Zpravodaj - září 2019

Návrat P. Adolfa Kajpra SJ

V tomto měsíci si připomeneme kulaté výročí úmrtí P. Kajpra. V úterý 17. září to bude již 60 let, co P. Kajpr
v leopoldovské věznici dovršil svou pozemskou pouť.

Při tomto výročí budeme jistým způsobem svědky návratu P. Kajpra do kostela sv. Ignáce. Při bohoslužbě 22. září
v 9 hodin, kterou bude sloužit pan kardinál Dominik Duka, mají být uloženy tělesné ostatky P. Kajpra u jeho památníku v kapli sv. Aloise Gonzagy a zároveň bude zahájena diecézní fáze procesu jeho blahořečení.

P. Kajpr se vrací na místo, kde za svého života působil, do chrámu, ve kterém sloužil Bohu a lidem.

Jeho návrat ke svatému Ignáci nám podtrhuje a umocňuje jeho blízkost nám všem. Svědčí o ní i důvěra věřících, kteří stále znovu prosí o jeho přímluvu a počítají s jeho pomocí. Máme privilegium zakoušet sílu společenství celé církve, sílu lásky, která nás sjednocuje i přes hranici smrti.

O této lásce k nám v jednom svém kázání P. Kajpr promlouvá:

Láska... je velká jednotitelka. Ten, komu ona otevře oči, není spokojen sám se sebou, cítí, že má-li plně žít, potřebuje i jiných k tomu, a ne proto, aby je zotročoval, vysával, aby jim cokoliv bral, cítí, že oni jsou také jaksi rovnocennou, nutnou složkou jeho bytosti, a proto žije plně, jen když v nich a s nimi žije a cítí...

Taková láska nemůže být nejasný, slaďoučký cit, jenž v nás někdy je a někdy ne, není to sentimentální změkčilost, nýbrž silná, mohutná víra, přesvědčení o tom, že svět je velkou jednotou, protože celý visí na živém a životodárném Středu, z něhož dýcháme a sajeme své jsoucno. A tak každá láska je vlastně touhou po tomto živém Středu, jenž přitahuje k sobě všechno, co je schopno cítit. (Ministerium verbi, 476)
                                                                                                                                        P. Pavel Bačo SJ


Obecný liturgický kalendář

V úterý 3. září je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. V pátek 13. září je památka sv. Jan Zlatoústého, biskupa a učitele církve. Na sobotu 14. září připadá svátek Povýšení svatého kříže. Následuje 
16. září památka babičky sv. Václava sv. Ludmily, a 20. září si připomeneme památku sv. Ondřeje Kim Taeonga, kněze, a Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků. V sobotu 21. září oslavíme svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Na pondělí 23. září připadá památka stigmatizovaného kapucínského kněze sv. Pia z Pietrelciny
a v pátek 27. září si připomeneme sv. Vincence de Paul, kněze. Slavnost hlavního patrona českého národa sv. Václava, mučedníka, připadá letos na sobotu 28. září. V pondělí 30. září si připomeneme sv. Jeronýma, kněze
a učitele církve.


Jezuitský liturgický kalendář

V sobotu 7. září oslavíme památku sv. Štěpána Pongrácze, Melichara Grodeckého a Marka Križína, kněží
a mučedníků, a v pondělí 9. září vzpomeneme sv. Petra Klavera, kněze. V úterý 10. září oslavíme bl. Františka Gárate, řeholníka. V úterý 17. září si připomeneme sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve. Ve středu
18. září je památka sv. Stanislava Kostky, řeholníka.


Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova

Vás srdečně zve na mši sv. na poděkování za příklad víry P. Adolfa Kajpra SJ († 17. 9. 1959) při příležitosti 60. výročí jeho smrti a zahájení diecézní fáze procesu jeho blahořečení.

