Zpravodaj - červen 2019

Život v Duchu svatém

Velikonoční doba nám vrcholí slavností Seslání Ducha svatého, příchodem Přímluvce, kterého Kristus dává své církvi a skrze něhož stále zůstává s námi. Události kolem letnic v prvotní církvi a některé specifické dary Ducha se nám mohou zdát jako mimořádné a výjimečné, jaksi za hranicí naší běžné každodenní zkušenosti. Ovšem působení Ducha je mnohem širší a hlubší, neomezuje se jen na několik výjimečných projevů a darů.

Apoštol Pavel ve dvanácté kapitole prvního listu Korinťanům hovoří o rozmanitých darech téhož Ducha a v závěru kapitoly uvádí:
Jsou snad všichni misionáři? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc dělat zázraky? Mají všichni moc uzdravovat? Mluví všichni jazyky? Umějí všichni (ty řeči v neznámém jazyku pronesené) vykládat? Usilujte však o dary lepší. A teď vám chci ukázat ještě mnohem vzácnější cestu. (1 Kor 12, 29-31)

Tento závěr ústí do Pavlovy velepísně lásky v třinácté kapitole. Popisované kvality lásky se nám mohou zdát jako velice „všední“, jako něco, co potřebujeme v obyčejnosti každého dne:
Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. (Láska) všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží. Láska nikdy nepřestává. Dar prorokování pomine, dar jazyků už nebude, dar poznání zanikne. (1 Kor 13, 4-8)

Svatodušní svátky nám mohou připomenout, abychom usilovali o tyto lepší dary, o tuto vzácnější cestu, abychom byli vnímaví vůči nenápadným darům Ducha svatého, aby i v našich životech byly patrné tyto projevy pokorné lásky.

                                                                                                               P. Pavel Bačo SJ

Obecný liturgický kalendář
V sobotu 1. června je památka sv. Justina, mučedníka, 3. června si připomeneme památku sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. Ve středu 5. června vzpomeneme na sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, den na to 6. června
na sv. Norberta, zakladatele premonstrátského řádu. V neděli 9. června je slavnost Seslání Ducha svatého a v pondělí
10. června památka Panny Marie, Matky církve. V úterý 11. června si připomeneme památku sv. Barnabáše, apoštola. V neděli 16. černa je slavnost Nejsvětější trojice. V pondělí 24. června je slavnost narození svatého Jana Křtitele a v pátek 28. června je slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, je v pátek 29. června.


Jezuitský liturgický kalendář
21. června si připomeneme památku sv. Aloise Gonzagy (1568-1591), patrona mládeže a studujících, přímluvce
při volbě povolání a pomocníka proti očním chorobám a morové epidemii. K atributům tohoto světce patří kříž, lebka a lilie. Pod vlivem sv. Karla Boromejského se Alois rozhodl sloužit Bohu a přes nesouhlas svého otce vstoupil
v 17 letech do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova. Své úsilí věnoval studiu a péči o těžce nemocné. Zemřel ve 23 letech během morové epidemie.


