Setkání nad SZ

V případě zájmu je možné přijít rovnou na setkání. Sraz je na vrátnici jezuitské rezidence
(Ječná 2, Praha 2) v 18:30 hod.


Setkání nad Starým zákonem

Osobnost měsíce července – Rabi Šlomo ben Jic’chak

Rabi Šlomo Jicchaki,  רבי שלמה יצחקי‎‎, někdy též Rabi Šlomo ben Jicchak (רבי שלמה בן יצחק‎‎), známější pod akronymem Raši‎‎) nar. 1040, Troyes  – 13. července 1105, tamtéž) byl židovský učenec žijící a působící v sev. Francii.

Tato informace je z Wikipedie.cz 

1) 2. 7. 2019

Každý kulturní člověk zná začátek knihy Genesis, kde se píše o stvoření světa. Raši této kapitole dává zvláštní ráz, když píše: „Proč Tóra nezačíná od verše: שמות פרק יב

(ב) הַחֹ֧דֶשׁ הַזֶּ֛ה לָכֶ֖ם רֹ֣אשׁ חֳדָשִׁ֑ים רִאשׁ֥וֹן הוּא֙ לָכֶ֔ם לְחָדְשֵׁ֖י הַשָּׁנָֽה:

Tento měsíc vám bude začátkem měsíců (chápej – začátkem roku), bude pro vás prvním měsícem v roce.

Exodus 12, 2

Raši pokračuje, že tak by se podle verše: תהלים פרק קיא

(ו) כֹּ֣חַ מַ֭עֲשָׂיו הִגִּ֣יד לְעַמּ֑וֹ

Hospodin oznámil sílu Svých mocných činů Svému lidu.

Žalm 111, 6

Tóra měla začínat tímto veršem. Začíná však známou zprávou o stvoření světa:

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“ Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý. I řekl Bůh: „Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!“ A stalo se tak. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. Bůh také řekl: „Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!“ A stalo se tak. Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den třetí. I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů
a let.

Genesis, kapitola 1

Raši dále říká, že počáteční verše Tóry: Na počátku Bůh stvořil, si žádají vysvětlení. Pokračuje tak, že celá země patří Svatému, budiž Požehnán. A Bůh jednak stvořil celý svět - בראשית פרק א

(א) בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ:

Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi.                                                Genesis 1, 1
 

Země se hebrejsky řekne הארץ (ha’arec) ve smyslu Země jako planety Země. Současně tento výraz je označení
pro izraelskou zemi, kterou v Rašiho komentáři Bůh dal národu izraelskému, protože je nazván ירמיהו פרק ב

(ג) קֹ֤דֶשׁ יִשְׂרָאֵל֙ לַיקֹוָ֔ק רֵאשִׁ֖ית תְּבוּאָתֹ֑ה „Prvotinou Pánovy úrody.“

Jeremiáš 2, 3

Svatá země byla vždy místem, kde se setkávaly národy, kultury a civilizace – Megiddo a Jericho patří mezi nejstarší města na světě. Žili zde Kananejci, sem přišel Abrahám a Bůh mu dal zemi v dědictví (srov. obětování Izáka, Genesis, kapitola 22). Střídaly se zde Byzantská říše, Arabové, Otomanská říše, tato země byla i určitou kolonií Velké Británie, a pro křesťany je významná tím, že zde, a pouze zde žil Ježíš, a v Jeruzalémě trávil své poslední dny, jak jsme si uvědomili o Velikonocích. Dnes je zde stát Izrael a také velká palestinská populace - papež Jan Pavel II. i současný papež František se jasně vyjádřili ve smyslu, že tuto zemi Bůh dal židovskému národu v dědičný úděl a my se musíme modlit za mír pro všechny, kdo zde žijí.

2) 9. 7. 2019

Málokterý žalm vyjadřuje tak hlubině touhu po Bohu, jako žalm 42. Sv. Augustin řekl: „Naše srdce je nepokojné, Bože, dokud nespočine v Tobě.“ Tento žalm vyjádřil tutéž touhu po Boží lásce ještě dávno před sv.  Augustinem.  Budeme opět sledovat Rašiho komentář k Žalmu, který vyjadřuje hlubinnou touhu po Boží lásce a ochraně.

Pro předního zpěváka. Poučující, pro Kórachovce. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří? Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se mne každý den ptají: „Kde je tvůj Bůh?“ Vzpomínám na to a duši vylévám v sobě, jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu, jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse. Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí z krajiny jordánské, z chermónských končin,
od hory Miseáru. Propastná tůně na tůni volá v hukotu peřejí tvých, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne valí. Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou! Modlím se k Bohu života mého, promlouvám k Bohu, své skále: „Proč na mě zapomínáš, proč musím chodit zármutkem sklíčen v sevření nepřítele?“ Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí, když se mě každý den ptají: „Kde je tvůj Bůh?“ Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh.

 Žalm 42

3)  16. 7. 2019

Každá doba má své písně – kdysi byla slavná anglická píseň, která se i za dob komunismu hrála u nás. Byla to skupina Bonny M - v českém překladu: „Sedávali jsme u řek Babylonu, tam jsme seděli a plakali, když jsme vzpomínali na Sión.“

Málokdo ale věděl, že se jednalo o zhudebnění Žalmu 137.

