- Betlém

Již po staletí patří nezbytně v křesťanském světě k Vánocům jesličky, zdobící jak kostely, tak četné domácnosti lidí věřících i nevěřících. Pro označení vánočních jesliček se u nás postupem doby vžil výraz betlém, jelikož připomínají malou judskou vesnici, právě to místo, kde se podle novozákonního vyprávění o narození Mesiáše, syna Božího, malý Ježíšek narodil. Rodiště malého Ježíška - Ježíše Krista leží nedaleko Jeruzaléma v Izraeli.

První jesličky spatřili lidé o vánocích roku 1223. Tento nápad, postavit Betlémskou stáj s živými postavami Marie, Josefa, Jezulátka, oslíkem a volíkem se  tehdy zrodil v hlavě mnicha Františka v horském klášteře poblíž Assisi v Itálii.  A tak se sv. František zasloužil o založení této nádherné vánoční tradice. Zvyk připomínat si živě velkou událost narození Spasitele formou jesliček se pak během staletí rozšířil do celého světa. Nejstarší dochovaný betlém, tak jak jej známe dnes, pochází z roku 1289. Postavy svaté rodiny, pastýřů a zvířat jsou vytesány z mramoru a uchovávají se v kostele Santa Maria Maggiore v Římě. První jesličky severně od Alp pak byly vystaveny v roce 1562 v Praze v kostele sv. Klimenta. Postavili je tu jezuité, kteří se spolu s františkány nejvíce zasloužili o rozšíření tohoto krásného vánočního zvyku.

   Jesle, jesličky nebo betlém jsou
   tedy vypodobněním narození
   Ježíška, který je položen do jesliček
   umístěných v chlévě nebo jeskyni.       V blízkosti Ježíška klečí nebo stojí
   postavy Marie a Josefa.
   Nad jesličkami rozpíná křídla anděl
   nesoucí svitek s nápisem Gloria
   in excelsis Deo, což znamená   
   Sláva na výsostech Bohu.
   Okolo postávají či klečí pastýři,
   kteří zpraveni andělem o této 
   události, spěchají k městu   
   Betlému s dary. Nalezneme zde
   průvod tří mudrců z Východu (tří
králů), spěchajících se Králi všech králů poklonit. Nedílnou součástí celého obrazu jsou pak i oslík s volíkem a mnoho dalších postav a zvířat.

Jesličky, které jsou v kostele sv. Ignáce, byly pořízeny v letech 1949–1954. Vytvořil je František Charvát, sochař a řezbář z Uměleckého závodu pro práce kostelní a dekorativní v Kutné Hoře, kde zhotovoval pro chrámové prostory četné sochařské práce dle vlastních návrhů. Prováděl i restaurátorské práce. Velké jesle zdejšího kostela lze považovat pro svou podmanivou krásu za vyvrcholení betlemářské práce tohoto závodu.

Betlém je ve vánočním období postaven v Kapli všech věrných zemřelých.

           

 

Publikováno: 14.12.2015 08:17
Aktualizováno: 24.02.2022 15:09