Farní výlet
Dne 18. května 2019 se uskutečnil další oblíbený výlet farního společenství při kostele sv. Ignáce, tentokrát byl naším cílem zámek Sychrov, jeden z nejnavštěvovanějších objektů v daném regionu, a potom Kryštofovo údolí. Historie místa Sychrov sahá do středověku, až do 15. století. Původně zde stála gotická kamenná tvrz, která byla v průběhu třicetileté války zničena. Zpustlé panství získal s tvrzí vévoda Albrecht z Valdštejna. Po chebském atentátu byl Sychrov zkonfiskován a roku 1669 panství získala rodina Lamottů z Frintroppu. Patrový barokní zámek Sychrov později prošel klasicistní a novogotickou přestavbou. Romantickou podobu získal především díky knížecímu staviteli Josefu Pruvotovi. Barokní podobu získal zámek ve vlastnictví duchcovské větve Valdštejnů, kteří ho roku 1740
od Lamottů koupili a připojili ke svijanskému panství. Roku 1820 získal Sychrov Karel Rohan. Rohanové jej vlastnili do roku 1945, kdy došlo ke konfiskaci a Rohanové odešli. Romantická přestavba proběhla v letech 1847-1862. Iniciátorem romantických přestaveb a úprav Sychrova byl kníže Kamil Rohan, s jehož jménem je spojován největší rozkvět panství. Překrásná je Kaple nanebevzetí Panny Marie, kde jsou funkční varhany, na které hrál i Antonín Dvořák. Na budově Územní památkové správy v areálu zámku je umístěna pamětní deska tohoto hudebního skladatele. Zámek Sychrov je nazýván květem Francie na české půdě nebo též vyřezávaná pohádka. Schodišťová hala sloužila k rodové reprezentaci. Rohanové byli starobylý rytířský rod, původem z Bretaně, jejich symbolem jsou ocásky hranostajů, symbol vznešenosti a urozenosti, jsou zastoupeny i v rodovém erbu. Členové rodu Rohanů ve svých rukou soustředili rozsáhlý majetek i politický vliv. Stěny zámku zdobí cenné olejomalby předků Rohanů a francouzských králů. V zámku se nachází největší sbírka francouzské portrétní malby ve střední Evropě. Většina místností je vyzdobena bohatou řezbářskou výzdobou Petra Buška. Po prohlídce byla příležitost k příjemné procházce v nádherném zámeckém parku. Poté jsme se přesunuli do Kryštofova Údolí, kde jsme nejprve obdivovali krásný vesnický orloj, který vytvořil Martin Chaloupka z bývalé trafostanice. Kryštofovo Údolí je malá půvabná vesnice v údolí Rokytky s roubenými domky. Následoval vynikající oběd ve zdejší restauraci. Po obědě jsme zavítali do překrásného dřevěného kostelíku sv. Kryštofa, kde jsme se po prohlídce zúčastnili mše svaté. Místní řezbáři jej vyzdobili v letech 1683-84. Původně to byl kostel luteránský. Poslední částí výletu byl volný program, s možností návštěvy zdejšího muzea betlémů, vycházky k viaduktu nebo občerstvení u kávy v dobové cukrárně a kavárně U Ježka. Na závěr bych chtěla jménem účastníků poděkovat Duchovní správě, Emanovi Vittekovi za jako vždy perfektní organizaci a ráda bych ocenila i profesionalitu, fundovanost a smysl pro humor našeho pana průvodce. Těšíme se již na podzimní výlet.

                                                                                                                   Vlaďka Jokešová


Fotografie z výletu naleznete na www. kostelignac.cz


Noc kostelů 2019
V pátek 2. května 2019 se konala akce Noc kostelů. Tuto noc jsme přežili i prožili. Během této noci navštívilo kostel sv. Štěpána přibližně 1000 lidí a kostel sv. Ignáce přibližně 3000 lidí. V rámci této akce dobrovolníci z našich řad také odpovídali na otázkami, modlili se z přítomnými… V našem kostele (a určitě i dalších chrámech) se nesla noc také hledáním odpovědí na otázku po smyslu lidské existenci či otázky, zda existuje Bůh. Prosíme o modlitbu
za návštěvníky. Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu, i těm, kteří se za akci modlili.

Muzejní noc 8. června 2019
V sobotu 8. června je akce Muzejní noc. V rámci této akce bude náš kostel otevřen pro tichou modlitbu se svíčkami, kterou moderuje komunita Chemin Neuf. Před tím zazní od 19:00 koncert Vocaliky. Využít tuto možnost jsme se rozhodli, protože bychom rádi nabourali názor některých lidí, že kostel je jen kulturní památka.
Přijďte se s námi modlit. Jste srdečně zváni.


Letáček o kostele
Do Zpravodaje je vložený nový letáček o našem kostele. Chcete-li se k němu vyjádřit (k obsahu, velikosti písma atd.) napište do konce června na info@kostelignac.cz
Možnost vyjádření se týká pouze farníků nikoli příležitostných návštěvníků! Děkujeme.


