Zpravodaj - duben 2022

     Milí přátelé,
Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne a prostřednictvím obřadů necháváme na sebe a v sobě působit velikonoční tajemství. Skrze obřady se můžeme letos znovu nechat oslovit tím, co pro nás a k našemu užitku prožil náš Pán, a nějak jinak, možná trochu lépe, uchopit i tajemství našich vlastních životů. Velikonoční obřady se nemění, ale my ano, a tak mohou být letošní Velikonoce docela svěží a překvapivé podle toho, jak to budeme potřebovat,
a podle toho, jak se dokážeme otevřít Bohu a jeho působení.

Při obřadech přijetí za čekatele křtu a při skrutiniích jsme měli mezi sebou naše katechumeny. Marek, Jan a Jan by měli být pokřtěni a biřmováni při Vigilii a Jindřiška a Štefan v neděli Zmrtvýchvstání odpoledne. Připravovali se poctivě
už od podzimu 2020 při on-line setkáních. Další skupina katechumenů se od letoška připravuje na křest v příštím roce
a čtyři biřmovanci by o svatodušních svátcích měli přijmout svátost křesťanské dospělosti. Doprovázejme všechny svou modlitbou.

Od konce února se snažíme pomáhat válkou sužované Ukrajině. Děje se to ve spolupráci s českou jezuitskou provincií, Akademickou farností u Nejsvětějšího Salvátora a Vysokoškolským katolickým hnutím Praha (VKH). Velký dík patří pastorační asistence Tereze Novotné. Jezuita P. Samuel Prívara SJ vytvořil webovou stránku Chci pomoci Ukrajině, na kterou vstoupíte z webu kostelignac.cz a najdete na ní různé možnosti, jak se na pomoci podílet
a informace o tom, kam pomoc směřuje.

Díky otci Samuelovi a paní Tereze se také podařilo zřídit v prostorách kostela dvě učebny, kde se pod záštitou Základní školy u sv. Štěpána učí ukrajinské děti. Velvyslanectví Ukrajiny byl zaslán výtěžek benefičního koncertu
z pondělí 14. března ve výši 33 500,- Kč. Všem, kdo se na pomoci podílejí, velké díky.

V utrpení Božího Syna můžeme nalézt sílu a trpělivost k nesení utrpení spolu s obyvateli válkou stižených zemí a jeho vzkříšení, celý týden oktávu vzkříšení a velikonoční doba nás zase povzbuzují k naději v lepší budoucnost
a k praktické pomoci, k činné lásce ve smyslu caritas a agapé.

Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní připravovali na Velikonoce; prosíme Tě, ať při jejich slavení hlouběji pronikneme do tajemství Kristova kříže i vzkříšení a stále opravdověji z něho žijeme. 

Přeji Vám všem i Vašim blízkým, abychom díky letošním Velikonocům lépe viděli a lépe chápali a aby naše srdce hořela obnoveným ohněm víry, naděje a lásky opravdových Božích dětí žijících díky Vzkříšení Krista novým životem.

S + požehnáním                                                               P. František Hylmar SJ


Obecný liturgický kalendář

    Květnou nedělí (10. dubna) vstoupíme do Svatého týdne. Čtrnáctým dubnem začíná Velikonoční triduum (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota). Slavnost Zmrtvýchvstání Páně oslavíme 17. dubna a 24. dubna je neděle Božího milosrdenství, jíž končí velikonoční oktáv. Následuje svátek evangelisty sv. Marka (25. dubna). Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve a patronky Evropy oslavíme v pátek 29. dubna.


Jezuitský liturgický kalendář

     Ve čtvrtek 21. dubna si připomeneme příchod prvních 12 členů Tovaryšstva Ježíšova do Prahy
ke kostelu sv. Klementa na Starém Městě. V pátek 22. dubna si připomeneme, že roku 1541 v Římě v bazilice
sv. Pavla za hradbami složili sv. Ignác a dalších pět prvních jezuitů své slavné sliby. Ve středu 27. dubna je památka sv. Petra Kanisia, kněze Tovaryšstva Ježíšova a učitele církve, patrona České provincie Tovaryšstva Ježíšova.


Jubilejní Ignaciánský rok 2021-2022

     Na adrese https://www.youtube.com/watch?v=sqFqEOIDe90 najdete výstižný videoklip Ignác z Loyoly
– Nacházet Boha ve všech věcech,
který vytvořili jezuité z Nizozemí k jubilejnímu Ignaciánskému roku. Může nás inspirovat.

V zákristii je ke koupi kniha rozhovoru s jezuitským generálem P. Arturem Sosou SJ Na cestě s Ignácom
(ve slovenštině). Čtenář v ní najde úvahy o dnešním světě, o církvi a o Tovaryšstvu Ježíšově s důrazem na její současné apoštolské preference spolu s návrhy k osobnímu zamyšlení a k modlitbě.

 Můžete si také pro sebe i pro své známé koupit knížku o modlitbě examen Schůzky s živým Bohem, která byla dotištěna, a další.

