Zpravodaj - březen 2021

Milí přátelé,

Popeleční středou jsme vstoupili do postní doby. Nepřítomnost květinové výzdoby a fialové plátno přes hlavní oltářní obraz navozují střídmost těchto dnů. Má nás vést k pohledu na Boha a na sebe v Bohu, také na naše vztahy k druhým, k našemu procitnutí a oživnutí.

Sbírka 21. února byla odeslána na potřeby Svatého stolce a sbírka 14. března bude na charitní činnost v arcidiecézi. Díky všem, kdo přispívají na provoz kostela. V současné době probíhá revize ozvučení.

Na 1. neděli postní odpoledne bylo za čekatele křtu přijato šest katechumenů, kteří se připravují na křest o letošních Velikonocích. V kostele jsou kartičky se zvláštní modlitbou za ně. 3. neděli postní je čeká tzv. první skrutinium s předáním modlitby Vyznání víry. Další skrutinia uskutečníme podle situace. Křest také přijala malá Marie Anna
a v březnu se chystá další křest malého dítěte.

Na Pannu Marii Lurdskou přijalo asi padesát věřících svátost nemocných. V případě potřeby o ni požádejte kněze.

Dále se modlíme za utišení pandemie a bolestných situací s ní spojených. Děkujeme za možnost být spojeni internetovými přenosy bohoslužeb.

S + požehnáním                                                      P. František Hylmar SJ


Obecný liturgický kalendář

Ve čtvrtek 4. března oslavíme nezávaznou památku sv. Kazimíra.  Následuje nezávazná památka sv. Františky Římské, řeholnice (úterý 9. března) a v sobotu 13. března si připomeneme výroční den zvolení papeže Františka.
Ve středu 17. března je nezávazná památka sv. Patrika, biskupa, a ve čtvrtek 18. března oslavíme nezávaznou památku sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve. Strohý charakter příprav na velikonoční svátky přeruší v pátek 20. března slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. V úterý 23. března je nezávazná památka 
sv. Turibia z Mongroveja, biskupa, a ve čtvrtek 25. března je slavnost Zvěstování Páně.


Jezuitský liturgický kalendář

Ve středu 10. března oslavíme nezávaznou památku sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka. Na pátek 12. března připadá výroční den svatořečení sv. Ignácesv. Františka Xaverského v roce 1622 (spolu se sv. Filipem Neri,
sv. Terezií z Avily a sv. Isidorem rolníkem). V pátek 19. března, kdy v liturgii slavíme slavnost sv. Josefa, Tovaryšstvo Ježíšovo obnovuje zasvěcení tomuto svému ochránci.


Velikonoce v naší farnosti

BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. IGNÁCE

KVĚTNÁ NEDĚLE 28. 3.

7:00

 

9:00

11:00 lat.

 

17:30    

 

ZELENÝ ČTVRTEK 1. 4.

 

 

 

 

 

17:30

 

VELKÝ PÁTEK 2. 4.

 

 

 

 

 

17:30

 

VELIKONOČNÍ VIGILIE 3. 4.

 

 

 

 

 

 

20:00

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 4. 4.

7:00

 

9:00

11:00 lat.

 

17:30

 

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 5. 4.

7:00

 

9:00

11:00 lat.

 

17:30

 

BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. ŠTĚPÁNA

KVĚTNÁ NEDĚLE 28. 3.

 

 

 

11:00

 

 

 

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 4. 4.

 

 

 

11:00

 

 

 

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 5. 4.

 

 

 

11:00

 

 

 

Prosíme, sledujte web farnosti. Mohou být učiněny změny vzhledem k epidemiologické situaci.


Modlitba za naše katechumeny

Bože všemohoucí, náš nebeský Otče, tys dal světu svého Syna, aby v něm našlo všechno svůj smysl a jednotu,
ty v nás vzbuzuješ touhu, abychom ho následovali; shlédni na tyto naše katechumeny a dej, ať jdou věrně za tvým slovem, aby je tvůj Syn přijal do své církve, aby je utvrdil svým svatým Duchem a vedl je podle svého zaslíbení
do věčného království. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.
                                                                                                      (z Obřadu uvedení do křesťanského života)

Prosme během postní doby za Karolínu, Kamilu, Helenu, Lucii, Annu a Ninjela, kteří se připravují na křest v kostele
sv. Ignáce o letošních Velikonocích. K prvnímu svatému přijímání se jako dospělá připravuje Kristýna.


