Materiály ke katechezi

Cyklus katechezí, pracovních listů a pomůcek "Jsi v mých očích drahý a vzácný, protože jsem si tě zamiloval…" 
(srov. Iz 43,4) vznikl pro děti, které se schází u kostela sv. Ignáce. Rádi bychom se s Vámi o ně rozdělili - třeba pomohou při katechezích i na jiných místech. 


 

"Jsi v mých očích drahý a vzácný, protože jsem si tě zamiloval…"

(srov. Iz 43,4)

 

Určení materiálu
Cyklus je vhodný pro skupiny dětí jednolité i smíšené věkem a vědomostmi. Po úpravě je možné jej použít pro mladší i starší děti, než pro které je materiál vytvořen přednostně. Cílem je: pomoci položit základy života víry dětí
z katolických rodin, které absolvují systematickou katechezi jen ve druhé a třetí třídě ZŠ. Výběr témat je podřízen tomuto cíli a nepočítá s přípravou ke svátostem. 

Jak pracovat s tímto materiálem?
Zvolíte si ze dvou možností:
1. varianta: Tisk všech metodik, pracovních listů i pomůcek.
nebo
2. varianta: Tisk jednotlivých částí pracovní list, metodik a pomůcek podle potřeby.

Pro katecheze je potřeba mít Český ekumenický překlad Bible s deuterokanonickými knihami a Youcat pro děti.

Témata katechezí
Důraz kladen na okruhy:
Trojjediný Bůh miluje člověka takového, jaký je. Miluje ho bez jeho přičinění – prostě chce. Bůh dal člověku svobodnou vůli a ten se rozhodl pro život bez Boha. Nicméně: Bůh, který miluje bez podmínek, dal člověku velký dar – Ježíše Krista. Skrze něho člověk může Boha stále více poznávat a žít s ním v přátelství. O Bohu se dozvídám z bible, tradice a zkušenosti. Dítě má pochopit, že se to týká i jeho.

1. rok
Setkání je rozděleno do dvou bloků: vlastní téma katecheze (asi 40 minut) a téma „kostel“ (asi 20 minut).
Děti do kostela chodí na nedělní bohoslužby, ale není jim dostatečně známo, kde jsou – a proč. Proto během katechezí navštěvují kostel nebo pracují s jeho modelem. Témata se navzájem propojují např. takto: je-li tématem katecheze bible, pak je rozvíjeno v bloku „kostel“ tak, že katecheta sděluje, kde se v kostele čte z bible – ambon
a kazatelna.

Kód katecheze

Název katecheze

Ke stažení

Minimální cíl katecheze

101

 

Věřím v Boha ve společenství církve.

Pracovní list

V koho věřím a kde se setkáváme.

102

 

Bible

Pracovní list

Bible je kniha, kterou mohu číst.

103

 

Velký plán

Pracovní list

Všechno, co Bůh učinil, je dobré. Bůh miluje člověka
a respektuje ho.

104

 

Modlitba

Pracovní list

Bůh má o mě zájem.

105

 

Hřích a slib

Pracovní list

Bůh si přeje štěstí člověka, ale ten si chtěl žít po svém.
Bůh slíbil Zachránce.

106

 

Opakování a stavba modelu kostela

 
 

107

 

Společně

Pracovní list

Náš cíl je "nebe". Slavnost všech svatých a památka věrných zemřelých.

108

 

Liturgický rok

Pracovní list A

"Počítadlo Liturgický rok" - podle něj se orientujeme
ve společenství církve.

109

 

Anděl byl poslán do galilejského města.

Pracovní list
Pomůcka - metodika
Pomůcka - obrázky

Zvěstování

110

 

Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána?

Pracovní list

Návštěva u Alžběty

111

 

Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!

Pracovní list

Jan Křtitel

112

 

Zavinula jej do plenek a položila do jeslí.

Pracovní list

Narození Ježíše Krista

113

 

Podívejme se na to, co se tam stalo.

Pracovní list

Pastýři v Betlémě

114

 

Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.

Pracovní list

Klanění mudrců

115

 

Opakování.

 

Důraz je kladen na otázku: „Proč se narodil Spasitel?“
Vánoční témata je vhodné doplnit o nucený pobyt Svaté rodiny v Egyptě.

116

 

Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.

Pracovní list

Ježíš pokřtěn a pokoušen

117

 

Pojďte za mnou.

