Zpravodaj - listopad 2021

     Milí přátelé,
srdečné listopadové pozdravy. Tento měsíc a závěr liturgického roku nás zvou k důležité připomínce nadzemského cíle našeho života. Jak říká svatý Ignác: „Člověk je stvořen, aby chválil Boha, ctil ho a sloužil mu, a tím, aby spasil svou duši“ (Východisko a základ Duchovních cvičení). Těšíme se spolu s těmi, kdo už dospěli k plnému společenství se svým Stvořitelem, a modlíme se za ty, kdo k tomu ještě mohou potřebovat hlubší a důkladnější očistu a přípravu.

V Dušičkové kapli máme v těchto týdnech možnost shlédnout expozici o kněžích Janu Bulovi a Václavu Drbolovi, mučených a po zinscenovaných procesech popravených v době komunistické totality. Jako náš P. Adolf Kajpr i oni jsou navrženi k případnému blahořečení.

V dušičkovém týdnu bude v kostele umístěn i panel znázorňující místa života svatých a blahoslavených jezuitů, které oslavíme 5. listopadu, a v dalších týdnech budeme moci nahlédnout do života řeholního společenství Společnost sester Ježíšových (SSJ), jehož členky žijí a vydatně pomáhají kolem našeho kostela. Při té příležitosti můžeme výslovněji pamatovat na dobrá nová kněžská a řeholní povolání. Určitě můžeme v rámci novény a nadcházejícího svátku prosit o přímluvu i sv. Františka Xaverského.

Obvyklé „velké kafé“ tento měsíc raději kvůli pandemii dělat nebudeme, ale snad se podaří do konce roku zorganizovat setkání malých skupin v rámci synodního procesu. Synoda má oživit společné kráčení všech v církvi. To můžeme realizovat i tím, že se aspoň občas přidáme k již existujícím aktivitám našeho společenství: k bohoslužbám, adoraci a modlitbám, ke zpěvu na kůru, k úklidu, ministrování, k uvážlivé pomoci bezdomovcům a dalším, které třeba ještě vzniknou. Jsem rád, že se začaly scházet dvě nové skupiny dospělých k přípravě na křest a na biřmování. Pamatujme na ně modlitbou.

Sbírka 7. listopadu bude odeslána na podporu charitních aktivit v naší arcidiecézi.       

Přeji Vám, milí přátelé, aby jistá přirozená vážnost listopadových dnů nebyla nijak pochmurná, ale aby ji prozařovala
a provázela stále rostoucí důvěra a naděje, kterou nám nabízí náš Pán a která znovu více zajiskří v blížícím se adventu.

Na přímluvu svatého Ignáce a Františka Xaverského ať nám Pán žehná.

                                                                                                   P. František Hylmar SJ


Obecný liturgický kalendář

     V pondělí 1. listopadu slaví církev slavnost Všech svatých. V úterý 2. listopadu si pak připomeneme všechny věrné zemřelé. Následuje nezávazná památka sv. Martina de Porres, řeholníka a ve čtvrtek 4. listopadu si připomeneme
sv. Karla Boromejského, biskupa. V úterý 9. listopadu nás čeká svátek Posvěcení lateránské baziliky v Římě 
a ve středu 10. listopadu památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve. V pátek 12. listopadu je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka. Sobota 13. listopadu „patří” české světici Anežce Přemyslovně. V pondělí 15. listopadu vzpomeneme na sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve, a v úterý 16. listopadu si připomeneme sv. Markétu Skotskou a sv. Gertrudu, pannu. Ve středu 17. listopadu oslavíme památku sv. Alžběty Uherské, řeholnice. V neděli 21. listopadu zakončíme liturgický rok slavností Krista Krále. V pondělí 22. listopadu si připomeneme sv. Cecilii, pannu a mučednici. Na poslední den měsíce úterý 30. listopadu pak připadne svátek sv. Ondřeje, apoštola.


Jezuitský liturgický kalendář

     Ve středu 3. listopadu si připomeneme kněze Tovaryšstva Ježíšova bl. Ruperta Mayera a v pátek 5. listopadu vzpomeneme Všech svatých a blahoslavených Tovaryšstva Ježíšova. Připojte se k nám, prosíme, v tento den
v modlitbě za nová jezuitská povolání. V sobotu 6. listopadu se budeme modlit za všechny zemřelé z Tovaryšstva Ježíšova. V úterý 16. listopadu si připomeneme jezuitské mučedníky jihoamerických redukcí sv. Rocha Gonzálese, Jana del Castillo a Alfonse Rodrígueze. V úterý 23. listopadu bude nezávazná památka bl. Michaela Augustina Pro, kněze a mučedníka občanské války v Mexiku, a ve středu je památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků. V tento den začíná novéna ke sv. Františku Xaverskému. V pátek 26. listopadu sv. Jana Berchmanse, řeholníka, patrona jezuitských studentů filozofie.


