Materiály ke katechezi

právě probíhá příprava stránky

Cyklus katechezí, pracovních listů a pomůcek "Jsi v mých očích drahý a vzácný, protože jsem si tě zamiloval…" (srov. Iz 43,4) vznikl pro děti, které se scházejí u kostela sv. Ignáce. Rádi bychom se s Vámi o něj rozdělili – třeba pomůže při katechezích i na jiných místech. 


                                                                                                                                    malá ukázka z materiálu

"Jsi v mých očích drahý a vzácný, protože jsem si tě zamiloval…"

(srov. Iz 43,4)

Určení materiálu
Cyklus je vhodný pro skupiny, které jsou věkem a vědomostmi jednolité, ale i smíšené. Po úpravě je možné jej použít pro děti mladší i starší, než pro které je materiál vytvořen přednostně. Cílem je: pomoci položit základy života víry
u těch dětí z katolických rodin, které absolvují systematickou katechezi jen ve druhé a třetí třídě ZŠ. Výběr témat je podřízen tomuto cíli a nepočítá s přípravou ke svátostem. Je seřazen tak, že zrcadlí celoroční plán školních roků 2018/19 a 2019/20, včetně zohlednění liturgického roku a školních prázdnin. To Vám ale nebrání přeskládat si témata pro jiný školní podle Vaší potřeby.

Zjednodušeně řečeno, cílem tohoto dvouletého cyklu je, aby děti na konci celého cyklu znaly základní události
ze života Ježíše Krista, a věděly, že je Mesiáš. Tomu slouží i vybrané události ze Starého zákona. Dalším cílem je to, aby se děti orientovaly v kostele, v liturgickém roce, při mši svaté a aby znaly základní modlitby. Na tento cyklus je nutné navazovat dalšími ucelenými katechezemi, protože se v něm o mnohém nehovoří. Cyklus je ryze praktickým vyústěním zkušenosti, že hodně dětí z katolických rodin absolvuje systematickou katechezi jen ve druhé a třetí třídě ZŠ. Chce tedy pomoci klást základy života víry.

Témata katechezí
Důraz je kladen na okruhy:
Trojjediný Bůh miluje člověka takového, jaký je. Miluje ho bez jeho přičinění – prostě chce. Bůh dal člověku svobodnou vůli. Ten se rozhodl pro život bez Boha. Nicméně: Bůh, který miluje bez podmínek, dal člověku velký
dar – Ježíše Krista. Skrze něho člověk může Boha stále více poznávat a žít s ním v přátelství. O Bohu se dozvídám z bible, tradice a zkušenosti. Dítě má pochopit, že se to týká i jeho.
1. rok
Setkání je rozděleno do dvou bloků: vlastní téma katecheze (asi 40 minut) a téma „kostel“ (asi 20 minut).
Děti chodí do kostela na nedělní bohoslužby, ale není jim dostatečně známo, kde jsou a proč. Proto během katechezí navštěvují kostel nebo pracují s jeho modelem. Témata se navzájem propojují např. takto: je-li tématem katecheze bible, pak je rozvíjeno v bloku „kostel“ tak, že katecheta sděluje, kde se v kostele čte z bible – ambon a kazatelna.

Kód katecheze

Název katecheze

Ke stažení

Minimální cíl katecheze

101 Věřím v Boha ve společenství církve pracovní list
V koho věřím a kde se setkáváme.
102 Bible pracovní list
 
Bible je kniha, kterou mohu číst.
103 Velký plán

pracovní list
pomůcka - materiály
pomůcka - metodika

 

Všechno, co Bůh učinil, je dobré. Bůh miluje člověka
a respektuje ho.
104 Bůh má o mě zájem pracovní list
Modlitba.
105 Hřích a slib pracovní list
 
Bůh si přeje štěstí člověka, ale ten si chtěl žít po svém.
Bůh slíbil Zachránce.
106 Opakování a stavba modelu kostela  
 
