Setkání nad SZ

V případě zájmu je možné přijít rovnou na setkání. Sraz je na vrátnici jezuitské rezidence
(Ječná 2, Praha 2) v 18:30 hod.

---

V měsíci září se setkáme poprvé dne 4. září a tématem našeho setkání bude prorok Izajáš, kapitola 26. V září začíná dětem školní rok a to hlavní, co potřebujeme, je důvěra v Boha: V onen den se bude v zemi Judska zpívat tato píseň: „Máme silné město, spása je jeho hradbami. Otevřete brány, ať vejde spravedlivý lid, který zachovává věrnost.“ Izajáš 26, 1 – 2.
Poslední slova druhého verše kapitoly 26, který jsem citoval, je v hebrejském originále: שמר אמנים ( šo‘mer emu’nim ). Italský židovský mystik Josef Ergas (1685 - 1730) napsal knihu, která má název שמר אמונים ( šo‘mer emu’nim ) – tedy: Zachovávající věrnost. Tato kniha byla vytištěna v Amsterodamu roku 1736 a pojednává o vztahu filosofie a mystiky.
Křesťan by rozhodně neměl být duchovní nedochůdče, jak o tom na jednom místě mluví Písmo svaté.
Obojí – filosofie i mystika by pro věřícího člověka neměly být Terra incognita – tedy naprosto neznámá země.

Naše druhé setkání bude v úterý 11. září. Je to den, kdy na počát-ku třetího tisíciletí muslimští extremisté napadli Spojené státy a zabili mnoho lidí. Pro nás to bude příležitost zabývat se první a druhou kapi-tolou proroka Daniela a čtyřmi po sobě následujícími královstvími, jak o nich mluví Daniel, a také to, jak je chápe židovská a křesťanská tradice.

Naše třetí setkání bude 18. září. 28. října si Češi a Slováci připomínají vznik Československa v roce 1918 – tento rok je to sto let výročí. Ačkoli už je to sto let a tento stát už neexistuje, budeme tentokrát uvažovat nad smyslem dějin z hlediska biblické teologie. Ač má každý z nás své politické názory, biblická hodina není místo politických debat, ale spíše úvahou nad posláním člověka, kterého oslovilo Boží slovo. V moderní hebrejštině sice pro dějiny existuje slovo היסטוריה (his‘tori’a), ale toto slovo je moderní a převzaté z evropských jazyků, jak transliterace tohoto slova jasně ukazuje. Biblická hebrejština zná ale jiné slovo, které označuje jak historii, tak i zrození. Je to slovo: תולדות (tol’dot). Podle mého názoru spolu dějiny i zrození úzce souvisí.
Pro věřícího člověka ale historie toho či onoho státu nemůže být pochopena bez biblického kontextu. Proto budeme uvažovat nad knihou Deuteronomium 32,7: „Rozpomeň se na dávné dny. Snaž se porozumět létům zašlých pokolení. Vyptávej se svého otce, a on ti bude vyprávět. A svých starců a oni ti řeknou.“
A v duchu biblické teologie se budeme snažit chápat i naši situaci, nebo chceme-li použít biblickou hebrejštinu, situaci našich dějin i našeho zrození k novému člověku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 P. Josef Blaha SJ

Publikováno: 20.10.2015 05:30
Aktualizováno: 03.09.2018 14:57