Setkání nad SZ


Téma měsíce září: Strach, jeho kořeny a překonání strachu

3. září 2019

V měsíci září se zaměříme na důvěru v Boží slovo – v hebrejštině slovo דבר  (dá‘var) znamená nejen slovo,
ale i událost. Toto slovo je současně příslibem, že Bůh dá člověku odvahu a pomoc. Člověk, a to nejenom dnešní doby, má strach. Mluví o tom německý židovský filosof Franz Rosenzweig (1886 – 1929) v knize Hvězda vykoupení,
(v německém originále Stern der Erlösung, poprvé vydáno roku 1921). „Člověk by od sebe sama neměl odvracet tento strach z pozemského. Musí žít v tomto stínu smrti.“

A tak se nám zdá, že například Žalm 23 je idylou, kde je vše uspořádáno krásně a dobře – ale i zde se mluví
o strachu ze stínu smrti:

Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě
na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
 

10. září 2019

Každý z nás má určitý strach – do určité míry je to předtucha něčeho zlého, nebo je tento strach jen znakem pudu sebezáchovy? Německý filosof Martin Heidegger (1889-1976) ve své nejslavnější knize Sein und Zeit (Bytí a čas - vyšlo roku 1927) o strachu říká: „Je to něco, co je nanejvýš škodlivé, a dokonce se stále přibližuje… při tomto přibližování se stupňuje to, že toto zlo nás může postihnout.“ (Bytí a čas, český překlad - Praha 2002). Zde vidíme, že se jedná o dost přesné vyjádření toho, čeho se člověk obává. Z čeho máme obavy a strach my? Domnívám se, že to vyjadřuje Žalm 27:

Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach? Když se na mě vrhli zlovolníci, aby pozřeli mé tělo, protivníci, moji nepřátelé, sami klopýtli a padli. Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň, kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat. O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu. On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne. Již teď zvedám hlavu nad své nepřátele kolem. V jeho stanu budu obětovat své oběti za hlaholu polnic, budu zpívat, prozpěvovat žalmy Hospodinu. Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, odpověz mi! Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, tvář tvou hledám. Svoji tvář přede mnou neukrývej, v hněvu nezamítej svého služebníka. Ty jsi byl má pomoc, neodvrhuj mě
a neopouštěj, Bože, moje spáso. I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme. Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě rovnou stezkou navzdory těm, kdo proti mně sočí. Nevydávej mě zvůli mých protivníků! Zvedli se proti mně křiví svědkové, i ten, z něhož násilí čiší. Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých! Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!

17. září 2019

 Při našem posledním setkání v září se zamyslíme nad textem
sv. Terezie z Ávily, španělské světice židovského původu (1515-1582): "Nada te turbe. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta: sólo Dios basta."

Ať tě nic netrápí, z ničeho neměj ani strach, ani hrůzu!!! Všechno se mění, jenom Bůh zůstává stejný!!! Skrze trpělivost získáš vše!!! Ten, kdo má Boha, má vše!!! Bůh sám stačí!!!

V mé knize Tóra a láska (Praha, 2016) jsem psal o židovském původu sv. Terezie z Ávily (tamtéž, s. 44 a dále).
Sv. Terezie z Ávily v sobě spojovala ducha židovsko – křesťanské teologie, jak o tom mluví významný francouzský kardinál Jean Danielou. Židé a křesťané jsou bratři a v duchu tohoto přátelství a bratrství se má odvíjet i náš boj proti strachu v dnešním světě.                                                                                                                                                                               P. Josef Blaha SJ

Publikováno: 20.10.2015 05:30
Aktualizováno: 06.09.2019 04:14