107 Společně pracovní list

pomůcka - materiály
pomůcka - metodika
Náš cíl je "nebe". Slavnost všech svatých a památka věrných zemřelých.
108 Liturgický rok  
"Počítadlo Liturgický rok" - podle něj se orientujeme
ve společenství církve.
109 Anděl byl poslán do galilejského města pracovní list
pomůcka - metodika
pomůcka - materiály

modlitba Zdrávas Maria
Seznámit dítě:
 • S událostí Zvěstování (obsah příběhu a místopis).
 • Se situací a postojem Panny Marie (je snoubenkou Josefa z Davidova rodu a čeká miminko Ježíše, které počala z Ducha svatého; věří Bohu, i když hned všemu nerozumí).
 • S modlitbou Zdrávas Maria.
 • S aplikací pro život: Bůh se o mě stará, i když něco hned nechápu. Panna Marie, Ježíšova Matka, se za nás přimlouvá.
110 Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? pracovní list
 
Seznámit dítě:
 • S událostí Navštívení (obsah příběhu a místopis).
 • Se situací a postojem Alžběty a Panny Marie (Narození Jana je z lidského hlediska nemožné. U Boha je možné vše. Alžběta i Panna Maria pochopily, že děti, které se jim mají narodit, jsou darem od Boha. Lidé okolo nich si mohli říci: nic zvláštního – prostě čekají miminko. Ale ony věděly, jak je Bůh obdaroval).
 • S aplikací pro život: Alžběta i Panna Maria se radovaly z dětí, které braly jako veliký dar – obdarování od Boha. Jaké je moje obdarování? Co mi Bůh dal?
 • S formou pozdravu při příchodu a odchodu z kostela
  s vysvětlením, proč se tak činí.
111

 

Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!
 
Jan Křtitel.
112 Zavinula jej do plenek a položila do jeslí. pracovní list
 
Seznámit dítě:
 • S událostí Narození Ježíše Krista (obsah příběhu
  a místopis).
 • S tím, že se splnilo, co Bůh řekl ústy proroků. Spojit Vánoce s částí kerygma. (Připomenout, že Bůh učinil svět. Dal člověku svobodnou vůli. Člověk se rozhodl „jít“ proti Bohu. Bůh to ale s člověkem nevzdává. Posílá Mesiáše.
  O Vánocích se Mesiáš narodil.)
 • S pojmem Mesiáš.
 • S aplikací pro život: Bůh plní, co slíbil, i když se mi to zdá nemožné (divné). Bůh se o mě stará. Narození Ježíše Krista je důležité pro každého člověka. I pro mě.
113 Podívejme se na to, co se tam stalo pracovní list

pomůcka - materiály
Pastýři v Betlémě.
114 Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí pracovní list

 
Klanění mudrců.
115 Opakování  
Důraz je kladen na otázku: „Proč se narodil Spasitel?“
Vánoční témata je vhodné doplnit o nucený pobyt Svaté rodiny v Egyptě.
116 Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil

pracovní list A

 

Ježíš pokřtěn a pokoušen.
117 Přiblížilo se Boží království
 
Ježíš hlásá Boží království.
118 Pojďte za mnou

pracovní list

 

Apoštolové I - základní seznámení.
119

 

Pojďte za mnou  
Apoštolové II - rozvinutí základního seznámení s tématem.
120 Udělejte, cokoli vám nařídí pracovní list
 
Svatba v Káně Galilejské.
121   Chceš-li, můžeš mě očistit pracovní list
 
Uzdravení malomocného.
122 Vy se modlete takto pracovní list
 
Modlitba Otčenáš.
123 Kdo to jen je? pracovní list

pomůcka - materiály
 
Utišení bouře.
124 Velikonoce I pracovní list
pomůcka - metodika
Základní seznámení s velikonočními událostmi.
125 Velikonoce II  
Rozvinutí základního seznámení s velikonočními událostmi.
126 Velikonoce III  
Velikonoční události a liturgie.
127 Viděl jsem Ježíše! pracovní list A
pracovní list B
 
Ježíš a Marie Magdaléna.
Ježíš a apoštol Tomáš.
129  Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo! pracovní list 1
 
Ježíš a učedníci na cestě do Emauz
130 Co se to děje?

pracovní list A
pracovní list B

Nanebevstoupení Ježíše a seslání Ducha svatého.
131 Jsem služebnice Páně.

pracovní list
pomůcka - metodika
pomůcka - obrázky
 

Opakování života Ježíše modlitbou růžence.
132

 

Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála pracovní list
Mše svatá a místo, kde se koná - základní seznámení.
133 Poklady církve pracovní list
Základní seznámení se svátostmi.
134 Věřím v Trojjediného Boha ve společenství církve  
V koho věřím ve společenství církve. Pozvání na další katecheze.