Setkání nad Starým zákonem
Poprvé se setkáme v úterý 4. června. Při tomto setkání budeme uvažovat nad překladem Bible do latiny, který se jmenuje Vulgáta. Přeložil ji sv. Jeroným z hebrejštiny
a z řečtiny do latiny – do té doby byl jediný latinský překlad známý jako Vetus Latina. Sv. Jeroným rozhodně neměl lehkou práci, poněvadž jak řecký překlad Starého zákona, zvaný Septuaginta, tak i hebrejský text Starého zákona byly považovány např. sv. Augustinem za Bohem inspirované a Jeroným narážel na mnohé obtíže.

Jak poznamenal jeden z nejlepších českých biblistů, nedávno zesnulý prof. Milan Balabán, překladem z hebrejštiny a z řečtiny do latiny se mnohé ztratilo. Řečtina byla jazykem Aristotela, Platona, a mnoha dalších významných filosofů – ale gramatika a myšlenkové procesy v hebrejštině na jedné straně a v řečtině na druhé straně jsou podstatně odlišné. Ve francouzštině existuje přísloví: chaque traduction est une trahison – každý překlad je zrada.

Edit Steinová, židovská intelektuálka, která konvertovala na katolicismus, napsala, že překlad by měl být naprosto transparentní jako čistý, průhledný potok. Je ale takový překlad vůbec možný? Na druhé straně všichni víme, že překlady potřebujeme.

Jak tedy tento problém vyřešit? Sv. Jeroným argumentoval tím, ostatně jako Origenes, že Vulgáta bude pravým „křesťanským“ překladem Bible.

Při tomto překladu se zamyslíme nad prvními třemi kapitolami knihy Genesis a tím, jak je chápou křesťané a jak je chápou Židé.