Plnomocné odpustky

     1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžeme při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je třeba pomodlit se v kostele Otčenáš a Vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu získáme tytéž odpustky, jestliže kromě obvyklých podmínek navštívíme hřbitov a pomodlíme se tam za zemřelé. Návštěvu hřbitova lze vykonat už ve dnech od 25. října, nemůžeme-li z vážných důvodů v listopadu. Svátost smíření stačí vykonat v okruhu uvedených dní, eucharistii přijmeme a na úmysl Svatého otce se pomodlíme
v den, kdy chceme odpustky získat.

Tyto odpustky znamenají prominutí a uzdravení následků již odpuštěných hříchů zemřelým v očistci, kterým tak pomáháme, aby se připravili k plnému společenství s Bohem v nebi. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše svaté. I my jednou takovou modlitbu budeme potřebovat!


Facebook kostela a společenství u sv. Ignáce

       Po důkladném zvážení jsme se kvůli aktuálnímu zveřejňování a bezprostřední dostupnosti důležitých zpráv rozhodli spustit facebookové stránky našeho kostela. Základním zdrojem informací o dění kolem našeho kostela zůstávají webové stránky, ale některé aktuality půjdou i přes Facebook, o který se bude starat pan varhaník Emanuel Vittek. Doufáme, že pro Vás budou i tyto stránky užitečné. Naleznete je pod názvem Kostel sv. Ignáce z Loyoly
– oficiální stránky.

                                                                                                      P. František Hylmar SJ, Emanuel Vittek


 

Synoda

     V dopisech biskupů jsme se nedávno dozvěděli o světové biskupské synodě 2023, na jejíž přípravě by se měla podílet i místní společenství na celém světě. Před týdnem poslal první informace diecézní koordinátor P. Michal Němeček. Píše mimo jiné:

Vzniká přípravný tým pro naši diecézi… vše se děje v časové tísni a neumožní to velké přípravy… A přeci… celý proces má význam jak pro souznění s celosvětovou církví, tak v našem případě může získat ještě zvláštní význam, pokud vznikne soubor podnětů, které nabídneme novému arcibiskupovi…

K otázkám, co to synoda je, doporučuji Rozcestník na webu arcibiskupství www.apha.cz… Zatím nabízím náčrt průběhu:

1) Pozvání farníků a vůbec všech, kteří mají zájem se zapojit…

2) … zvláště v již existujících společenstvích na dvě setkání…

3) V každé skupině potřebujeme jednu osobu, která by byla ochotna setkání moderovat a zapsat…

4) Cílem těchto setkání je reflektovat, jak dnes v celé církvi napříč úrovněmi vedení probíhá naslouchání a dialog, společně prožívané putování celého Božího lidu.

5) První setkání je vhodné věnovat tomu, co se celým procesem zamýšlí (vytvořili jsme krátká videa, zkusím ještě vytvořit text k přečtení). Druhé setkání bude vlastní proces modlitby, naslouchání a sdílení, jak uvedené otázky zakoušíme.

6) Výstupem z každé skupiny bude text zapsaný do webového dotazníku (teprve vznikne) … do 31. 1. 2022.

… diecézní reflexe bude projednána 5. března na diecézním předsynodním setkání. Její připomínky se během března odešlou na ČBK.

 Synoda předkládá základní otázku: Synodální církev při hlásání evangelia „putuje společně“. Jak se toto „společné putování“ aktuálně realizuje ve vaší místní církvi? K jakým krokům nás vybízí Duch svatý, aby toto společně putování bylo intenzivnější?

Při hledání odpovědí je možné ptát se:

a) Jaké zkušenosti z vaší místní církve se vám vybaví při této otázce?

b) Jaké radosti tyto zkušenosti přinesly? Jaké těžkosti a překážky přivodily? Jaká zranění evokovaly? Jaké intuice vyvolaly?

c) Kde v těchto zkušenostech zaznívá hlas Ducha svatého? Co od nás žádá? Jaké prvky lze potvrdit, co lze postupně změnit? Jaké kroky udělat? V čem nacházíme konsensus? Jaké obzory se před naší místní církví otevírají?

Následuje deset velkých okruhů otázek (viz Rozcestník synody
na www.apha.cz). Z nich bude dobré se zaměřit jen na jeden či dva okruhy, aby se daly v rámci setkání stihnout.

 Začátkem listopadu zveřejníme termíny, ve kterých by se mohly sejít „předsynodní“ skupinky v našem společenství, abychom jejich dvě setkání a zápis výsledků stihli do konce ledna 2022.