Noví ministranti

Rádi uvítáme nové ministranty, mladší i starší, kteří by rozšířili řady těch, kdo slouží u oltáře a přispívají k důstojné Boží oslavě při mši svaté. Zaučíme i ty, kdo přijdou poprvé. Mší svatých je u svatého Ignáce hodně v neděli
i ve všední dny, najdete si určitě tu „svou“. Odvažte se, nebojte se. Služba je to krásná a důstojná a vůbec
ne neveselá.


Odesílané sbírky

14. března – Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi.
2. dubna – Velkopáteční sbírka na Svatou zemi.


Četba Písma za 365 dní

Na následujících dvou stránkách jsou k dispozici tabulky s rozpisem naplánované četby bible. Třeba vám pomohou.

Podle: Bible Reading Plan. Rose Publishing. Tarrance 2009.


Noc kostelů – pátek  28. května 2021

Rok 2021 skrývá mnoho neznámých při přípravách jakékoliv akce. Nejinak je tomu i s Nocí kostelů. Přesto je třeba tuto akci začít připravovat, a to i s ohledem na všechna omezení, která mohou stále trvat.

Noc kostelů je misijní program, jímž chceme těm, kdo sice nejsou praktikujícími křesťany, ale zavítají k našim kostelům, nabídnout seznámení s křesťanskou vírou a zprostředkovat jim pozitivní zkušenost s církví.

Přiblížit Toho, v kterého věříme – to je hlavní důvod, kvůli němuž Noc kostelů pořádáme. Vytváříme program, během něhož jsou lidé ochotni zavítat mezi nás, dívat se, naslouchat a klást otázky. Dělíme se s nimi o to, co považujeme
za nejvzácnější a nejdůležitější. Plníme úkol, který Pán svěřil všem, kdo v něj uvěřili: „Získávejte mi učedníky!“ Necháme si tuto příležitost utéci? Máte nápad, co zařadit na program? Pak jej napište do 10. března 2021
na info@kostelignac.cz! 
Poté bude program nahlášen do centrální databáze. Akce navržené po 13. březnu 2021 nebudou zařazeny do tištěné brožury a bude náročné zařadit je do již připraveného programu.

Máte dotaz, či jste ochotni tyto akce podpořit modlitbou, pomocí, penězi? Prosíme ty, kteří chtějí být dobrovolníky
při této akci (kteří již pomáhali i ty, kteří by si to přáli zkusit poprvé), aby napsali na info@kostelignac.cz. Děkujeme!


Světlo otce Kajpra

V únorovém Zpravodaji se mi dostalo poděkování za mediální odezvu ukončení diecézní fáze procesu beatifikace otce Adolfa Kajpra. Dovolte mi tedy pár slov k tématu.

V životě jsem připravovala několik mediálních akcí. Kulturních, politických i církevních. Tuto vnímám jako nejúspěšnější. Díky skvělým podkladům, které připravil Vojtěch Novotný, díky nasazení všech zúčastněných z našeho společenství, díky mému nasazení a využití všech mých celoživotních kontaktů, ale především díky odkazu otce Kajpra.

Je až neuvěřitelné, zvláště v dnešní době covidové, jak na téma média reagovala. 4. ledna reportáž v hlavní zpravodajské relaci České televize, současně 4x zpráva ve Studiu 6 ČT24. Několikeré a dodnes ještě probíhající zprávy a rozhovory v Českém rozhlase včetně účasti otce Petra Havlíčka v prestižním pořadu Host Lucie Výborné. Chystaná reportáž v pořadu Víkend TV Nova. O katolicky zaměřených médiích ani nemluvě. To není jen síla týmu, který na tom pracoval, to je síla – já říkám světlo – otce Kajpra.

Za toto světlo, za tuto naději pro nás velmi děkuji!                                                            Dana Jaklová


Stříhání materiálů – velké díky

Děkuji všem hrdinkám a hrdinům s nůžkami, kteří připravují materiály pro příměstské tábory dětí plánované na letní prázdniny.
                                                                                                                    Děkuji, Tereza Novotná


Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek: 6:15   7:30  17:30  (ve středu 19:00 rytmická)
Sobota: 7:30  17:30
Neděle: 7:00  9:00  11:00  17:30

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle 11:00


ZPRAVODAJ  
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravila: Tereza Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 27. 2. 2021

Publikováno: 28.02.2021 10:46
Aktualizováno: 28.02.2021 10:58