Naše druhé setkání bude 11. června. Budeme v něm uvažovat nad Žalmem 119, který je oslavou Tóry – slovo, které se nesprávně překládá jako zákon, ale znamená nauku nebo osvětlení cesty: Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon. Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem… tvá svědectví budou nadále mým potěšením, jsou to moji rádci. (Dálet) Do prachu je přitisknuta moje duše, zachovej mi život podle svého slova. Vyprávěl jsem o svých cestách – tys mi odpověděl, vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Dej mi porozumět cestě svých ustanovení, chci přemýšlet o tvých divuplných činech. Moje duše se rozplývá žalem, pozvedni mě podle svého slova. Odvrať ode mne cesty klamu, podle svého Zákona se nade mnou smiluj. Zvolil jsem si cestu věrnosti, stavím si před oči tvé soudy. Přimkl jsem se k tvým svědectvím, nedej, Hospodine, abych byl zahanben! Poběžím cestou tvých přikázání, dal jsi mému srdci volnost. (Hé) Ukaž mi cestu svých nařízení, Hospodine, důsledně ji budu zachovávat. Dej mi rozum a budu tvůj Zákon zachovávat, budu se ho držet celým srdcem. Veď mě po cestě svých přikázání, oblíbil jsem si ji. Ke svým svědectvím nakloň mé srdce, nikoli k zištnosti. Odvracej mé oči, ať nehledí na šalebnost, na své cestě mi zachovej život. Splň své slovo svému služebníku, jenž žije v tvé bázni. Odvrať ode mne potupu, které se lekám, tvé soudy jsou dobrotivé. Po tvých ustanoveních tak toužím, svou spravedlností mi zachovej život. (Vav) Kéž na mě sestoupí tvé milosrdenství, Hospodine, i tvá spása, jak jsi řekl, a já dám odpověď tomu, kdo mě tupí, neboť doufám ve tvé slovo. Nikdy nezbavuj má ústa slova pravdy, neboť čekám na tvůj soud. Tvého Zákona se budu držet ustavičně, navěky a navždy. Volně budu chodit, na tvá ustanovení se dotazuji. O tvých svědectvích před králi budu mluvit a nebudu zahanben. Tvá přikázání jsou pro mne potěšením, já jsem si je zamiloval… Nařízení tvá si zpívám jako žalmy v domě, kde jsem jenom hostem. V noci si připomínám tvé jméno, Hospodine, tvého Zákona se držím. Mně připadl tento úkol: ustanovení tvá zachovávat. (Chet) Pravím: Hospodine, tys můj úděl, držím se tvých slov. O shovívavost tě prosím celým srdcem, smiluj se nade mnou, jak jsi řekl. Uvažuji o svých cestách, k tvým svědectvím obracím své nohy. Pospíchám a neotálím tvé příkazy dodržovat. Ovinují mě provazy svévolníků, nezapomínám však na tvůj Zákon. Vstávám o půlnoci, abych ti vzdal chválu za tvé spravedlivé soudy. Jsem druhem všech, kteří se tě bojí a tvých ustanovení se drží. Tvého milosrdenství je, Hospodine, plná země, vyučuj mě v tom, co nařizuješ. (Tet)… Hospodine, vím, že tvé soudy jsou spravedlivé, pokořils mě pravdou. Kéž se projeví tvé milosrdenství a potěší mě, jak jsi svému služebníku řekl. Kéž mě zahrne tvé slitování a budu žít, tvůj Zákon je pro mne potěšením. Opovážlivce ať stihne hanba za to, že mi křivdí, já o tvých ustanoveních přemýšlím. Navrátí se ke mně ti, kdo se tě bojí, ti, kdo tvá svědectví znají. Kéž je mé srdce bezúhonné podle tvých nařízení, ať nejsem zahanben. (Kaf) Moje duše chřadne touhou po tvé spáse, čekám na tvé slovo. Zrak mi slábne, vyhlížím tvé slovo, kdy už mě potěšíš? Vedlo se mi jako měchu v kouři, na tvá nařízení jsem však nezapomněl. Kolikpak dnů zbývá tvému služebníku? Kdy nad těmi, kdo mě pronásledují, vykonáš soud? Opovážlivci mi kopou jámy bez ohledu na tvůj Zákon. Všechna tvá přikázání jsou pravda. Pronásledují mě neprávem, pomoz! Bezmála už se mnou v zemi skoncovali, já však tvá ustanovení neopustím. Podle svého milosrdenství mi zachovej život, svědectví tvých úst se budu držet. (Lámed) Věčně, Hospodine, stojí pevně v nebesích tvé slovo. Z pokolení do pokolení trvá tvá věrnost, upevnil jsi zemi a ta stojí. Podle tvých soudů vše stojí dodnes, to všechno jsou tvoji služebníci. Kdyby mi tvůj Zákon nebyl potěšením, dávno bych v svém pokoření zhynul. Na tvá ustanovení nezapomenu nikdy, protože mi jimi zachováváš život. Tobě patřím, buď má spása, na tvá ustanovení se dotazuji. Svévolníci na mě čekají, aby mě zahubili, já se snažím porozumět tvým svědectvím. Vidím, že vše spěje k svému konci, přikázání tvé má nekonečný prostor. (Mém) Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím. Nad nepřátele mě činí moudřejším tvá přikázání, navěky jsou moje. Jsem prozíravější než všichni moji učitelé, neboť přemýšlím o tvých svědectvích. Rozumu jsem nabyl víc než starci, neboť tvá ustanovení zachovávám. Před každou zlou stezkou jsem zdržel své kroky, držel jsem se tvého slova. Neodchyluji se od tvých soudů, neboť ty mi ukazuješ cestu. V srdci jsem se rozhodl plnit tvá nařízení navěky a do důsledků. (Sámek) Nenávidím obojetné lidi, miluji tvůj Zákon. Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo. Pryč ode mne, zlovolníci! Budu zachovávat přikázání svého Boha. Podpírej mě, jak jsi řekl, a budu žít, v mých nadějích mě nezahanbuj. Buď mi oporou a budu spasen, stále budu hledět na tvá nařízení. Zhrdáš všemi, kdo zbloudili od tvých nařízení, protože záludně klamou. Všechny svévolníky v zemi odklízíš jak strusku, proto jsem si zamiloval tvá svědectví. Strachem před tebou se chvěje mé tělo, bojím se tvých soudů. (Ajin) Vykonávám soud a spravedlnost, neponechej mě těm, kdo mě utlačují. Zasaď se za svého služebníka k jeho dobru, aby mě opovážlivci neutlačovali. Zrak mi slábne, vyhlížím tvou spásu, výrok tvé spravedlnosti. Nalož se svým služebníkem podle svého milosrdenství, vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Jsem tvůj služebník, učiň mě rozumným, abych poznal tvá svědectví. Hospodine, je čas jednat, tvůj Zákon se porušuje. Ano, miluji tvá přikázání víc než zlato, víc než zlato ryzí. Všechna ustanovení chci ve všem správně plnit, nenávidím každou stezku klamu. (Pé) Tvá svědectví jsou divuplná, proto je má duše zachovává. Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti. Dychtivě otvírám ústa, toužím po tvých přikázáních. Shlédni na mne, smiluj se nade mnou podle toho, jak soudíváš ty, kdo milují tvé jméno. Upevni mé kroky tím, cos řekl, dej, ať žádná ničemnost mě neovládne. Vykup mě z útlaku lidí, chci se tvých ustanovení držet. Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku, vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Proudem se mi řinou slzy z očí, že se nedodržuje tvůj Zákon. (Çáde) Ty jsi, Hospodine, spravedlivý, přímý ve svých soudech. Přikázal jsi, aby tvá svědectví byla spravedlnost a naprostá pravda. Horlivost mě sžírá, moji protivníci zapomněli na tvá slova. Co jsi řekl, je důkladně protříbené, tvůj služebník si to zamiloval. Já jsem nepatrný, pohrdaný člověk, avšak na tvá ustanovení jsem nezapomněl. Věčně spravedlivá je tvá spravedlnost, tvůj Zákon je pravda. Soužení a úzkost na mě doléhají, přikázání tvá jsou pro mne potěšením. Spravedlnost tvých svědectví je věčná, dej mi rozum a budu žít. (Kóf) Celým srdcem volám: Odpověz mi, Hospodine, chci tvá nařízení zachovávat. Volám k tobě, buď má spása, chci se tvých svědectví držet. Dřív než začne svítat, na pomoc tě volám, čekám na tvé slovo. Mé oči se budí dřív než noční hlídky a přemýšlím o tom, co jsi řekl. Podle svého milosrdenství mě vyslyš, Hospodine, podle svého soudu mi zachovej život. Blíží se už, kdo se ženou za mrzkostmi, vzdalují se od Zákona tvého… Bez důvodů mě pronásledují velmožové, mé srdce má strach jen z tvého slova. Veselím se z toho, co jsi řekl, jako ten, kdo našel velkou kořist. Nenávidím klam, hnusí se mi, miluji tvůj Zákon. Chválívám tě sedmkráte za den za tvé spravedlivé soudy. Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou. S nadějí vyhlížím tvoji spásu, Hospodine, a tvá přikázání plním. Má duše se drží tvých svědectví, velice jsem si je zamiloval. Tvých ustanovení a tvých svědectví se držím, máš před sebou všechny moje cesty. (Táv) Kéž mé bědování dolehne až k tobě, Hospodine, dej mi rozum podle svého slova. Kéž má prosba dojde k tobě, vysvoboď mě, jak jsi řekl. Chvalozpěv ať vytryskne mi ze rtů, neboť mě svým nařízením učíš. Ať můj jazyk opěvuje, co jsi řekl, všechna tvá přikázání jsou spravedlivá. Na pomoc mi podej svoji ruku, tvá ustanovení jsem si zvolil. Hospodine, toužím po tvé spáse, tvůj Zákon je pro mne potěšením. Kéž má duše žije a může tě chválit; kéž mi pomáhají tvoje soudy. Bloudím jako zatoulané jehně, hledej svého služebníka, vždyť jsem na tvá přikázání nezapomněl!

