého akademického roku a jejich součástí jsou také pravidelná formační setkávání, která přibližují základní principy ignaciánské spirituality. K průběhu setkání je také možno přispět finančními či materiálními dary.

Všem dárcům a zájemcům ochotnými pomoci mockrát děkujeme!

Kontakt a informace: magis.bohemia@gmail.com.
Webové stránky Magisu v češtině: www.jesuit.cz/magis.Nejbližší události

3. prosince (sobota)  Duchovní obnova pro dospělé
4. prosince neděle)  Setkání „Velké kafe“ po mši sv. v 9:00 hod. v Druž. sále
                                 Mši sv. v 17:30 hod. doprovodí zpěvem Chrámový pěvecký sbor Ignis
                            „Svatoštěpánský adventní večer“ od 18:30 hod. v kostele sv. Štěpána
5. prosince (pondělí)             Setkání dětí ze sv. Mikulášem v sále Ignáce Raaba
6. prosince (úterý)   Biblická setkání nad SZ
10. prosince (sobota) Koncert „Gospelové Vánoce 2016“
11. prosince (neděle) Mši sv. v 11:00 hod. doprovází Svatoignácký sbor
                                  „Svatoštěpánský adventní večer“ od 18:30 hod. v kostele sv. Štěpána
13. prosince (úterý)   Biblická setkání nad SZ
                                Společenství dospělých
17. prosince (sobota) Koncert pro Hospic v Prachaticích od 18:30 hod.
18. prosince (neděle) „Svatoštěpánský adventní večer“ od 18:30 hod. v kostele sv. Štěpána
20. prosince (úterý) Biblická setkání nad SZ
21. prosince (středa) Není rytmická mše sv. v 19:00 hod.
                                   Koncert ZŠ Ohradní od 19:00 hod.
24. prosince (sobota) Zapojujeme se do akce Pražské betlémy
25. prosince (neděle) Mši sv. v 11:00 hod. doprovází Svatoignácký sbor
27. prosince (úterý)   Společenství dospělých

* * *
Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na webu.
* * *
Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci nechť kontaktují paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na e-mailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo e-mailem na adrese vpatrov@seznam.cz.

Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14 do 17 hod. V klubovně č. 70 ve dvoře jezuitské rezidence. Nezůstávejte osamělí doma, přijďte mezi nás!

Děkujeme všem, kteří přispívají dary do našeho bazárku, který je provozován při setkání „Velké kafe“. (I nevyžádané vánoční dárky, nabídnuté touto formou druhým, by mohly udělat radost!)

* * *
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce
Pondělí až pátek 6:15 7:30 17:30 19:00 rytmická mše sv. ve středu
Sobota 7:30 17:30
Neděle 7:00 9:00 11:00 17:30
* * *
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána
Neděle 11:00


ZPRAVODAJ
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2 Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 2.12.2016

Publikováno: 07.12.2016 03:51
Aktualizováno: 30.12.2016 15:16