                                                                                                   P. František Hylmar SJ  


Podzimní výlet farního společenství

     Chtěla bych se nyní zmínit o podzimním výletu našeho farního společenství, který se uskutečnil dne 2. října 2021 po delší pauze z důvodu opatření kvůli epidemii COVID. V 7.00 hodin jsme vyrazili z Resslovy ulice v dobré náladě směr Častolovice.

Častolovice jsou městys v okrese Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji na břehu řeky Bělé a žije zde
asi 1700 obyvatel. Navštívili jsme krásný zámek, jehož historie sahá do 13. století, kdy zde stála vodní tvrz, postavená na močálech na dřevěných pilotech. V 15.-16. století měl zámek několik majitelů, z nichž nejvýznamnější byl Jiří z Poděbrad. V roce 1495 koupil Častolovice Vilém z Pernštejna, jeden z nejmocnějších pánů tehdejší monarchie. V roce 1577 přešly Častolovice do vlastnictví Rudolfa II., který je o 7 let později prodal pánům z Oppersdorfu. V letech 1588-1615 Jan Bedřich z Oppersdorfu nechal vodní tvrz přestavět na renesanční zámek.
V 2. polovině 19. století byla část zámku přestavěna v novogotickém slohu a byl založen překrásný anglický park.
Na začátku 20. století byl novogotické prvky odstraněny, aby vynikla původní renesanční podoba. Nad vchodem byla vystavěna mohutná věž a do ní umístěna vodní nádrž, která zásobovala vodou celý zámek, včetně kašny na nádvoří. V r. 1940 přešel zámek pod německou nucenou správu, která v roce 1942 donutila rodinu Šternbergových místo opustit. Po 2. světové válce bylo panství navráceno Leopoldovi Šternbergovi do r. 1948, kdy bylo zkonfiskováno státem. V roce 1992 byl zámek
v restituci navrácen současné majitelce Dianě Phipps Šternbergové, která zde žije a pracuje na jeho správě
a zvelebování. Malá zajímavost, jeden pokoj zámku je vytapetován textilními tapetami, určenými na výrobu pánských pyžam.  

Po prohlídce následoval vynikající oběd a ve volném čase jsme navštívili park a moc hezkou mini ZOO.

Další cíl naší cesty byl kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlických horách z první třetiny 18. století. Barokní kostel stojí nad vsí Neratov. Na konci 2. světové války vyhořel, jeho torzo chátralo. Po roce 2000 byl rekonstruován
a osazen částečně prosklenou střechou. Rekonstrukce pokračuje stále. Kostel je od června roku 1992 chráněn jako kulturní památka České republiky. Dne 14. srpna 2011 byl zařazen mezi poutní místa královéhradecké diecéze.
Za zmínku stojí i místní malý pivovar Prorok, jehož produkt jsme měli možnost ochutnat a přivézt si zdejší výborné pivo jako památku.

První dřevěný kostel byl postaven někdy kolem poloviny 16. století v souvislosti s příchodem prvních osadníků (skláři německé národnosti). Byl rozšířen na protestanskou modlitebnu, když majitel Kryštof Mauschwitz z Armenruh přešel na protestantskou víru. V roce 1616 byl Kryštof Mauschwitz zavražděn vzbouřenými sedláky. Poté došlo k postupné rekatolizaci. Původní dřevěný kostelík nahradil v letech 1723-1733 nový barokní chrám. Tradice mariánského poutního místa se ustanovila na počátku šedesátých let 17. století. Poutní kostel v Neratově je zajímavý i tím, že je to jediný chrám v České republice otevřený 24 hodin, 7 dnů v týdnu.

Na závěr bych ráda poděkovala za nás účastníky zájezdu Duchovní správě za obohacující zážitek, otci Františkovi též za duchovní náplň – mši svatou, Emanovi Vittekovi za jako vždy precizní organizaci a již se moc těšíme na budoucí krásné zážitky.

                                                                                                   Vlaďka Jokešová


„Bohatství nemám, ale co mám to ti dám…“

    Dveře kostela jsou otevřeny pro každého. Vstupují malí, velcí, nemocní, zdraví, chudí, bohatí. A jeden druhému jsme na blízku. Možná jen když sedíme v lavicích, ale možná také jinak.

Už delší dobu přemýšlím, co mohu udělat pro lidi bez domova a lidi ohrožené chudobou. Našla jsem několik podnětů, se kterými se chci s Vámi, milí čtenáři Zpravodaje, podělit.

