Setkání nad SZ


Setkání nad SZ v březnu 2020

Naše první setkání bude v úterý 3. března. V měsíci březnu budeme přemýšlet o tématu vykoupení v Hebrejské Bibli neboli ve Starém zákoně. Prvním markantním zjevem vykoupení je celá Tóra, neboli pět knih Mojžíšových, kde se mluví o vysvobození hebrejských otroků z Egypta.

Vykoupení zde znamenalo konkrétní pomoc – pomoc v nesnadné situaci. 

V onen den svému synovi oznámíš: ‚To je proto, co mi prokázal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta.‘ A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby v tvých ústech zůstal Hospodinův zákon, neboť pevnou rukou tě vyvedl Hospodin z Egypta. Budeš dbát na toto nařízení ve stanovený čas rok co rok. Exodus, kapitola 13

V knize Exodu i na jiných místech Tóry se mluví o tom, že Hospodin vysvobodil Izrael z Egypta silnou rukou
a napřaženou paží. To je určitá symbolika toho, že Bůh svojí mocí pomohl vyvolenému národu. Je to zároveň důkaz obrovské Boží lásky vůči Izraeli.

Egypt – hebrejsky מצרים  (mic’rajim) je v hebrejštině duál – znamená to, že Izrael žil v Egyptě v určitém rozdvojení. Na jedné straně měl Egypt vysokou životní úroveň – ale Židé zde byli otroci.  Cesta do svobodné země je těžká – vidíme to na příkladu naší země od roku 1990 do dnešní doby. Významný italský jesuita a kardinál Carlo Maria Martini napsal knihu „Lide můj, vyjdi z Egypta.“ Chceme i my vyjít z Egypta do svobodné země? Biblický Izrael se chtěl často vrátit do luxusu egyptské země. Není to tak i s námi?

Naše druhé setkání bude 10. března. Při tomto setkání budeme rozjímat nad 31. kapitolou proroka Jeremiáše. Prorok Jeremiáš mluví nesmlouvavou řečí vůči modloslužbě Izraele – ale přesto je i v této knize možné najít naději
na vykoupení:

V onen čas, je výrok Hospodinův, budu Bohem všem čeledím Izraele a oni budou mým lidem. Toto praví Hospodin: „Milost na poušti nalezl lid, který vyvázl před mečem. Jdu, abych přinesl mír Izraeli. “Hospodin se mi ukázal zdaleka: „Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. Znovu tě zbuduji a budeš zbudována, panno izraelská. Znovu se ozdobíš bubínky a vyjdeš k tanci s těmi, kdo se smějí. Znovu budeš vysazovat vinice na samařských horách. Budou vysazovat, a ti, kteří budou sázet, budou i sklízet. Vždyť už tu je den, kdy zavolají hlídači na Efrajimském pohoří: ‚Vzhůru, vydejme se na Sión k Hospodinu, svému Bohu.‘“ Toto praví Hospodin: „Radostně plesejte vstříc Jákobovi, jásejte nad tím, který je hlavou pronárodů, vzdávejte chválu, rozhlašujte: ,Hospodin spasil tvůj lid, pozůstatek Izraele.‘ Hle, přivedu je ze země severní, shromáždím je z nejodlehlejších koutů země. Bude mezi nimi slepý a kulhavý, těhotná i ta, jež právě porodila. Vrátí se sem veliké shromáždění. Přijdou s pláčem a s prosbami o smilování, já je povedu. Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestou přímou, na níž neklopýtnou. Budu Izraeli otcem, Efrajim bude můj prvorozený.“ Slyšte, pronárody, Hospodinovo slovo, na vzdálených ostrovech oznamte toto: „Ten, který rozmetal Izraele, shromáždí jej, bude jej střežit jako pastýř své stádo.“ Hospodin zaplatí za Jákoba, vykoupí ho z rukou silnějšího. Přijdou a budou plesat na výšině siónské, budou proudit k Hospodinově dobrotě za obilím, moštem a čerstvým olejem, za mladým bravem
a skotem. Jejich duše bude jako zavlažovaná zahrada. Už nikdy nebudou tesknit. Tehdy se bude v tanci radovat panna i jinoši a starci. „Jejich truchlení změním ve veselí, místo strasti jim dám útěchu a radost. Duši kněží zavlažím tukem a můj lid se bude sytit mými dobrými dary, je výrok Hospodinův.“ Toto praví Hospodin: „V Rámě je slyšet hlasité bědování, přehořký pláč. Ráchel oplakává své syny, odmítá útěchu, protože její synové už nejsou.“ Toto praví Hospodin: „Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala, je výrok Hospodinův, však oni se vrátí z nepřátelské země. Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok Hospodinův. Synové se vrátí na své území. Zřetelně jsem slyšel Efrajima, jak si stýská: ‚Potrestal jsi mě a byl jsem ztrestán, býval jsem jak nezkrocený býček. Obrať mě, chci se vrátit, vždyť ty, Hospodine, jsi můj Bůh. Po svém návratu chci činit pokání,
po svém poučení budu se bít v prsa, stydět se a hanbit, že nesu potupu svého mládí.‘ – Což je mi Efrajim syn tak drahý, dítě mého potěšení? Kdykoli však o něm mluvím, znovu a znovu si ho připomínám. Proto je mé nitro
nad ním zneklidněno. Slituji, slituji se nad ním, je výrok Hospodinův.“ 

Jeremiáš, kapitola 31,1-20

Naše třetí setkání bude v úterý 17. března. Zde budeme rozjímat nad samotným koncem proroka Izajáše, kde se mluví o konečném vykoupení Jeruzaléma a židovského národa.  

 „Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. Rozhlédni se kolem a viz, tito všichni se shromáždí a přijdou k tobě; zdaleka přijdou tví synové a dcery tvé budou v náručí chovány. Až to spatříš, rozzáříš se, tvé ustrašené srdce se radostně rozbuší, neboť hučící moře tě zahrne svými dary, přijde k tobě bohatství pronárodů. Přikryje tě záplava velbloudů, mladých velbloudů z Midjánu a Éfy; přijdou všichni ze Šeby, ponesou zlato a kadidlo a budou radostně zvěstovat Hospodinovu chválu. K tobě se shromáždí všechny ovce z Kédaru, nebajótští berani ti budou k službám; budou přinášeni na můj oltář k mému zalíbení, oslavím dům své slávy. Kdože jsou ti, kteří přilétají jako oblak? Jako holubice ke svým děrám? Ke mně s nadějí vzhlížejí ostrovy a zámořské lodě už zdávna, aby tvé syny přivezly zdaleka a s nimi jejich stříbro a zlato pro jméno Hospodina, tvého Boha, pro Svatého, Boha Izraele, který tě oslavil. Cizinci vystavějí tvé hradby a jejich králové ti budou k službám. Bil jsem tě ve svém rozlícení, se zalíbením se však
nad tebou slitovávám. Tvé brány budou neustále otevřené, nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě mohly přijít pronárody se svým bohatstvím a přivést i své krále. 
Izajáš, kapitola 60,1-11

To se týká nejenom Izraele, ale každého z nás. Velikou útěchu Boží zažíváme tehdy, žijeme-li podle Boží vůle. Boží světlo se má rozsvítit nad každým člověkem.

                                                                                                  P. Josef Blaha SJ

Publikováno: 20.10.2015 05:30
Aktualizováno: 02.03.2020 13:49