Pracovní list

Apoštolové I. - základní seznámení

118

 

Pojďte za mnou.

 

Apoštolové II. - rozvinutí základního seznámení s tématem

119

 

Udělejte, cokoli vám nařídí.

Pracovní list

Svatba v Káně Galilejské

120

 

Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.

Pracovní list

Podobenství o dobrém pastýři

121

 

Chceš-li, můžeš mě očistit.

Pracovní list

Uzdravení malomocného

122

 

Vy se modlete takto:

Pracovní list

Modlitba Otčenáš

123

 

Kdo to jen je?

Pracovní list

Utišení bouře

124

 

Velikonoce I.

Pracovní list

Základní seznámení s velikonočními událostmi.

125

 

Velikonoce II.

 

Rozvinutí základního seznámení s velikonočními událostmi.

126

 

Velikonoce III.

 

Velikonoční události a liturgie

127

 

Proč pláčeš? Koho hledáš?

Pracovní list

Ježíš a Marie Magdaléna

128

 

Nepochybuj a věř!

Pracovní list

Ježíš a apoštol Tomáš

129

 

Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!

Pracovní list

Ježíš a učedníci na cestě do Emauz

130

 

Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi?

Pracovní list A
Pracovní list B

Nanebevstoupení Ježíše a seslání Ducha svatého

131

 

Jsem služebnice Páně.

Pracovní list
Pomůcka - metodika
Pomůcka - obrázky

Opakování života Ježíše modlitbou růžence

132

 

Mše svatá I.

Pracovní list

Základní seznámení s průběhem mše svaté

133

 

Svátosti I.

Pracovní list

Základní seznámení se svátostmi

134

 

Věřím v Trojjediného Boha ve společenství církve

Pracovní list

V koho věřím ve společenství církve. Pozvání na další katecheze.

Materiály jsou průběžně doplňovány.
 

2. rok

Setkání je rozděleno do dvou bloků: vlastní téma katecheze (asi 40 minut) a téma „liturgický rok“ (asi 20 minut).
Děti do kostela chodí na nedělní bohoslužby a tam se dozvídají, který světec bude mít svátek. Katecheta hovoří
o světci, jehož svátek je v kalendáři blízko hodiny katecheze.

Kód katecheze

Název katecheze

Ke stažení

Minimální cíl katecheze

201

 

Věřím v Trojjediného Boha ve společenství církve.

 

V koho věřím ve společenství církve. Kde se setkáváme.

202

 

Bible - úžasná kniha

 

Bible je kniha, kterou mohu číst.

203

 

Svobodná volba

Pracovní list

Opakování témat z loňského roku: Velký plán, hřích a slib. Připomenutí, že Bůh poslal Zachránce.

204

 

Setkání s Bohem

Pracovní list

Písmo, tradice a zkušenost

205

 

Vydal se na cestu, jak mu Hospodin přikázal.

Pracovní list

Abrahám – základní seznámení

206

 

Vždyť jsem ho vytáhla z vody.

Pracovní list

Mojžíš I.– základní seznámení

207

 

V domě mého Otce je mnoho příbytků.

Pracovní list

Náš cíl je „nebe“. Církev vítězná, očistná a bojující.

208

 

Hospodin šel před nimi.

Pracovní list

Mojžíš II. - Bůh provází svůj lid.

209

 

Bůh vyhlásil všechna tato přikázání.

Pracovní list

Desatero I. – základní seznámení

210

 

On vysvobodil Daniela ze lvích spárů.

Pracovní list

Desatero II. - 1., 2. a 3. přikázání

211

 

Desatero

 

Desatero III. – 4.-10. přikázání

212

 

Mluv, Tvůj služebník slyší.

Pracovní list

Prorok Samuel

213

 

Advent a Vánoce

 

Opakování a rozvinutí základních událostí Adventu a Vánoc.

214

 

Z domu a rodu Davidova

Pracovní list

Ježíš a rod Davidův

215

 

Žádej, co ti mám dát.

Pracovní list

Král Šalamoun / podobenství o hřivnách

216

 

Co jsem slíbil, splním. U Hospodina je spása.

Pracovní list

Prorok Jonáš a zpytování svědomí

217

 

Řekl: „Čemu se podobá Boží království a k čemu je přirovnám?“

Pracovní list A
Pracovní list B

Ježíš hlásá Boží království.
Podobenství o perle. Podobenství o skrytém pokladu.