Král Nabuchodnezar odvlekl poražené obyvatele Judska do babylonské říše, a nemohli se vrátit do své vlasti.

Když ale perský král Kyros dobyl Babylon, dovolil Židům, aby se vrátili do Judska a poručil, aby za státní náklady byl znovu zbudován chrám.

 „Potěšte, potěšte můj lid,“ praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy. Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha! Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa.“ Hlas toho, jenž praví: „Volej!“ I otázal se: „Co mám volat?“ „Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, zavane-li na něj vítr Hospodinův. Věru, lid je pouhá tráva. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.“ Vystup si na horu vysokou, Sijóne, který neseš radostnou zvěst, co nejvíc zesil svůj hlas, Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst, zesil jej, neboj se! Řekni judským městům: „Hle, váš Bůh! Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek. Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede.“ Kdopak svou hrstí odměřil vodstvo a pídí nebesa změřil? Kdo shrnul v odměrku všechen prach země a hory odvážil na vahadlech, pahorky na vážkách? Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádcem a vedl ho k poznání? Kohopak o radu žádal, aby rozumnosti nabyl, aby ho poučil o stezce práva, naučil poznání a seznámil ho s cestami rozumnosti? Hle, pronárody jsou jako kapka ve vědru, jak prášek na vahách. Ale on pozvedá ostrovy jak smítko. Dříví Libanonu by na oheň nestačilo, jeho zvěř by nestačila pro zápalnou oběť. Všechny pronárody nejsou před ním ničím, jsou mu méně nežli nic než nicota. Ke komu připodobníte Boha? Jakou podobu mu přisoudíte? Řemeslník odleje modlu a zlatotepec ji potáhne zlatem, stříbrné řetízky přidělá zlatník. Chudák, který na takovou oběť nemá, vybere dřevo, které netrouchniví, a vyhledá zručného řemeslníka, aby mu zhotovil modlu, jež by se neviklala. Což o tom nevíte? Což jste neslyšeli? Neoznámili vám to už na počátku? Což nechápete, kdo položil základy zemi? Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa, jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání. Ten hodnostáře za nic nemá a jako
s nicotou nakládá se soudci země. Sotva byli zasazeni, sotva byli zaseti, sotva jejich odnož kořeny do země zapustila, zaduje na ně a oni schnou a vichr je odnáší jako slámu. „Ke komu mě chcete připodobnit, aby mi byl roven?“ praví Svatý. „K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno? “ Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem; má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna. Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš tak: „Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo?“ Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Izajáš, kapitola 40

Není to tak trochu jako v případě mnohých věřících? Hříchem se dostáváme do vyhnanství, ale vrátíme-li se k Hospodinu, i On se vrátí k nám. 

Osobnost měsíce srpna – Filón z Alexandrie

Filón Alexandrijský nebo Filón z Alexandrie (asi 20 př. n. l. – po roce 40), latinsky Philo Iudaeus, byl židovský řecky píšící filosof a teolog, nejvýznamnější představitel židovské helénistické filosofie. Filón se pokusil sjednotit řeckou filosofii s židovskou vírou a etikou, přičemž používal metody alegorického výkladu Bible. Wikipedie

Významný je především jeho koncept Logu, jež později sehrál důležitou roli v křesťanské christologiiRabínský judaismus naopak Filónovy myšlenky nepřijal, neboť je považoval za přílišný odklon od tradice.

Wikipedie.cz

< >6. 8. 2019 13. 8. 2019בראשית פרק ג

(ה) כִּ֚י יֹדֵ֣עַ אֱלֹהִ֔ים כִּ֗י בְּיוֹם֙ אֲכָלְכֶ֣ם מִמֶּ֔נּוּ וְנִפְקְח֖וּ עֵֽינֵיכֶ֑ם וִהְיִיתֶם֙ כֵּֽאלֹהִ֔ים יֹדְעֵ֖י ט֥וֹב וָרָֽע: בראשית פרק ג

„Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“                                                                                           Genesis 3, 5

Spočívalo v pokušení modloslužby – hebrejské slovo pro Boha - אלֹהִ֔ים  (Elo’him) je duál a interpretuje text tak, že Adam s Evou podlehli pokušení mnohosti božstev, místo víry v jediného Boha.

< >20. 8. 2019

Filón byl ovlivněn řeckou, hlavně Platonovou filosofií; není bez významu, že napsal řecky dílo, které v českém překladu zní O stvoření světa. Spojit filosofii a teologii je vždy velmi náročné. Při našem posledním prázdninovém setkání budeme přemýšlet o tomto spisu, který vyšel i v češtině, a současně se zamyslíme nad tím, jak se snaží někteří dnešní filosofové o spojení víry a filosofie, jako např. významný francouzský jesuita a filosof, Paul Valadier

                                                                                                              P. Josef Blaha SJ

Publikováno: 20.10.2015 05:30
Aktualizováno: 27.06.2019 10:09