Úvod do Nového zákona

doprovázející: P. Cyril John SJ

V úterý 20. září v 18:15 h. začnou letošní měsíční setkání nad Písmem s otcem Cyrilem Johnem SJ věnované historickému pozadí a teologickému výkladu biblických knih.

Na setkání není třeba se hlásit. Sraz na vrátnici v Ječné 2.

Obsah setkání:
Září:
Nový Zákon jako naplnění Starého. Kánon, struktura NZ její analogie se SZ, evangelia, jejich rozdělení, synoptická evangelia, teorie dvou pramenů jejich vzniku. Doba vzniku, autoři. Inspirace Písma svatého a jeho výklad v katolické církvi. Úryvky trojí, dvojí a jedné tradice. Evangelium podle Marka.

Říjen:
Politická situace v Palestině v době Ježíše Krista: dynastie herodiánů. Římští prokurátoři. Nejstarší rukopisy a kodexy. Raně křesťanská literatura a jiné historické prameny (Josef Flavius). Evangelium podle Matouše. Petrovo vyznání
u Cesareje Filipovy.

Listopad:
Náboženská situace. Farizeové, saduceové, zelóti a eséni. Samaritáni. Velekněží a velerada. Evangelium podle Lukáše. Podobenství o ztraceném synu.

Leden:
IV. Evangelium (podle Jana). Doba a místo vzniku. Struktura. Petrovo vyznání. Zázračný rybolov.

Únor:
Skutky apoštolů, šíření křesťanství, obrácení sv. Pavla a jeho apoštolské cesty. Římská říše v 1. Století. První křesťanské obce: Jeruzalém, syrská Antiochie, Efesus, Korint, Atény, Řím.

Březen:
Velikonoce. Židovský a křesťanský význam, analogie. Datum slavení. Naplnění předpovědí. Eliáš jako obrácený archetyp Krista. Hospodinův služebník z Iz 53. Žalm 22 a jeho ozvěny v evangeliích.

Duben:
Listy spojené s apoštolem Pavlem (protopavlovské, deuteropavlovské, tritopavlovské a List židům), šest hlavních témat v Pavlových listech.

Květen:
Listy všeobecné (list Jakubův, 1.-2. List Petrův, 1.-3. List Janův, list Judův). Kniha Zjevení apoštola Jana (Apokalypsa).

 

 

Publikováno: 27.08.2022 17:59
Aktualizováno: 31.08.2022 15:33