Svědek maximálního křesťanstvíP. Adolf Kajpr, SJ (1902–1959) je s kostelem sv. Ignáce úzce spojen. Sloužil zde primiční mši svatou, složil tu čtvrtý řádový slib, působil zde v pastoraci. Žil v přilehlé řádové residenci, kde se také věnoval redakční práci. Zde jej zatkli nacisté – a on se sem po válce vrátil z koncentračního tábora. Jen o málo později jej zde zatkli i komunisté, kteří jej odvedli přímo ze zpovědnice. Roku 1968 tu za něj bylo slouženo rekviem.

Členem Tovaryšstva Ježíšova byl Kajpr 31 let, knězem 24 roků. Z toho byl pro víru v Ježíše Krista a pro věrnost církvi vězněn 13,5 roku a právě ve vězení a v jeho důsledku zemřel. Ti, kdo jej znali, shodně vypovídají o tom, že byl představitelem maximálního křesťanství a že v nich zanechal dojem svatosti. Také papež sv. Jan Pavel II. představil Kajpra jako řeholníka, který dokázal i v podmínkách pronásledování dávat „příklad velké důstojnosti životem křesťanských ctností“ (26. 4. 1997) a který „zemřel v pověsti svatosti“ (20. 5. 1995).

Proto si jej v kostele sv. Ignáce připomínáme jako příklad hodný úcty a následování. V kapli sv. Aloise Gonzygy naleznete místo, kde jej lze uctít - je zde umístěna fotografie a truhla s jeho ostatky.

Bože Otče, vpravdě svatý,
chválíme Tě, neboť všichni,
kdo se přimykají ke Kristu a jsou s ním jednoho Ducha,
žijí v Tvé přítomnosti a vyzařují Tvou svatost.
Děkujeme Ti, že jsi tuto milost dal i svému služebníku Adolfu Kajprovi,
který slovem i příkladem vedl své současníky k maximálnímu křesťanství.
Oslav své jméno jeho blahořečením!
Vyslyš pro jeho přímluvu modlitby, jež Ti předkládáme,
a dej, abychom i my dospěli k hlubokému obrácení,
porozuměli své současnosti
a dokázali jí vydávat pravdivé a účinné svědectví
o milosrdné lásce Boha Otce, Syna a Ducha svatého.
Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.

Svědectví o vyslyšení modliteb zasílejte, prosíme, na e-mail: provincie.boh@jesuit.cz nebo na adresu:
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, Praha 2, 120 00.

 

Publikováno: 19.11.2015 08:40
Aktualizováno: 24.02.2022 13:27