Náš tým

Seznamte se s naším týmem

     P. František Hylmar SJ
     rektor kostela sv. Ignáce a administrátor Římskokatolické farnosti u kostela sv. Štěpána, 
     Praha - Nové Město


Narodil se v roce 1957 v Hradci Králové. Po studiích geodézie a kartografie na stavební fakultě ČVUT v Praze, která ukončil v roce 1981, a po roční vojenské službě pracoval v Geodetickém a kartografickém podniku v Praze. V roce 1989 byl přijat do Tovaryšstva Ježíšova a prvních několik měsíců noviciátu absolvoval neveřejně. V květnu 1990 nastoupil do noviciátu na Svatém Hostýně, kde 8. září 1991 složil první sliby.

V letech 1991-1994 studoval v Krakově filozofii a 1994-1997 v Dublinu teologii. Dva roky působil jako vysokoškolský kaplan a vyučující na VOŠ Caritas v Olomouci, kde obdržel v říjnu 1997 jáhenské a v březnu 1998 kněžské svěcení.
V letech 1999-2001 získal ve španělském Madridu licenciát ze spirituální teologie a poté vykonal třetí probaci v Mexiku.

Od května 2002 je činný v české provincii. Nejprve působil v Kolíně a od října pak v Praze. Tam složil 3. října 2002 poslední sliby a od dubna 2003 byl představeným domu, rektorem u kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí a farářem u sv. Štěpána ve Štěpánské ulici. Dne 1. března 2004 byl jmenován představeným České provincie TJ a tuto službu vykonával od 16. května 2004 do 3. února 2013. Po sabatickém půlroce začal na podzim 2013 působit jako superior a rektor kostela Nanebevzetí Panny Marie "u jezuitů" v Brně, kde pobýval do července 2016. Od 1. srpna 2016 byl vikářem ve farnosti sv. Štěpána v Praze a superiorem pražské jezuitské komunity. V září roku 2018 se přestěhoval
do Děčína, kde byl vicesuperiorem komunity. Působil jako administrátor farnosti Benešov nad Ploučnicí, prezident
a spirituál školy Nativity. Po roce se vrátil do Prahy, kde byl ministrem domu a farním vikářem. Od srpna 2020 byl jmenován administrátorem farnosti u kostela sv. Štěpána v Praze a rektorem kostela sv. Ignáce.

E-mail: rektor@kostelignac.cz


   P. Jan Adamík SJ, kaplan

     

   
Narodil se roku 1962 v Přerově. Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil 8. dubna 1990. Filosofii studoval na Akademii Ignatianum v Krakově a teologii na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě, kde své studium zakončil licenciátem
ze spirituální teologie. Na kněze byl vysvěcen 21. dubna 2001 na Sv. Hostýně. Jeden semestr strávil na studijním pobytu na Loyola University v New Orleans, svou řeholní formaci pak zakončil v Austrálii.

V letech 2006-2011 působil v Českém Těšíně jako ředitel tamějšího exercičního domu a jako superior komunity.
Poté byl magistrem noviců ve společném česko-slovenském noviciátu v Ružomberku. Má bohaté zkušenosti s dáváním duchovních cvičení a individuálním doprovázením. Od srpna 2020 přesídlil do Prahy, kde je kaplanem u kostela
sv. Štěpána, prezidentem Křesťanské základní školy Nativity v Děčíně a superiorem komunity.

E-mail: janadamik@centrum.cz


     P. Josef Blaha SJ, kaplan
 

 

Narodil se 11. července 1963 v Brně. Po studiích na základní škole a gymnáziu v Brně začal v roce 1981 studovat
v Litoměřicích teologii. O dva roky později vstoupil tajně do jezuitského řádu. V roce 1988 byl vysvěcen na kněze, působil nejprve v Tišnově a pak v letech 1990-1993 jako studentský kaplan v Brně. Podnikl studijní cesty
do Německa, Rakouska, Anglie, Izraele, Belgie a Švédska. V roce 1993 byl na roční studijní postgraduální stáži
v Paříži. Od roku 1995 působí jako duchovní v chrámu svatého Ignáce v Praze. Na CMTF UP v Olomouci obhájil v roce 2001 doktorskou práci Tóra a moderní židovská filosofie. Specializuje se na Starý zákon, judaismus a současnou židovskou filosofii. V rámci katedry pastorální a spirituální teologie na CTF UP vyučoval externě moderní židovské náboženské myšlení, nyní přednáší judaismus v Praze. Publikuje v řadě periodik a angažuje se v židovsko-křesťanském dialogu.

E-mail: info@kostelignac.cz


Mgr. Zdeněk Dubský, ​trvalý jáhen

Navštěvuje nemocné doma i v nemocnicích a je k dispozici k duchovním rozhovorům. Po dohodě s rektorem kostela může vést pohřební obřady či udělovat svátost křtu. Je zodpovědný za charitu u sv. Ignáce - CHASIG.

Kontakt: vrátnice jezuitské rezidence, Ječná 2, Praha 2, tel.: 221 990 200


sestra Dagmar Valová SSJ, kostelnice

Členka řeholní Společnosti sester Ježíšových.


Jakub Němec, kostelník


Ing. Jan Blabla, varhaník a sbormistr

Dlouholetý varhaník v kostele sv. Ignáce a sbormistr Svatoignáckého sboru.


Emanuel Vittek, varhaník a správce Facebooku Kostel sv. Ignáce z Loyoly – oficiální stránky


Adam Němec, varhaník


Správce webu

Email: webadmin@kostelignac.cz

Publikováno: 21.10.2015 21:09
Aktualizováno: 11.11.2023 06:42