Setkání nad SZ

Setkání nabízejí dospělým zájemcům možnost hlubšího seznámení s Biblí. Připravuje je P. Josef Blaha, SJ a konají se třikrát měsíčně v úterý od 18:40 hod. (Ječná 2, Praha 2).

V případě zájmu je možné přijít rovnou na setkání.

---

Poprvé se setkáme v úterý 13. června – tématem prvního setkání v červnu bude otázka vyvolení a utrpení židovského národa, jak o tom mluví prorok Amos:

Slyšte toto slovo, jež Hospodin promluvil proti vám, synové izraelští, proti celé čeledi, kterou jsem vyvedl
z egyptské země. Pouze k vám jsem se znal ze všech čeledí země, a proto vás ztrestám za všechny vaše nepravosti.
(Amos 3, 1 – 2)

V křesťanské a zvláště v katolické liturgii se chápe proroctví o Ebed Adonaj – tedy trpícím služebníkovi Hospodinově - jako vztahující se na Ježíše. Židovský národ, zvláště rabín Josef Kara (asi 1065 – 1135) chápe jak shora zmíněný druhý verš z proroka Amose, tak i kapitolu o utrpení služebníka Hospodinova, jako utrpení židovského národa.

Naše druhé setkání bude v úterý 20. června a opět budeme přemýšlet nad prorokem Amosem:

Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro, uplatňujte v bráně právo! Snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje
nad pozůstatkem lidu Josefova. Proto praví Hospodin, Bůh zástupů, Panovník, toto: Na všech náměstích bude nářek,
na všech ulicích budou křičet: “Běda, běda!“ Zavolají k truchlení oráče, ty, kdo umějí bědovat, k naříkání. Na všech vinicích bude nářek, neboť projdu tvým středem, praví Hospodin. Běda těm, kdo touží po dni Hospodinově! K čemu vám bude den Hospodinův? Bude tmou, a ne světlem! Jako když se dá někdo na útěk před lvem a narazí na něho medvěd; nebo vejde do domu, opře se rukou o stěnu a uštkne ho had. Což není den Hospodinův tmou, a ne světlem, temnotou bez jasu? Nenávidím vaše svátky, zavrhl jsem je, ani vystát nemohu vaše slavnostní shromáždění. Když mi přinášíte zápalné oběti a své oběti přídavné, nemám v nich zalíbení, na pokojnou oběť
z vašeho vykrmeného dobytka ani nepohlédnu. Pryč ode mne s halasem tvých písní, tvé brnkání na harfy už nechci slyšet. Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok.
(Amos 5, 15 - 23)

Izrael se spoléhal na JOM ADONAJ – den Hospodinův – ale Hospodin mluví velmi jasná slova, že tento den bude
pro zlé lidi spíše tmou, než světlem. Proroci byli velmi často nepohodlní – hlásali často sociální spravedlnost: Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok.

Naše třetí a poslední setkání v tomto měsíci bude v úterý 27. června – budeme uvažovat nad tím, jak přes naše mnohé hříchy a chyby se nad námi Bůh stále smilovává.

Žalm Davidův: Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky. Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; Jak je vzdálen východ
od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí. Sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě. Avšak Hospodinovo milosrdenství je
od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů. S těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je. Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí. Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušní jeho slova! Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli! Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla, na všech místech jeho vlády. Dobrořeč, má duše, Hospodinu!
Žalm 103

My všichni jsme velmi hříšní a nedokonalí lidé – ale Bůh se nad námi smiluje. Přesto ale nesmíme hřešit proti Božímu milosrdenství. Nejenom v tomto Žalmu, ale i na mnoha jiných místech Starého i Nového zákona Bůh zdůrazňuje velkou lásku a milosrdenství ke všem lidem, kteří svých hříchů litují.

                                                                                                                                                                                                                                                                      P. Josef Blaha SJ

Publikováno: 20.10.2015 05:30
Aktualizováno: 07.06.2017 11:15