Všimla jsem si, že někteří bezdomovci stojí o dobré slovo, dá se s nimi pohovořit a tím rozšířit jejich sociální kontakty. Jiným může pomoci (teplé) jídlo, nealko nápoje, oblečení nebo třeba horká sprcha. Pravděpodobně nejvíce potřebují pomoci s vyřízením dokladů, nalezením vhodné lékařské, psychologické nebo sociální péče. Zároveň jejich přítomnost nás může pohnout z našeho místa, vzbuzovat otázky po smyslu lidského údělu, vyburcovat k hledání sounáležitosti nebo obohatit o skutečný příběh, který postupně z rozhovorů vyplyne jako obraz mozaiky.

Čím můžeme pomoci my, farníci nebo příležitostní návštěvníci kostela sv. Ignáce?

Obvykle není vhodné darovat peníze přímo osobě, ale věnovat je neziskové organizaci, která se na tuto pomoc specializuje. Několik tipů:

•    Arcidiecézní charita poskytuje bydlení a návazné služby v azylovém domě sv. Terezie https://praha.charita.cz/sluzby/svterezie/.

•    Armáda spásy nabízí nocleženky, za které si může klient dopřát nejen přenocování pod střechou, ale také oblečení nebo jídlo https://noclezenka.cz/.

•    Kuchařky bez domova jsou již blíže samostatnému životu
a podporou jejich činnosti tomu můžete přispět http://jakodoma.org/kucharky-bez-domova-2/.

•    Terénní programy Naděje můžete podpořit zde https://www.nadeje.cz/praha/phpomocvulicich .

Existuje mnoho dalších příležitostí, z nichž zmíním jen zakoupení časopisu Nový prostor. Prodejce si vydělá 50 %
ze všech prodaných výtisků, oživuje si pracovní návyky i slušné vystupování a témata článků obvykle stojí za to https://novyprostor.cz/prodejci-a-prodejni-mista.

Máme možnost přijímat i tyto lidi do svého společenství a domnívám se, že se to děje nejen podporou, ale také nastavováním hranic jako je respektování zákazu žebrání v kostele nebo uctivé chování během mše svaté. Klademe si otázky, jak lidi bez domova, kteří přicházejí do kostela pozvat či dokonce integrovat a víme, že neexistují jednoduché odpovědi. Přála bych si, aby můj článek k tomuto společnému dílu přispěl. Kéž se dokážeme navzájem doplňovat
a společně putovat dál, vždyť Boží království je mezi námi.

                                                                                                  Marie Beďačová


Tip do Vaší knihovny

KUTIL, Tomáš. Poutník k lidským srdcím. Vzpomínky na kněze, disidenta a rebela. Nakladatelství Cesta, 2021. 121 s.

Těžiště této knihy je ve vzpomínkách na patera F. Líznu.

Vzpomínají na něho lidé, s kterými se v životě potkal, mnohé z nich výrazně ovlivnil. Najdeme zde také poslední rozhovor, který P. Lízna za svého života poskytl. Vzpomínat mohou mnozí další, protože P. Lízna ovlivnil mnoho lidí nejen svými názory, ale hlavně životem. A tito lidé mají nyní příležitost předat dál postoje, které on tak pevně zastával.

V dnešním světě, kde je tolik sobectví a beznaděje, jsou jeho postoje velice potřebné. Lze žít i jinak, zbavit se mnoha zbytečností a mít cíl, který stojí za to.

                                                                                                  Jana Laudátová


Nejbližší události

25. října až 8. listopadu

Možnost získání plnomocných odpustků

5. listopadu (pátek)

Den modliteb za povolání do Tovaryšstva Ježíšova

7. listopadu (neděle)

Setkání "Velké kafe" se NEUSKUTEČNÍ z epidemiologických důvodů

13. listopadu (sobota)

Koncert od 19:00 h.

21. listopad (neděle)

slavnost Krista Krále (konec liturgického roku)

24. listopadu (středa)

Začátek novény ke sv. Františku Xaverskému

28. listopadu (neděle)

První neděle adventní

 

Možnost žehnání adventních věnců (v sobotu 27. 11. v 17:30 a v neděli během bohoslužby
v 9:00 h. a 17: 30 h.)

* * *

Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují paní Veroniku Patrovskou na emailové adrese vpatrov@seznam.cz nebo na tel. 721 626 811.

* * *

Rádi zaučíme a přijmeme nové ministranty, kteří by sloužili u oltáře při četných bohoslužbách ve všední dny
i v neděli.

* * *

Vždy v pátek po večerní mši svaté (kromě slavností) se scházejí dobrovolníci k úklidu kostela, aby kostel voněl čistotou.

 

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek          6:15                             7:30                            17:30
Sobota                       6:30                              7:30                            17:30
Neděle                        7:00                 9:00                11:00               17:30

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle                                                                       11:00


ZPRAVODAJ  
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravili: P. F. Hylmar SJ, Z. Šimečková, T. Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 29. 10. 2021


 

Publikováno: 01.11.2021 13:36
Aktualizováno: 01.11.2021 13:47