Bohoslužba, spojená s uložením ostatků Božího služebníka, bude slavena v neděli 22. září 2019 od 9:00 hod. v kostele sv. Ignáce (Praha). Hlavním celebrantem bude arcibiskup Dominik kard. Duka OP.

                                                                                                                                P. Petr Přádka SJ, provinciál


Základy křesťanství a příprava dospělých ke svátostem křtu, Eucharistie a biřmování

První setkání dospělých, kteří chtějí poznat základy křesťanství a případně být pokřtěni, bude v úterý 8. října 2019 od 18:30 hod.; pro bližší informace kontaktujte P. Pavla Bačo SJ (rektor@kostelignac.cz).

První setkání dospělých, kteří chtějí být biřmováni, bude v pondělí 7. října 2019 od 18:30 hod.; pro bližší informace kontaktujte P. P. Bačo SJ.

První setkání lidí, kteří se druhým rokem připravují na křest bude ve čtvrtek 10. října 2019.

Sraz všech skupin je na vrátnici jezuitské rezidence (Ječná 2, Praha 2). 


Katecheze / výuka náboženství pro děti

Setkání dětí, které budou v tomto šk. roce chodit na katechezi / výuku náboženství, začíná v pondělí 9. září v sále Ignáce Raaba (Ječná 2, Praha 2).

Předběžné časy setkání:
pondělí 13:30 - 14:30          skupina dětí mladšího školního věku
středa 16:00 - 17:00            skupina dětí staršího školního věku

Děti s rodiči se nemusí předem hlásit a mohou přijít na první setkání skupiny, kterou si vybrali.
Nevyhovují-li navržené časy, pokusíme se vám vyjít vstříc.
Přihlášky jsou k dispozici na webu.

V případě potřeby kontaktujte Terezu Novotnou (tereza@kostelignac.cz)


Čtvrteční adorace

Pravidelné čtvrteční večerní adorace v našem kostele začínají hned po večerní mši sv., konají se cca od 18:15 
do 19:15 hod. Přicházet i odcházet lze z Ječné ulice přes sakristii. Výjimkou budou adorace v první čtvrtky v měsíci, kdy bude otevřený hlavní vchod kostela a modlitbu budou moderovat mladí lidé (včetně hudby).


Čtvrteční setkání mládeže

Vzniká nové společenství mládeže (od 12 let), které bude hudbou doprovázet čtvrteční večerní adorace v našem kostele (cca od 18:15 do 19:15 hod.). Setkání, při němž nacvičíme písně, zahrajeme si hry… je zatím jednou
za měsíc ( čtvrtek 17:00 – 18:00 h.) v sále Ignáce Raaba. Začínáme ve čtvrtek 12. září. Více na www. kostelignac.cz
Jsi zván/a!


Kalendář aktivit

K 1. říjnu 2019 vyjde půlroční Kalendář aktivit u kostela sv. Ignáce. Prosím ty, kteří v něm chtějí informovat
o připravovaných akcích, aby informace o nich poslali do 22. září na mail info@kostelignac.cz.

                                                                                                                                      Děkuji, Tereza Novotná


Využití prostor v areálu kostela sv. Ignáce ve školním roce 2019/2020

Prosím ty, kteří jsou zodpovědní za skupiny (společenství, sbory atp.) a vědí, že si přejí prostory v areálu kostela
sv. Ignáce ve školním roce 2019/2020 využívat, aby se mnou koordinovali čas a místo, v nichž budou aktivity probíhat (příchod i odchod), a poskytli kontaktní telefonní číslo a mail. Bez domluvy není možné využívat prostory (budou zablokovány čipy).