Věnujte, prosím, pozornost postavám a podnětům jezuitů na roll-upech rozmístěných v našem kostele, jejichž vznik inicioval a podílel se na něm bratr jezuita Václav Dlapka SJ.


Velikonoce v naší farnosti

BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. IGNÁCE

KVĚTNÁ NEDĚLE 10. 4.

7:00

 

9:00

11:00 lat.

 

17:30

 

ZELENÝ ČTVRTEK 14. 4.

 

 

 

 

 

17:30

 

VELKÝ PÁTEK 15. 4.

 

 

 

 

 

17:30

 

VELIKONOČNÍ VIGILIE 16. 4.

 

 

 

 

 

 

20:00

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 17. 4.

7:00

 

9:00

11:00 lat.

 

17:30

 

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 18. 4.

7:00

 

9:00

11:00 lat.

 

17:30

 

BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. ŠTĚPÁNA

KVĚTNÁ NEDĚLE 10. 4.

 

 

 

11:00

 

 

 

ZELENÝ ČTVRTEK 14. 4.

 

 

 

 

 

17:00

 

VELKÝ PÁTEK 15. 4.

 

 

 

 

 

17:00

 

VELIKONOČNÍ VIGILIE 16. 4.

 

 

 

 

 

 

20:00

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 17. 4.

 

 

 

11:00

 

 

 

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 18. 4.

 

 

 

11:00

 

 

 


Modlitba za naše katechumeny

     Bože všemohoucí, náš nebeský Otče, tys dal světu svého Syna, aby v něm našlo všechno svůj smysl a jednotu, ty v nás vzbuzuješ touhu, abychom ho následovali; shlédni na tyto naše katechumeny a dej, ať jdou věrně za tvým slovem, aby je tvůj Syn přijal do své církve, aby je utvrdil svým svatým Duchem a vedl je podle svého zaslíbení
do věčného království.

Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

                                                              (z Obřadu uvedení do křesťanského života)


Tip do Vaší knihovny

SALDO, Mirjana. Mariino srdce zvítězí. Paulínky 2022. 359 s

     Mirjana vypráví, jak vše začalo, když ve svých šestnácti letech začala s pěti dalšími dětmi vídat tajemnou paní,
ta je pak začala duchovně formovat. Vzpomíná, jak musela čelit nedůvěře, zastrašování, výslechům. Z její autobiografie se dozvíme mnohé o životě v tehdejší Jugoslávii. Dočteme se o úžasném díle Boží prozřetelnosti, která přináší viditelné ovoce po celém světě. Díky Mirjaně máme toto svědectví z první ruky.

„Přicházím mezi vás, protože chci být vaší matkou, vaší Přímluvkyní.“ Kéž vítězství jejího srdce začne právě
u vás.

                                                                Jana Laudátová


Nejbližší události

  10. dubna (neděle)

  Křížová cesta se skladbou Stabat Mater Jana Jakuba Ryby od 16:15 h.

  15. dubna (pátek)

  Modlitba ranních chval a modlitby se čtením od 7:30 h. (není mše svatá)

  16. dubna (sobota)

  Modlitba ranních chval a modlitby se čtením od 7:30 h. (není mše svatá)

  17. dubna (neděle)

  Setkání „Velké kafe“ po mši svaté začínající v 9 h.

  24. dubna (neděle)

  Velikonoční varhanní koncert od 19:00 h.


Velkopáteční sbírka na Svatou zemi

Připojme se, prosíme, Velkopáteční sbírkou i letos k celému světu, který přispívá na život křesťanů ve Svaté zemi.
Po obřadech Velkého pátku bude možné dát své příspěvky do košíčků ministrantům u vrat kostela a také do pokladny u Božího hrobu.

* * *

Sbírka v neděli 1. května bude odeslána do Fondu sv. Vojtěcha na mzdovou podporu duchovních.

* * *

Nový účet sv. Ignáce
Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce má od konce února nový účet 2902133346/2010.

* * *

Rádi zaučíme a přijmeme nové ministranty, kteří by sloužili u oltáře při četných bohoslužbách ve všední dny
i v neděli.

* * *

Vždy v pátek po večerní mši svaté (kromě slavností) se scházejí dobrovolníci k úklidu kostela, aby kostel voněl čistotou.

* * *

V zákristii je krabička na orazítkované poštovní známky, které jednou za čas posíláme otcům pallotinům. Z jejich prodeje je v misiích hrazeno např. očkování dětí, stravné, studia bohoslovců. Děkujeme.


    Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce
Pondělí až pátek          6:15                 7:30                17:30 (i online)
Sobota                                              7:30                17:30 (i online)
Neděle             7:00                 9:00 (i online) 11:00    17:30 (i online)

     Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána
Neděle                                                                       11:00


ZPRAVODAJ  
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravili: P. F. Hylmar SJ, Z. Šimečková, T. Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 8. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno: 10.04.2022 15:57
Aktualizováno: 10.04.2022 16:28