Setkání nad SZ

V případě zájmu je možné přijít rovnou na setkání. Sraz je na vrátnici jezuitské rezidence
(Ječná 2, Praha 2) v 18:30 hod.

---

Poprvé se setkáme v úterý 6. listopadu. Snad všichni lidé v naší zemi si na počátku měsíce listopadu připomínají naše zemřelé. Německý filosof Martin Heidegger mluví ve své knize Bytí a čas o tom, že náš život je Bytí k smrti.

Naproti tomu biblická teologie Starého zákona mluví na mnoha místech o tom, že člověk má volit život a dobro, a ne smrt a zlo.

Starý zákon nemluví o tom, co bude s člověkem po smrti – situace člověka po smrti se nazývá שאול  (še’ol ) a možná se dá přeložit jako podsvětí. Člověk v Bibli Starého zákona má jistotu, že Bůh s ním bude i v tíživých  situacích:

I když půjdu údolím stínu smrti, nebudu se bát zla, vždyť Ty, Hospodine, jsi se mnou, Tvůj kyj a Tvá hůl, ty mne utěšují. Žalm 23, 4

Naše druhé setkání bude v úterý 13. listopadu. Budeme znovu uvažovat nad nadějí na život ve Starém zákoně. Tentokráte budeme uvažovat o dvacáté šesté kapitole proroka Izajáše.  

Tvoji mrtví oživnou, mrtvá těla vstanou! Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu! Vždyť tvá rosa je rosou světla, porazíš i zemi podsvětí. Izajáš 26, 19

Samozřejmě si vzkříšení z mrtvých nemůžeme představovat „materialisticky.“ Ale jak židovští, tak i křesťanští teologové mluví o naději plynoucí z Písma, které Církev a synagoga sdílí společně.

Naše poslední setkání bude v úterý 20. listopadu. Budeme uvažovat o Žalmu 103, žalmu Božího milosrdenství.   

Kdo z nás si může být jistý tím, že v den soudu obstojí? Spoléháme na Jeho nezměrné milosrdenství, abychom před Hospodinovou tváří obstáli.

                                                                                             P. Josef Blaha SJ

Publikováno: 20.10.2015 05:30
Aktualizováno: 01.11.2018 12:01