Setkání nad SZ

Setkání nabízejí dospělým zájemcům možnost hlubšího seznámení s Biblí. Připravuje je P. Josef Blaha, SJ a konají se třikrát měsíčně v úterý od 18:40 hod. (Ječná 2, Praha 2).

V případě zájmu je možné přijít rovnou na setkání.

---

Poprvé se v březnu při setkání nad Starým zákonem setkáme v úterý 6. března. Tématem našeho setkání tentokráte bude třetí kapitola knihy Genesis v interpretaci třetího kanonického textu našich starších bratří a sester ve víře, Židů, knihy Zohar. Křesťanství vidí v hříchu prvních lidí, Adama a Evy tzv. dědičný hřích – kniha Zohar příběh obrací a říká, že nikoliv Bůh vyhnal Adama a Evu z ráje, ale bylo tomu přesně naopak: Adam a Eva svým hříchem vyhnali Boha z ráje.

Kniha Zohar používá určité alternativy hebrejského jazyka: בראשית פרק ג

(כד) וַיְגָ֖רֶשׁ אֶת־הָֽאָדָ֑ם וַיַּשְׁכֵּן֩ מִקֶּ֨דֶם לְגַן־עֵ֜דֶן אֶת־הַכְּרֻבִ֗ים וְאֵ֨ת לַ֤הַט הַחֶ֙רֶב֙ הַמִּתְהַפֶּ֔כֶת לִשְׁמֹ֕ר אֶת־דֶּ֖רֶךְ עֵ֥ץ הַֽחַיִּֽים: ס

Celý text tohoto verše, tedy třetí kapitoly knihy Genesis, verše 24, zní: Potom vyhnal Bůh Adama; a na východ zahrady ráje umístil cheruby s mečem, který plápolal ohněm, aby chránili cestu ke stromu života. (Genesis 3, 24)

Kniha Zohar ale k textu uvádí tento rabínsko – mystický komentář:

Rabi Eleazar řekl: „Nevíme, kdo vyhnal koho, zda-li Svatý, požehnáno budiž Jeho Jméno, vyhnal Adama, nebo ne. Ale máme zde jasné slovo: Vyhnal ET – Kdo vyhnal ET? Adam. Adam vyhnal ET. Proto je napsáno: Pán, Hospodin jej vyhnal ze zahrady Edenu. Proč jej vyhnal? Protože Adam vyhnal ET, jak už bylo řečeno.

Není to podobně i s námi? Což každým hříchem nevyháníme Boha z naší duše? Podle knihy Zohar ne Bůh vyhnal člověka, ale člověk vyhnal Boha. Zradíme – li Boha, vyháníme jej z našeho života.

Při našem druhém setkání 13. března se zamyslíme nad knihou Genesis. Kain zde zabil Ábela: I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi... Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej. Hospodin řekl Kainovi: „Kde je tvůj bratr Ábel?“ Odvětil: „Nevím. Cožpak jsem strážcem svého bratra?“ (Gn 4, 8 – 9)
      Budeme přemýšlet nad tím, že zabít můžeme i slovem, nelaskavým pohledem, neláskou. Jak zdůrazňoval francouzský židovský filosof Emmanuel Lévinas, jehož celá rodina zahynula při holocaustu, opakem od vraždy je nekonečná odpovědnost za toho druhého – odpovědnost, která nečeká odměnu, ale je čistě odpovědností z lásky.

Při našem třetím setkání 20. března budeme uvažovat nad knihou proroka Jonáše. Tento příběh je určitou formou rabínského midraše – tedy podobenství. To znamená, že se s velkou pravděpodobností nestal, ale ukazuje na Boží lásku ke všem lidem. Jonáš je poslán do syrského města Ninive, aby tam hlásal pokání – ale raději, než aby hlásal odpuštění svým nepřátelům, odjíždí lodí pryč. Tento příběh ukazuje na obrovskou lásku Boha ve Starém zákoně nejenom k Izraeli, ale ke všem lidem – Jonáš se ocitá na lodi a spustí se velká bouře. Jonáše pohltí velká ryba a modlí se k Bohu. To je samozřejmě určitá forma mýtu ve Starém zákoně – ale tento Žalm, jak jej líčí druhá kapitola knihy Jonáše, patří k nejkrásnějším v celé Bibli: JONÁŠOVA MODLITBA - Hospodin vytrhuje Jonáše ze smrti. Zachráněný děkuje za vysvobození.

Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a tři noci. I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu, svému Bohu. Řekl: „V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Z lůna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšels mě. Vhodil jsi mě do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě proud, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne převalily. A já jsem si řekl: Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Tak rád bych však zase hleděl na tvůj svatý chrám! Zachvátily mě vody, propastná tůň mě obklíčila, chaluhy mi ovinuly hlavu. Sestoupil jsem ke kořenům horstev, závory země se za mnou zavřely navěky. Tys však vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože! Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal; má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám. Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Já ti však s díkůvzdáním přinesu oběť; co jsem slíbil, splním. U Hospodina je spása!“ I rozkázal Hospodin rybě, a vyvrhla Jonáše na pevninu.(Jon 2).

                                                                                                                                                                                                                                                                      P. Josef Blaha SJ

Publikováno: 20.10.2015 05:30
Aktualizováno: 02.03.2018 03:25