218

 

Přineslo stonásobný užitek.

Pracovní list

Podobenství o rozsévači

219

 

Jdi a jednej také tak.

Pracovní list

Podobenství o milosrdném Samaritánovi

220

 

Jak to, že nyní vidí?

Pracovní list

Uzdravení slepého

221

 

Opakování

Pracovní list

Důraz je kladen na otázku: Kdo je Ježíš?“ Toto téma je vhodné rozšířit o Ježíšovy výroky: Já jsem světlo světa, chléb života, dobrý pastýř, vinný kmen, pravda a život, vzkříšení a život.

222

 

Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží.

Pracovní list

Ježíšovi přátelé Marta, Marie a Lazar

223

 

Velikonoce IV.

 

Velikonoce – opakovaní z loňského roku a rozvinutí událostí

224

 

Velikonoce V.

 

Velikonoční události a liturgie

225

 

Velikonoce VI.

 

Velikonoční události spojené historií izraelského národa (vyvedení z Egypta)

226

 

Já jsem pravý vinný kmen

Pracovní list

O kmeni a ratolestech – společenství Božího lidu (církev)

227

 

Pas mé beránky.

Pracovní list

Apoštol Petr a apoštolská posloupnost, hirearchie církve

228

 

Mše svatá II.

 

Mše svatá – opakování z loňského roku a rozvinutí tématu

229

 

Mše svatá III.

 

Opakování témat mše svatá I. + mše svatá II. a rozvinutí tématu

230

 

Svátosti II.

 

Svátosti – opakování z loňského roku a rozvinutí tématu

231

 

Svátosti III.

 

Opakování témat svátosti I.+ svátosti II. a rozvinutí tématu

232

 

Přineste nejlepší oděv.

Pracovní list

Podobenství o marnotratném synu

233

 

Originál

 

Každý člověk je důležitý a jedinečný.

234

 

Věřím v Trojjediného Boha ve společenství církve

 

V koho věřím ve společenství církve. Pozvání na další katecheze.

Materiály jsou průběžně doplňovány.
 

Dále je vhodné vytisknout pomůcky, které se používají ve více katechezích.

Kód pomůcky

Název pomůcky

Ke stažení

Stručný popis pomůcky

301

 

pomůcka Biblické figurky

Figurky - metodika
Figurky - malé barevné
Figurky - velké barevné
Figurky - malé černobílé
Figurky - velké černobílé

Figurky mají pomoci tomu, aby děti snáze pronikly
do biblických příběhů a hlouběji porozuměly jejich významu. Stejné figurky jsou použity ve všech materiálech.

302

 

Model kostela

 

Model kostela ze dřeva či papíru.

303

 

pomůcka Šablona mapa

 

Obkreslovací šablona zjednodušené mapy Palestiny v době Ježíše.

304 pomůcka Jan Křtitel Pomůcka - metodika
Pomůcka - obrázky

Obrázky mají pomoci tomu, aby děti snáze pronikly do událostí ze života Jana Křtitele a hlouběji porozuměly jejich významu.

305 pomůcka Velikonoce - utrpení Krista Pomůcka - metodika
Pomůcka - obrázky

Obrázky mají pomoci tomu, aby děti snáze pronikly
do biblických příběhů a hlouběji porozuměly jejich významu. Důraz je kladen na utrpení Krista (od Ježíšova vjezdu
do Jeruzaléma až do události uložení Ježíše do hrobu).

Materiály jsou průběžně doplňovány.

Metodické pokyny:

  • Použitý biblický text je z Českého ekumenického překladu, a to z praktických důvodů. Děti mají odposlouchaný liturgický překlad bible z kostela, nicméně Český ekumenický překlad je k dispozici ve farnostech ve více exemplářích
    a bývá také v rodinách.
     
  • Při přípravě celoročního plánu je vhodné zohlednit občanský i liturgický rok. Počet hodin je vhodné navýšit
    např. o farní tábor či víkend na téma „Vánoce“.

Materiál je jen jednou z možností, jak zvěstovat Ježíše Krista.

Tento materiál je pracovní verzí. Náměty zasílejte na e-mail: tereza@kostelignac.cz.

Autor cyklu: Tereza Novotná
Vydáno s dovolením P. Pavla Bačo SJ, rektora
© Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město
červenec 2020

 

Publikováno: 02.07.2020 21:00
Aktualizováno: 26.07.2020 17:49