Informace, prosím, poskytněte, nejpozději do 8. září 2019.
                                                                                    Děkuji. Tereza Novotná (tereza@kostelignac.cz)


Setkání nad Starým zákonem

Téma měsíce září: Strach, jeho kořeny a překonání strachu

3. září 2019

V měsíci září se zaměříme na důvěru v Boží slovo – v hebrejštině slovo דבר  (dá‘var) znamená nejen slovo, ale
událost. Toto slovo je současně příslibem, že Bůh dá člověku odvahu a pomoc. Člověk, a to nejenom dnešní doby, má strach. Mluví o tom německý židovský filosof Franz Rosenzweig (1886 – 1929) v knize Hvězda vykoupení,
(v německém originále Stern der Erlösung, poprvé vydáno roku 1921). „Člověk by od sebe sama neměl odvracet tento strach z pozemského. Musí žít v tomto stínu smrti.“

A tak se nám zdá, že například Žalm 23 je idylou, kde je vše uspořádáno krásně a dobře – ale i zde se mluví
o strachu ze stínu smrti:

Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě
na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
 

10. září 2019

Každý z nás má určitý strach – do určité míry je to předtucha něčeho zlého, nebo je tento strach jen znakem pudu sebezáchovy? Německý filosof Martin Heidegger (1889-1976) ve své nejslavnější knize Sein und Zeit (Bytí a čas - vyšlo roku 1927) o strachu říká: „Je to něco, co je nanejvýš škodlivé, a dokonce se stále přibližuje… při tomto přibližování se stupňuje to, že toto zlo nás může postihnout.“ (Bytí a čas, český překlad - Praha 2002). Zde vidíme, že se jedná o dost přesné vyjádření toho, čeho se člověk obává. Z čeho máme obavy a strach my? Domnívám se, že to vyjadřuje Žalm 27:

Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach? Když se na mě vrhli zlovolníci, aby pozřeli mé tělo, protivníci, moji nepřátelé, sami klopýtli a padli. Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň, kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat. O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu. On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne. Již teď zvedám hlavu nad své nepřátele kolem. V jeho stanu budu obětovat své oběti za hlaholu polnic, budu zpívat, prozpěvovat žalmy Hospodinu. Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, odpověz mi! Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, tvář tvou hledám. Svoji tvář přede mnou neukrývej, v hněvu nezamítej svého služebníka. Ty jsi byl má pomoc, neodvrhuj mě
a neopouštěj, Bože, moje spáso. I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme. Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě rovnou stezkou navzdory těm, kdo proti mně sočí. Nevydávej mě zvůli mých protivníků! Zvedli se proti mně křiví svědkové, i ten, z něhož násilí čiší. Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých! Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!

17. září 2019

 Při našem posledním setkání v září se zamyslíme nad textem sv. Terezie z Ávily, španělské světice židovského původu (1515-1582): "Nada te turbe. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta: sólo Dios basta."

Ať tě nic netrápí, z ničeho neměj ani strach, ani hrůzu!!! Všechno se mění, jenom Bůh zůstává stejný!!! Skrze trpělivost získáš vše!!! Ten, kdo má Boha, má vše!!! Bůh sám stačí!!!

V mé knize Tóra a láska (Praha, 2016) jsem psal o židovském původu sv. Terezie z Ávily (tamtéž, s. 44 a dále).
Sv. Terezie z Ávily v sobě spojovala ducha židovsko – křesťanské teologie, jak o tom mluví významný francouzský kardinál Jean Danielou. Židé a křesťané jsou bratři a v duchu tohoto přátelství a bratrství se má odvíjet i náš boj proti strachu v dnešním světě.                                                                                                                                        P. Josef Blaha SJ


Tweety papeže Františka (červenec 2019):

Modlíme se za nemocné, kteří jsou opuštěni a ponecháni, aby zemřeli.  Společnost je lidská, pokud chrání život, každý život, od jeho počátků až po jeho přirozený konec, aniž by si vybírala, kdo je hoden žít a kdo ne. Lékaři by měli sloužit životu, ne ho brát.

„Nejde jenom o migranty“ – ve dvojím smyslu slova: migranti jsou v prvé řadě lidé a dnes symbolizují všechny odepisované lidi v globalizované společnosti.

Potřebujeme lidi a instituce, kteří by bránili důstojnost dělníků, důstojnost práce a dobro Země, našeho společného domova.