Materiály jsou průběžně doplňovány.

2. rok
Setkání je rozděleno do dvou bloků: vlastní téma katecheze (asi 40 minut) a téma „liturgický rok“ (asi 20 minut). Děti do kostela chodí na nedělní bohoslužby i tam se mohou dozvědět, který světec bude mít svátek. Katecheta proto hovoří o světci, jehož svátek je v kalendáři blízko hodiny katecheze.

Kód katecheze

Název katecheze

Ke stažení

Minimální cíl katecheze

201 Věřím v Trojjediného Boha ve společenství církve  
V koho věřím ve společenství církve. Kde se setkáváme.
202 Bible - úžasná kniha  
Bible je kniha, kterou mohu číst.
203 Svobodná volba pracovní list
 
Opakování témat z loňského roku: Velký plán, hřích a slib. Připomenutí, že Bůh poslal Zachránce.
205 Vydal se na cestu, jak mu Hospodin přikázal pracovní list

pomůcka - materiály
pomůcka - metodika
 
Abrahám = Abrahám – základní seznámení.
206 Vždyť jsem ho vytáhla z vody pracovní list

 
Mojžíš I – základní seznámení.
207 V domě mého Otce je mnoho příbytků pracovní list
Církev vítězná, očistná a bojující.
208 Hospodin šel před nimi pracovní list
 
Mojžíš II - Bůh provází svůj lid.
209 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání pracovní list
 
Desatero I. – základní seznámení.
210 Desatero II  
1., 2. a 3. přikázání.
211 Desatero III  
4.-10. přikázání
212 Mluv, Tvůj služebník slyší pracovní list
 
Prorok Samuel.
213 Advent a Vánoce  
Opakování a rozvinutí základních událostí Adventu a Vánoc.
214 Z rodu Davidova pracovní list

pomůcka - metodika, materiály
Ježíš a rod Davidův.
215 Rozhodni se, co Ti mám dát pracovní list
pomůcka obrázky
 
Král Šalamoun.
216 U Hospodina je spása pracovní list
 
Prorok Jonáš a zpytování svědomí.
217 Dnes přišlo spasení do tohoto domu pracovní list
 
Zacheus.
218 Přineslo stonásobný užitek pracovní list
pomůcka - materiály
 
Podobenství o rozsévači.
235 Já jsem dobrý pastýř pracovní list
 
Podobenství o dobrém pastýři.
219 Jdi a jednej také tak pracovní list
pomůcka obrázky
Podobenství o milosrdném Samařanu.
220 Jak to, že nyní vidí? pracovní list
 
Uzdravení slepého.
221 Opakování pracovní list
Důraz je kladen na otázku: Kdo je Ježíš?“ Toto téma je vhodné rozšířit o Ježíšovy výroky: Já jsem světlo světa, chléb života, dobrý pastýř, vinný kmen, pravda a život.
222 Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží pracovní list

 
Ježíšovi přátelé Marta, Marie a Lazar. Doplnění Ježíšových výroků: Já jsem vzkříšení a život.
223 Velikonoce IV  
Velikonoce – opakovaní z loňského roku a rozvinutí událostí.
224 Velikonoce V  
Velikonoční události a liturgie.
225 Velikonoce VI  
Velikonoční události spojené historií izraelského národa (vyvedení z Egypta).
226 Já jsem pravý vinný kmen pracovní list
 
O kmeni a ratolestech – společenství Božího lidu (církev).
227 Pas mé beránky pracovní list
Apoštol Petr a apoštolská posloupnost, hirearchie církve.
228 Mše svatá II  
Mše svatá – opakování z loňského roku a jeho rozvinutí.
229 Mše svatá III  
Opakování témat mše svatá I + mše svatá II a jejich rozvinutí.
230 Svátosti II  
Svátosti – opakování z loňského roku a rozvinutí tématu.
231 Svátosti III  
Opakování témat svátosti I + svátosti II a jejich rozvinutí.
232 Přineste nejlepší oděv pracovní list
 
Podobenství o marnotratném synu.
233 Kdo jsi, Pane?  
Saul = Pavel.
234 Věřím v Trojjediného Boha ve společenství církve pracovní list
 
V koho věřím ve společenství církve. Každý člověk je důležitý
a jedinečný. Pozvání na další katecheze.

Materiály jsou průběžně doplňovány.

