Setkání nad SZ

V případě zájmu je možné přijít rovnou na setkání. Sraz je na vrátnici jezuitské rezidence
(Ječná 2, Praha 2) v 18:30 hod.


V květnu se na našich biblických setkáních uvidíme dvakrát a to poprvé 14. května a podruhé 21. května.

Při prvním setkání budeme rozjímat nad prorokem Izajášem, kapitolou 38:  V oněch dnech Chizkijáš smrtelně onemocněl. Přišel k němu prorok Izajáš, syn Amósův, a řekl mu: „Toto praví Hospodin: Udělej pořízení o svém domě, protože zemřeš, nebudeš žít.“ Chizkijáš se otočil tváří ke zdi a takto se k Hospodinu modlil: „Ach, Hospodine, rozpomeň se prosím, že jsem chodil před tebou opravdově a se srdcem nerozděleným a že jsem činil, co je dobré v tvých očích.“

A Chizkijáš se dal do velikého pláče. Tu se k Izajášovi stalo slovo Hospodinovo: „Jdi a vyřiď Chizkijášovi: Toto praví Hospodin, Bůh Davida, tvého otce: ‚Vyslyšel jsem tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy. Hle, přidám k tvým dnům patnáct let. Vytrhnu tebe i toto město ze spárů asyrského krále. Budu tomuto městu štítem.‘ Toto ti bude znamením od Hospodina, že Hospodin splní to slovo, jež promluvil: Hle, o deset stupňů nazpět vrátím sluncem vržený stín, který sestoupil po stupních Achazových.“

A slunce se vrátilo o deset stupňů na stupních, po nichž sestoupilo. Zápis Chizkijáše, krále judského, o jeho nemoci, a jak se ze své nemoci navrátil k životu: Již jsem si říkal: „Uprostřed svých dnů se do bran podsvětí odeberu, je mi odečten zbytek mých let.“ Říkal jsem si: „Nikdy už nespatřím Hospodina, Hospodina v zemi živých, člověka už nikdy nezahlédnu, přiřadím se k obyvatelům té říše zapomnění. Moje obydlí je strženo a stěhuje se ode mne jak pastýřský stan. Svinul jsem svůj život jako tkadlec dílo. On sám odřízl mě od osnovy. Do dnešního večera jsi se mnou hotov! Stavěl jsem si před oči až do jitra, že mi jako lev rozdrtí všechny kosti. Do dnešního večera jsi se mnou hotov. Jako rorejs a jeřáb, tak sípám, kvílím jako holubice, zemdlely mé oči upírající se na výšinu. Panovníku, jsem v tísni, zasaď se o mne! Proč bych dále mluvil? Vždyť to, co mi řekl, učiní bezpochyby. Doputuji veškerá svá léta s hořkostí své duše. Panovníku, kvůli tomuhle se žije? Žil můj duch pro tohle vše, co zažil? Uzdrav mě a zachovej mi život! Hle, ta hořkost přehořká mi byla ku pokoji. Ty sám vytrhl jsi z jámy zániku mou duši, za sebe jsi odhodil všechny mé hříchy. Vždyť podsvětí nevzdává ti chválu, smrt tě nedovede chválit, ti, kdo sestoupili do jámy, už nevyhlížejí tvou věrnost. Živý, jenom živý, vzdá ti chválu jako já dnes, otec seznámí s tvou věrností své syny. Hospodine, buď mou spásou! Budeme hrát na strunné nástroje po všechny dny svého žití v Hospodinově domě.“ Izajáš poručil: „Ať přinesou suché fíky, potřou mu vřed a zůstane naživu.“ Chizkijáš se otázal: „Co bude znamením, že vstoupím do Hospodinova domu?“

Uvědomíme si dar života i to, jak král Chizkijáš vroucně prosil Boha a ten jej vyslyšel.

I nás vyslyší Bůh v obtížných situacích našeho života. Jedna hebrejská báseň – modlitba – je v českém překladu: „Můj Bože, dosud jsi neukončil stvoření našeho světa!!! Vidím mořský břeh a moře – ale pouze k nebesům stoupá modlitba člověka.“

Při našem druhém setkání budeme uvažovat a rozjímat o tom, jak Bůh pomáhá každému člověku, který je v nouzi a volá k Němu:

Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat. Ovinuly mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí; nacházím jen soužení a strasti. Vzývám však Hospodinovo jméno: Hospodine, prosím, zachraň mi život! Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitovává. Hospodin je ochránce nezkušených: byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit. Můžeš opět odpočinout, moje duše, neboť Hospodin se tě zastal. Ubránils mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím. Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých. Uvěřil jsem, proto mluvím; byl jsem velmi pokořený. Ukvapeně jsem si říkal: Každý člověk je lhář. Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal? Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno. Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem. Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti. Hospodine, prosím, já jsem tvůj služebník, služebník tvůj, syn tvé služebnice. Ty jsi mi rozvázal pouta. Tobě obětuji oběť díků a budu vzývat Hospodinovo jméno. Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem, v nádvořích Hospodinova domu, Jeruzaléme, v tvém středu. Haleluja.

                                                                                                                              ŽALM 116

Obě témata – jak Žalm 116, tak i 38. kapitola proroka Izajáše, ukazují na velikonoční téma: 
Život a smrt se utkaly v podivuhodném souboji.
Zvítězil život!!!!
Je po boji.

                                                                                                              P, Josef Blaha SJ

Publikováno: 20.10.2015 05:30
Aktualizováno: 05.05.2019 07:31