Svou pozorností k malým a chudým můžeš v noci rozžehnout hvězdy pro ty, kdo trpí.

Všichni občas procházíme dny, kdy je nám těžko, ale vždycky musíme pamatovat, že život je milost. Je to zázrak, který Bůh učinil z ničeho.                                                                                                                                                
                                                                                                                                         Juraj Krivošík


Tip do Vaší knihovny

KUFFA, Marián. Maturita z lásky aneb Pro nesmrtelnou duši snesu každý kopanec. Kumran s.r.o., 2016. 93 s.

Jak říká autor této útlé knížky – „celý život je maturita. Maturita z lásky. Existuje jen jeden předmět: láska. Kéž Pán Bůh dá, abych odmaturoval co nejlépe. Hodnotí se láska a snaha.“ Kniha přináší příběhy ze života žakovského faráře. Má být návodem k pochopení, že svatost je možná na každém místě. Farář M. Kuffa ukazuje, co se pro ni dá dělat. Důvěřovat Bohu, milovat druhé tak, jak to potřebují, ne, jak si zaslouží, odpouštět těm, kteří nám budou házet klacky pod nohy.

A nezapomínejme, že každá bolest nás čistí v lásce. Je ovšem třeba být trpělivý.                                                                                                                                                                                        Jana Laudátová


Beseda – Otec Špidlík mezi námi

Srdečně zveme na besedu k 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka. O tomto výjimečném jezuitovi bude hovořit P. Michal Altrichter z jezuitské komunity v Olomouci. Naše pozvání přijal také historik oc. Jaroslav Šebek.

Přijďte s námi zavzpomínat na mimořádnou osobnost, kterou kardinál Špidlík byl, a jíž odkaz je stále aktuální. Beseda se koná 27. října 2019 v 10:15 h. v Družinském sále.


Nejbližší události

1. září (neděle)

Žehnání školních potřeb při bohoslužbách v 9:00 a 17:30 h. Školní pomůcky dejte před liturgií na stolek před oltářem.

Setkání „Velké kafe“ po mši sv. v 9:00 h.

3. září (úterý)

Biblická setkání nad SZ

5. září (čtvrtek)

Začínají pravidelné čtvrteční večerní adorace v našem kostele. Zahájení hned po večerní mši sv., konají se cca od 18:15 do 19:15 hod. Přicházet i odcházet lze
z Ječné ulice přes sakristii.

8. září (neděle)

Poslední termín k oznámení informací ohledně prostor, klíčů a čipů.

9. září (pondělí)

Zahájení katechezí / výuky náboženství pro děti

Koncert: Varhanní hudba jezuitů a pro jezuity od 19:00 h.

10. září (úterý)

Biblická setkání nad SZ

17. září (úterý)

Biblická setkání nad SZ

22. září (neděle)

Bohoslužba v 9:00 h. na poděkování za příklad víry P. Adolfa Kajpra SJ († 17. 9. 1959) při příležitosti 60. výročí jeho smrti a zahájení diecézní fáze procesu jeho blahořečení

Poslední termín k oznámení informací do Kalendáře aktivit

12. října (so)

Podzimní farní výlet


Všechny aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce či jezuitské rezidenci (Ječná 2, Praha 2).

Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na webu. 

* * *

Právní poradna bude fungovat od října.

* * *

Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci, nechť kontaktují paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na e-mailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na adrese vpatrov@seznam.cz.

* * *

Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14 do 17 hod. v klubovně č. 70 ve dvoře jezuitské rezidence. Nezůstávejte osamělí doma, přijďte mezi nás!

* * *

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek 6:15      7:30    17:30  
Sobota                             7:30    17:30
Neděle                7:00     9:00     11:00   17:30

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle                                     11:00


ZPRAVODAJ

vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 28. 8. 2019

Publikováno: 30.08.2019 03:42
Aktualizováno: 30.08.2019 14:53