Tento žalm přirovnal jeden z významných biblistů k obsahu celého Písma hebrejské Bible nebo Starého zákona.

Naše třetí a poslední setkání v červnu bude v úterý 18. června. Budeme při něm podrobně rozebírat Žalmy 1 a 2, které pravděpodobně tvoří jeden celek.

Žalm 1 Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem. Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.

Žalm 2 Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány? Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho: „Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme.“ Ten, jenž trůní v nebesích, se směje, Panovníkovi jsou k smíchu. Jednou k nim promluví v hněvu, ve svém rozlícení je naplní děsem: „Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté hoře!“ Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil. Požádej, a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny.“ Nuže, králové, mějte rozum, dejte na výstrahu, soudcové země! Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním. Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají!

Zvláště budeme uvažovat o verši sedmém: Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil“!

Všem farníkům sv. Ignáce a sv. Štěpána přeji krásné prázdniny.

                                                                                                                     P. Josef Blaha SJ


Tweety papeže Františka (duben 2019):

Bůh se nabízí, On se nikdy nevnucuje; osvěcuje nás, ale nikdy nás neoslepuje.

Když budeme žít jako Boží děti a necháme se vést Duchem svatým, budeme prokazovat dobro také celému stvoření. Jak řekl papež Jan XXIII.: "Nikdy jsem nepotkal pesimistu, který dokázal udělat něco dobrého." Pán je především ten, kdo není pesimistický. Neustále se pokouší otevřít cesty ke vzkříšení pro nás všechny.

Každé ráno nás Bůh vyhledává tam, kde jsme. Shromažďuje nás, abychom povstali na jeho slovo, vzhlédli
a uvědomili si, že jsme stvořeni pro nebe.

Potřebujeme žurnalistiku, která je svobodná, ve službě pravdy, dobra a spravedlnosti; žurnalistiku která pomáhá budovat kulturu setkávání.

Kéž nás sv. Josef, pokorný nazaretský dělník, vede ke Kristu, podporuje obětování těch, kdo konají dobro,
a přimlouvá se za ty, kdo ztratili práci, nebo nejsou úspěšní v hledání práce.

                                                                                                                       Juraj Krivošík


Tip do Vaší knihovny
PŘIBYL, Stanislav. Karlův most – v souvislostech víry a ducha. Karmelitánské nakladatelství 2019. 400 s.


Duchovní průvodce po jednom z nejkrásnějších mostů na světě. Autor odkrývá jak jeho krásu, tak souvislosti víry, historických událostí a osob, díky nimž vznikla úchvatná galerie soch svatých. Kniha zároveň pojednává
o bezprostředním okolí mostu. V dosud nevídané míře se tak podařilo přiblížit duchovní dědictví Prahy a českých zemí v evropském a světovém kontextu. Nechte se pozvat k procházce po Karlově mostě!

                                                                                                                       Jana Laudátová


Nejbližší události
1. června (sobota)     Není duchovní obnova pro dospělé
2. června (neděle)     Setkání „Velké kafe“ po bohoslužbě v 9:00 h. v Družinském sále
4. června (úterý)        Setkání nad SZ
8. června (sobota)     Muzejní noc
9. června (neděle)     Při bohoslužbě v 11:00 h. zazní „Berlínská mše“
11. června (úterý)      Setkání nad SZ
14.-16. června (pá-ne)  Víkend povolání
18. června (úterý)      Setkání nad SZ
27. června (čtvrtek)    Zahradní párty na konci školního a akademického roku od 18:15 h.
* * *
Všechny aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce či jezuitské rezidenci (Ječná 2, Praha 2).
Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na webu.
* * *
Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na emailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo na emailové adrese vpatrov@seznam.cz.
* * *
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce
Pondělí až pátek 6:15 7:30 17:30 (středa 19:00 rytmická)
Sobota 7:30 17:30
Neděle 7:00 9:00 11:00 (lat.) 17:30


Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána
Neděle 11:00


ZPRAVODAJ
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2 Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 31. 5. 2019
 

Publikováno: 04.06.2019 10:27
Aktualizováno: 04.06.2019 10:36