V této tabulce naleznete pomůcky, které se používají ve více katechezích.

Kód pomůcky

Název pomůcky

Ke stažení

Stručný popis pomůcky

301 Pomůcka Biblické figurky figurky - metodika
figurky - malé barevné
figurky - velké barevné
figurky - malé černobílé
figurky - velké černobílé
Figurky mají pomoci tomu, aby děti snáze pronikly
do biblických příběhů a hlouběji porozuměly jejich významu. Stejné figurky jsou použity ve všech materiálech.
302 Model kostela model kostela
Model kostela ze dřeva či papíru.
303 Pomůcka Šablona mapa pomůcka Šablona mapa
pracovní list se slepou mapou
Obkreslovací šablona zjednodušené mapy Palestiny v době Ježíše.
304 Pomůcka Liturgický rok  
Základní seznámení s liturgickým rokem - "počítadlem" které se používá ve společenství církve.
305 Pomůcka Černobílé obrázky z bible  
Pomůcka má pomoci tomu, aby děti snáze pronikly do událostí biblického příběhu a hlouběji mu porozuměly. Materiál je určen především pro menší děti, k vybarvování. (Materiál není vždy řazen chronologicky).
306 Pomůcka Barevné obrázky z bible pomůcka - obrázky
Pomůcka má pomoci tomu, aby děti snáze pronikly do událostí biblického příběhu a hlouběji mu porozuměly. (Materiál není vždy řazen chronologicky).
307 Zjednodušená mapa světa mapa světa černobílá
mapa světa barevná
Pomůcka má pomoci k lepší orientaci dětí v zeměpisných reáliích, např. je vhodné ji použít při vysvětlování, kde se nachází země, v které žil Ježíš Kristus.
308 Zjednodušený obrázek Chrámu obrázek chrámu černobílý
obrázek chrámu barevný
pomůcka - materiály
pomůcka - metodika
Pomůcka má pomoci lépe si představit tuto stavbu. Je vhodná pro vyprávění příběhu nalezení Ježíše v Chrámu, obětování Ježíše v Chrámu, Ježíš vyhání kupce z Chrámu…


V této tabulce naleznete spojovací a doplňující témata. Tyto spojují vyprávěné události v jeden celek či doplňují hlavní téma. Jejich zpracování zde neuvádíme, až na některé výjimky. Jedná se např. o putování Svaté rodiny do Betléma. Jejich zpracování je na katechetovi, který vede setkání s dětmi. Soubory pracovní list jsou zařazeny v pracovním sešitě.

Kód tématu

Stručný popis tématu

Ke stažení

401 Blahoslavenství pracovní list
 
402 Král David pracovní list
 
403 Josef Egyptský

pracovní list
 

404 Ezau a Jákob pracovní list
405 Podobenství o hřivnách pracovní list
406 Podobenství - dům na skále pracovní list
407 Simeon  
408 Útěk Svaté rodiny do Egypta  
409 Nalezení Ježíše v Chrámu  

Materiály jsou průběžně doplňovány.

Počet setkání s dětmi je vhodné navýšit např. o farní tábor či víkend na téma „Vánoce“. Některé materiály jsou v následující tabulce k dispozici.

Kód tématu

Stručný popis tématu

Ke stažení

500 Příměstský tábor pro děti na téma "Ježíšův život"  

Materiály jsou průběžně doplňovány.

Jak pracovat s tímto materiálem? 
Ve výše uvedených tabulkách většinou naleznete ke stáhnutí soubory:

Metodika Tento soubor představuje jednu z možností práce s materiálem. Není zde rozpracováno celé setkání - to je třeba připravit dětem "na míru".
Pracovní list Zde je k nalezení pracovní list. Je často poloprázdný a je vhodné jej při setkání s dětmi doplnit o další informace či kvízy podle jejich potřeb.
Nalepovací Materiály v tomto souboru se lepí či přicvakávají sešívačkou do pracovních listů. Naleznete zde
i text začínající vykřičníkem (!), kde je uveden fakt, který by děti měly opravdu znát či si odpovědět na otázku. Některé části je vhodné vytisknout na barevné papíry (v pracovních sešitech to moc hezky vypadá).
Pomůcka - metodika V tomto souboru zjistíte, jak jednoduše pracovat s výkladovou pomůckou.
Pomůcka - materiály Tento soubor obsahuje potřebné materiály k vyrobení pomůcky.

Velká pozornost byla věnována přípravě pracovního listu a výkladových pomůcek, protože to zabere nejdelší čas 
při přípravě setkání (alespoň podle našich zkušeností).

Pro katecheze si zvolte ze dvou možností:
1. varianta:
Tisk tohoto úvodu, všech materiálů, které jsou k dispozici v prvních třech uvedených tabulkách, pracovního sešitu. Netisknete pracovní listy, které nahrazuje pracovní sešit. V něm naleznete i témata spojující vyprávěné události v jeden celek nebo doplňující hlavní téma, např. o putování Svaté rodiny do Betléma. Pracovní sešit je rozdělený na čtyři základní části: Kdo je Bůh a jak jedná, Život Ježíše Krista, Učení Ježíše Krista a Modlitba Ježíše Krista, církve a moje. Tato varianta má výhodu, že se můžete s dětmi vracet k probraným tématům nebo je doplňovat. Je vhodné sešit svázat kroužkovou vazbou nebo složit jednotlivé listy sešitu do čtyřkroužkového pořadače. Zvolíte-li pořadač, je vhodné mít k dispozici děrovačku na čtyři dírky.
2. varianta:
Tisk tohoto úvodu a všech materiálů, které jsou k dispozici ve výše uvedených tabulkách.

Dále je třeba mít pro setkání s dětmi k dispozici Český ekumenický překlad Bible s deuterokanonickými knihami
a Youcat pro děti. V materiálech naleznete z praktických důvodů texty z Českého ekumenického překladu bible. Děti sice mají z kostela odposlouchaný liturgický překlad bible, ale uvedená bible bývá k dispozici ve farnostech
i v rodinách.

Proč je zvolena tato forma práce při katechezích?
V naší farnosti probíhají setkání dětí většinou odpoledne či večer. Některé jsou unavené. Mají také rozdílné vědomosti. Katecheta může díky tomuto materiálu uzpůsobit svůj výklad dětem, které už téma znají, nebo jsou úplní začátečníci – prostě jedni dostanou práce více a jiní méně. Obrázky děti při setkáních nevybarvují – to mohou dělat doma.

Cenová náročnost:
Nejdražší jsou laminovací folie. V našem společenství se osvědčilo do nich investovat, a to pro větší trvanlivost materiálu ke katechezi. Větší pomůcky určené k výkladu máme nalepené na obalových kartonech, které zbyly po zakoupení nábytku. Celková
  cena – pro celý dvouletý cyklus – tisku na farní 
  tiskárně a laminování (několik pomůcek ve velikosti A3 
  a některé i po deseti kusech  – např. skládačka
  liturgický rok) nepřesáhla částku 5000,- Kč.
  Domníváme se, že to je dobrá cena, zvláště když
  budou pomůcky ve společenství zůstávat. 
  Nepředpokládáme, že si každý katecheta bude muset 
  vyrábět nové. Vedle toho např. pomůcku 
301 – Biblické figurky mohou používat maminky v klubu s maličkými dětmi, děti předškolní i katecheté dětmi na prvním stupni, a při některých výkladech je možné je použít i pro starší školní věk.

   Není zde započítána cena dřevěného modelu 
   kostela. Jeho finanční náročnost je v jednání.

 

 

 

 

   

   Skladování materiálu:
   Výše uvedené předpokládá dobrý 
   systém ukládání, protože materiálu není málo.     
   Osvědčily se papírové krabice velikosti A3 různé
   výšky. Pro větší pomůcky jsme si vyrobili „kapsu“
   ze zbytku kartonových obalů z nábytku.

 

 

 

 

 

 

Jsme si vědomi, že tento materiál je jen jednou z možností, jak zvěstovat Ježíše Krista.

Tento materiál je pracovní verzí. Náměty zasílejte na e-mail: tereza@kostelignac.cz.


Autor cyklu: Tereza Novotná
Ilustrace: Jarmila Madla Chadimová Šmídová
Poděkování Arcibiskupství pražskému – Pastoračnímu středisku za bezplatné poskytnutí části obrazového materiálu.
Vydáno s dovolením P. Pavla Bačo SJ, rektora
© Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město, červenec 2020
Materiály jsou průběžně doplňovány.

Publikováno: 02.07.2020 21:00
Aktualizováno: 02.10.2023 12:33